Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

\ Vrolijke verwoesting                             \ Daniël Van Heckes


     bij Delphine Lecompte                             ‘Verschroeide Hof van Eden’
     De Brugse dichteres Delphine Lecompte heeft haar lezers            Bekend is de Brugse dichter Daniël Van Hecke niet, spijts een
     voldoende gewaarschuwd: ‘Voor kneuterige, geruststellende en          behoorlijke literaire productie met zowel verhalen als romans
     troostende gedichten moet men niet bij mij zijn’, zo klonk het in       en poëzie. Van Hecke, inmiddels 81, behoort dan ook tot een
     een recent EXit-interview. Voor cryptische bundels met meestal        generatie Vlaamse auteurs die door de mazen van het literaire
     bizarre titels, des te meer, of wat dacht u van covers als Blinde       net viel. Kwam daarmee in het spoor van collega-auteurs als Jan
     gedichten, De baldadige walvis, Schachten en amuletten, Dichter-       Walravens, Leo Geerts, Daniël Robberechts en Jan Emile Daele.

     bokser-koningsdochter of Western. Haar nieuwste bundel houdt          Auteurs die stuk voor stuk werk(t)en aan een hermetisch oeuvre en
     het droog: Vrolijke Verwoesting, of een combinatie die vragen         alleen weerklank vonden bij een select publiek en uitgever Julien
     oproept.                                    Van Weverbergh. Hun boeken zijn vandaag nog amper terug te
                                             vinden in de boekhandel-etalages.
     Haar vorige bundel, The best of Delphine, met een  aanwezig te zijn als Delphine Lecompte’. Klinken
     knipoog naar Andy Warhol en Dylans ‘Blood on the  haar thema’s intussen vrij vertrouwd, opvallend is nu  Van Hecke, geboren in Gent, maar sinds 1983  maar blijft wel een product/ van de favela’s hoewel/
     tracks’, is nog niet zo lang uit (2018), of er ligt alweer  de iets mildere toon en minder zwartgalligheid in  Bruggeling, debuteerde in 1966 met de verhalen- daarmee geen haveloze werd gered/.
     een nieuw boekdeel klaar, de vijfde bundel al in de  deze nieuwste bundel.  bundel ‘De Ijsheilige’, een jaar later gevolgd door
     literaire stal van uitgeverij De Bezige Bij. De thema’s            ‘De Mutant’ dat een plek kreeg in het fonds van  Het gros van de productie is echter zwaar op de
     zijn intussen vertrouwd, de felle beeldspraak ook  Wat de dichteres aanvangt met de kritiek op haar  uitgeverij Manteau. Beide boeken werden amper  hand zoals in het gedicht ‘Schuld’: De pooier die/
     en de foto op de achterflap, (een kunstwerkje van  werk? Aan recensenten heeft ze een broertje dood.  opgemerkt door de officiële literatuurgeschiedenis  Macht heet/ naait zijn hoer/ met de blik op Mekka/
     Stephan Vanfleteren) van een Vlaamsprimitieve  Zegt ze: ‘Ik hecht weinig geloof aan recensies. Lof is  en het bijbehorende publiek. Pas in 1985 schreef  of Wall Street/. (LF)
     schoonheid. Die foto zette Delphine (uiteraard)  erg giftig en contraproductief. Ik tracht het naast me  hij zich in de prijzen met de roman ‘De Vlucht’
                                                                De Verschroeide Hof van Eden’, gedichten van Daniël
     aan het dromen. Zegt ze: ‘De eerste dagen na de  neer te leggen. Ze begrijpen me toch niet.’ (LF) die bekroond werd met de Vijfjaarlijkse Literaire Prijs  Van Hecke, Uitgeverij C. De Vries-Brouwers
     fotoshoot was ik hartstochtelijk verliefd op Stephan              van de Stad Brugge. Dan is het opnieuw wachten
                        Vrolijke Verwoesting, Delphine Lecompte, uitg. De
     Vanfleteren, dat ging gelukkig voorbij. Alhoewel...’ Bezige Bij.       tot 1990 met de roman ‘De Krater’ dat de betekenis-
                                             volle ondertitel ‘Kroniek van een Nederlaag’ krijgt.
     Voorspelbaar zijn de spaarzame en zeldzame                   Tussendoor publiceert Van Hecke drie verhalenbun-
     kritieken. Poëziecritici weten zich amper raad                 dels en schrijft hij een maandelijkse kroniek in de
     met Lecomptes oeuvre en vervallen telkens                   toenmalige Brugse ‘Uitkrant’. In 2009 verschijnt zijn
     weer in dezelfde clichés, zoals over de vroegere                recentste roman, De Tranen van Pygmalion’.
     dokter-grootvader Herman Lecompte, die geen
     1000 jaar (zoals beloofd), maar slechts 78 werd.                En nu is er de dichtbundel ‘De Verschroeide Hof van
     Anderen zien dan weer een rijke wereld aan poëzie.               Eden’ met een honderdtal gedichten (en gedicht-
     Poëzierecensent Guido Lauwaert omschrijft haar                 jes), en vergezeld van een essay van dichter Guy Van
     taalgebruik als ‘nieuwe barok met renaissancetrek-               Hoof over het proza en de poëzie van Van Hecke.
     jes, een nette dame onwaardig’. Humor, u weet wel.               De dichter zoekt en vindt zijn thema’s in de bela-
                                             den realiteit van elke dag, meestal ingeleid door
     Vrolijke Verwoesting een bundeling van haar beste               treffende citaten van andere dichters en denkers.
     gedichten van de voorbije twee jaar. Bij die                  Gelukkig bevat de bundel ook enkele lichtvoetige
     schrijfdrift worden soms vraagtekens gezet, maar                verzen, zoals het gedicht ‘Genie’ , gewijd aan de
     Lecomptes universum is dan ook onuitputtelijk.                 legendarische Braziliaanse voetballer Pelé. Van
     De cultuursite Cutting Edge prijst haar aanpak:                Hecke noemt hem: Het voetbalgenie van de eeuw/
     ‘Geen enkele andere dichter slaagt erin zo manifest              minister en sandwichman/ poseert en murmelt wat/


