Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Brugse harpiste scoort hoog in Amerikaanse ‘Elisabethwedstrijd’

     ‘VAN THUIS UIT GEPUSHT? VERRE VAN…’

     Seduced by harps, u kunt er zich veel bij voorstellen. De harp heeft     overigens maar twee conservatoria, het tweede is dat  Veel hangt ook af van de speelwijze, maar tegen een
     inderdaad een romantisch imago, maar dat clichébeeld leeft niet       van Lyon. U begrijpt waarom ze beide overbevraagd  volledig orkest kun je niet op.’
     in de harpwereld, zegt de Brugse muzikante Mathilde Wauters,         zijn. Ik had natuurlijk veel zin om daar aan de slag te
     die sinds haar vijfde de harp bespeelt. Voorbije zomer scoorde ze      gaan en de opleiding te volgen. Die loopt tot eind dit  EXit: U speelt geregeld en graag hedendaagse
     in de Verenigde Staten verrassend hoog met haar uitvoering van        schooljaar en dan sta ik terug op eigen benen. ‘ muziek. Een niet evidente keuze.
     een bekend muziekstuk voor harp: het Concierto de Aranjuez.                             MATHILDE: ‘Hedendaagse muziek spreekt mij
     Een prestatie die telt. Wauters staat nu aan de start van een        EXit: En u gaat dan meteen beroepshalve aan de  aan. Vorig jaar nog speelde ik, samen met mijn
     professionele carrière.                           slag?                 zus Emma, in de Kamermuziekzaal een werk van
                                            MATHILDE: ‘ Dat is toch de bedoeling, tenzij ik er  Stockhausen. Niet evident, maar de reacties waren

     EXit: Heel wat musici, zoals uzelf, startten hun  Talent’ . Ik heb toen beslist om professioneel verder  eerst nog een opleiding tot leerkracht bij neem.  heel lovend. We hebben er toen zelfs bij gezongen,
     loopbaan op piepjonge leeftijd. Is dat een voor- te gaan met de harp. Ik ben toen ook in Antwerpen  Nodig? Toch wel, lesgeven is een ingebouwde vei­ want de zangpartij is een deel van het stuk en moet
     waarde voor een latere carrière in de muziek? gebleven en heb er mijn master behaald (LF. Met de  ligheid, want in deze (harp)sector struikel je niet over  door de harpistes zelf worden gezongen.’
     MATHILDE WAUTERS: ‘Mmm…. Is moeilijk te  grootste onderscheiding)’.     de werkaanbiedingen. Ik wil als freelancer aan de
     zeggen, maar het staat buten kijf dat het helpt.               slag gaan, want er zijn toch heel wat mogelijkheden:  ‘Ik speel ook geregeld samen met het Hermes
     De mensen rondom mij zijn vrijwel allemaal vroeg  EXit: En op een dag bood zich een buitenkans  zelf concerten organiseren, projecten voorstellen,  Ensemble, dat zich specialiseert in hedendaagse
     gestart, pakweg tussen acht en tien jaar. Er zijn er  aan: het Conservatoire National Supérieur du  audities doen of Kamermuziek. Het probleem bij  muziek. Ik vind dat het publiek de kans moet krijgen
     natuurlijk ook die er ‘ver’ mee komen, hoewel ze pas  Musique in Parijs.  een harpist(e)­carrière is voorts dat een groot orkest  om ten minste kennis te maken met deze muziek.
     op latere leeftijd een instrument kozen. Bij die vroege  MATHILDE: ‘Op een gegeven moment kreeg ik de  meestal maar één harpiste nodig heeft.’ Na kennismaking reageren de luisteraars doorgaans
     starters merk je wel vaak op dat ze uit een muzikale                                heel enthousiast. Als die muziek goed ingeka­
     familie komen. Bij ons thuis was dat eender. Mijn                                  derd wordt, spreekt dat het publiek aan. Het
     ouders zijn allebei beroepsmuzikanten en lesge­                                   soort ‘hedendaags’ dat je brengt is natuurlijk ook
     vers in het Brugse Conservatorium. Samen met mijn                                  van belang. Er is trouwens heel wat repertoire voor
     vier zussen, die elk een instrument bespelen, kunnen                                hedendaagse harp. Veel componisten die repertoire
     we sporadisch samenspelen.’                                             schreven voor de harp waren harpisten. Zij zijn niet
                                                               altijd zo bekend voor niet­harpisten (zoals de grote