       \ Ein Deutsches Requiem verenigt muzikaal talent

     uit Brugge, Roeselare en Kortrijk
     Het Brugse orkest Artis Dulcedo trekt  Requiem kent haar gelijke niet in  spiegelstructuur vol symboliek, die  dood verbindt met een uitgesproken  de betrokken ensembles dit werk op het
     voluit de West-Vlaamse kaart en doet dat  balans, symmetrie en samenhang. Een  universele thema’s over leven en  persoonlijke, tijdloze theologie. Het  programma geplaatst hebben.’
     samen met Het RoeselaarsKamerkoor                                   persoonlijke karakter uit zich
     en Het Kortrijks Vocaal Ensemble.                                   vooral in de teksten: niet  Voorts op het programma: een con-
     Zij brengen op 30 november in het                                   het obligate Latijn, maar het  certo voor ‘vogels’ en orkest, met
     Concertgebouw een van de absolute                                   Duits is de voertaal. Door  name Cantus Arcticus van de Finse
     meesterwerken uit de muziekgeschie-                                  Brahms zelf geschreven  EinojuhaniRautavaara. Het orkest neemt
     denis, Johannes Brahms’ Ein Deutsches                                 en eigenhandig gesprok- zijn publiek mee op een heuse trektocht
     Requiem. Dit beroemde werk is geen tra-                                keld uit de Lutherbijbel.  vol natuurpracht voor het oor.
     ditionele, liturgische dodenmis vol hang                               Dit meesterwerk is een
                                                                   Tickets voor 30 november (Brugge) bij de
     naar de eeuwigheid, maar eerder een                                  verhaal van connectie, van  leden van Artis Dulcedo en bij In&Uit
     troostmoment voor zij die achterblijven.                               verbinding in elke betekenis  Brugge op 070/221212 of ticketsbrugge.be.
     Als solisten engageerden ze de sopraan                                van het woord en is zonder
     Marion Bauwens en de bariton Alberto                                 meer een mijlpaal in de
     Martínez Lorenzo.                                           Westerse muziekgeschie-
                                                        denis. Het is dan ook met
     (AFSCHEIDNEMEND) DIRIGENT                                       een mix van trots en ontzag
     STEVEN DECRAENE: ‘Ein Deutsches                                    dat de drie dirigenten van


     8 -   nr. 300 - december ‘19
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  8                                                             14/11/19  11:44
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13