     EXit: U bent op vijfjarige leeftijd begonnen met                                  en beroemde componisten), hoewel ze voor ons
     muziek. Is dat niet onverantwoord vroeg?                                      heel belangrijk waren.’
     MATHILDE: ‘Natuurlijk niet. In mijn geval is dat heel
     speels begonnen met oefenen op een kleine harp. Ik                                 EXit: U was voorbije zomer knap derde in de USA
     wou het echt leren en kunnen, maar les volgen was er                                International Harp Competition. Een hele presta-
     nog niet bij. Het was evenmin een zaak van ‘moeten                                 tie, een hele eer.
     van thuis’, verre van zelfs. Mijn oudere zus, die ook                                MATHILDE: ‘Het was voor de eerste keer dat een
     harp speelt, was mijn mentor.’                                           ‘Belg’ in de top drie geraakte, terwijl de jury toch
                                                               uit internationaal bekende harpisten bestond.’
     ‘Aan het Conservatorium heb ik de volledige
     opleiding doorlopen, zijnde negen jaar of de vol­                                  ‘Het grote voordeel van zo’n concours is dat je in de
     ledige cyclus. Ik bewaar daar goede herinneringen                                  aanloop naar de wedstrijd enorm veel moet ‘lezen’.
     aan. Mijn leerkracht was Eline Groslot. Zo’n opleiding                               Je leert ook een repertoire van buiten waarvan je in
     vergt veel van de kinderen, maar ik heb die met veel                                normale omstandigheden slechts enkele fragmen­
     plezier gevolgd. Natuurlijk is discipline in deze nodig.                              ten speelt. Wij moesten dertien stukken inoefenen
     Zonder dagelijks oefenen gaat het niet. Ik heb het                                 en zo’n opdracht vraagt om indeling en overzicht
     gelukkig nooit ervaren als een opdracht en ik heb er                                en brengt aardig wat stress mee. Ja, je kunt het,
     zeker geen trauma aan overgehouden.’                                        qua inspanning en niveau, een beetje vergelijken met
                                                               topsport. In de finale speelde ik het Concerto van
     EXit: Is een muziekopleiding compatibel met een                                   Rodrigo. ’
     zorgeloze jeugd?
     MATHILDE: ‘Voor mij gaan die twee zaken wel                                     EXit: Waarmee hebt u de jury overtuigd?
     samen. Ook omwille van het feit dat ik van thuis uit                                MATHILDE: ‘Het ‘prijsconcert’ was het Concierto de
     niet gepusht werd. Ik heb een zorgeloze jeugd gehad                                 Aranjuez van Joaquim Rodrigo. Voor deze uitvoering
     en muziek is daarin altijd mijn grote passie geweest.’                               kreeg ik een speciale prijs. Het stuk is oorspronkelijk
                                                               geschreven voor gitaar, maar door de componist
     ‘Ik koos vanaf mijn zevende voluit voor de harp. De                                 nadien bewerkt voor harp.’
     kleine modellen waren perfect bruikbaar voor mij.
     Ik volgde daarmee het voorbeeld van mijn oudere                                   ‘Deze wedstrijd is één van de belangrijkste harpwed­
     zus.’                                        Mathilde Wauters © Ellen De Meulemeester strijden ter wereld, een beetje vergelijkbaar met de
                                                               Elisabethwedstrijd bij ons. Alle werken moesten uit
     EXit: Hoe is uw carrière tot op vandaag gelopen? kans aangeboden om een stage te volgen bij Isabelle  EXit: Wat ik mij afvraag: harpisten moeten vaak  het geheugen worden gespeeld. Er namen 40 kan­
     MATHILDE: ‘Zo lang ik in Brugge bleef wonen, en  Moretti aan het Parijse Conservatorium. Moretti is  opbotsen tegen een heel orkest. Is dat geen  didaten deel, komende uit 18 verschillende landen.’
     school liep in het SASK (in Sint­Kruis), was muziek  één van de bekendste harpisten ter wereld. Nadien  onbegonnen werk? (LUC FOSSAERT)
     voor mij een hobby. Later mocht ik in Antwerpen  heb ik gekozen voor een opleiding aan datzelfde  MATHILDE: ‘’Dat is inderdaad één van de grote
                                                               Wie Mathilde Wauters (en het HERMESensemble) aan
     aan het Conservatorium een soort jong­talent­tra­ Conservatorium. Om er te kunnen studeren, moest  frustraties. Gelukkig valt de praktijk nogal mee. Maar  het werk wil horen: 18 oktober in het Amuz
     ject volgen. Ik liep verder school in Brugge, maar  ik een loodzware test in twee fases overleven, iets  als ik tijdens een concert helemaal achteraan op het  (Antwerpen). In het voorjaar 2020 staat ze geboekt
                                                               voor een concert in Brugge, maar de precieze datum
     de opleiding werd aangevuld met een muziekop­ waarin ik slaagde. Het Parijse Conservatorium is  podium zit, speel ik des te harder. Je kunt een harp  ligt nog niet vast.
     leiding in Antwerpen. Ik volgde er het traject ‘Jong  een van de belangrijkste in Europa. Frankrijk telt  meer volume geven, meer dan bijvoorbeeld een luit.


     8 -   nr. 298 - oktober ‘19
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13