Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

BASS & STRINGS IN DE BRES
     VOOR LOKALE MUZIEKSCENE
                                    Nieuw leven voor Bass & Strings! Het was een tijdje stil rond deze vzw die de focus
                                    legt op lokaal talent en podiumkansen aanbiedt in een professionele omkadering,
                                    maar nu staat er een vers evenement op de kalender. Op zaterdag 23 november
                                    krijgen de drie Brugse bands Steel Orchid, Three Eyed Jack en Shuriken II een
                                    podium onder de voeten geschoven in De Kelk (Langestraat 69).


                                    Na een stop van enkele jaren vormen  drive willen we daar ook ons initiatief aan  bands. Er is dus behoefte aan een project
                                    de concerten in De Kelk op zaterdag  koppelen. Ons concept strekt zich uit  dat alles kan samenbrengen. Lage drem-
                                    23 november hopelijk de voorbode van  over heel uiteenlopende genres. Bij ons  pel, goede kwaliteit van muziek en een
                                    een nieuwe reeks initiatieven van Bass  geldt er geen beperking. De respons die  toffe sfeer. Dat is iets waar we met Bass &
                                    & Strings. Achter deze vzw gaan de  we krijgen uit de Brugse muziekscene is  Strings willen voor gaan’, zegt Meire.
                                    heren Thomas Meire, Dennis De Caluwé  groot. Lokale bands krijgen bij ons ook de
                                    en Cedric Lasoen schuil. Hun ambitie  kans om in professionele omstandighe- Het evenement op 23 november vindt
                                    is nobel: support local music. Ofte: zet  den op te treden. We ondersteunen hen  plaats in De Kelk. Wordt dat misschien
                                    je schouders onder de promotie en  daarin volop.’      de vaste uitvalsbasis voor Bass & Strings?
                                    ondersteuning van je lokaal talent en             ‘Momenteel is dat echt een hotspot in
                                    doe dit op een degelijke structuur. ‘Onze  NIEUWE PODIUMPLAATSEN Brugge. Het is dan ook een zeer goede
                                    vorige edities in Jeugdhuis Comma  Er kloppen veel bands aan bij de heren  zaal die een positieve sfeer uitstraalt.
                                    en Entrenous waren telkens een groot  van Bass & Strings en dat toont misschien  Dat is ook andere programmators niet
                                    succes. We presenteerden verschillende  aan dat er nog nood is aan nieuwe podi- ontgaan, want zij tonen ook interesse in
                                    muziekgenres aan ons publiek en dat  umplaatsen in Brugge. ‘Sowieso zijn er al  deze zaal. We staan open voor alle sug-
                                    werd gesmaakt. Nu hebben we nieuw  een aantal locaties waar jonge groepen  gesties en nieuwe vrijwilligers die ons
                                    leven geblazen in ons project en willen we  aan bod kunnen komen, maar het mogen  team willen versterken en zouden ook
                                    dit concept op trimestriële basis proberen  er gerust nog wat meer zijn. Cactus  wel graag eens iets organiseren in zaal
                                    te organiseren’, zegt Thomas. ‘We stellen  opereert meer in het professionele  Daverlo in Assebroek. Ook deze zaal is
                                    vast dat er in de laatste jaren in Brugge al  clubcircuit waardoor er niet zo veel ruimte  technisch perfect uitgerust. Het ideale
                                    heel wat mooie initiatieven op het getouw  is om lokale bands te programmeren.  scenario voor ons is: twee edities in De
                                    worden gezet. Denk maar aan WAcKo,  Jeugdhuis Comma organiseert enkele  Kelk en één editie op een grotere locatie.
                                    Brugotta en Daverend/Unplugged  liveconcerten en Klinkende Kroegen is  Moet kunnen, niet?’ (ADC)
                                    waardoor heel wat lokale muziekgroepen  ook een mooi initiatief, maar de cafés
                 Thomas Meire en Brent Thysebaerdt © Ellen De Meulemeester                      www.facebook.com/bassandstrings
                                    aan de bak kunnen komen. In diezelfde  programmeren soms te veel dezelfde
       \ Marooned steekt ‘moderne rock in een stalen jasje’     ‘De Grote Sinterklaasshow’: zo dopen Lynne Maes,       EXit: Samen hebben jullie bakken  teksten die ze heeft te doen passen  persoonlijke levenservaringen, dingen
     Ward Spruytte, Miguel Wensch en Frederik Roger        ervaring in andere bands opgebouwd.  op de song en de nodige zanglijnen te  die me zeer hard raken, zowel positief en
     Denolf van de nieuwe groep Marooned hun eerste        Wie neemt bij jullie het heft in handen  vinden. Van zodra een riff goed bevon- negatief, lessen die ik leerde.’
     optreden op vrijdag 6 december in De Kelk. Dit        om de band in een bepaalde muzikale  den wordt, denkt Lynne meteen mee
     jaar losten ze een eerste EP ‘Crossing Boundaries’      richting te sturen?      over zang en structuur. Miguel vult de  EXit: Op welke plannen broeden jullie
     en maakten ze al een eerste videoclip met ‘Where       WARD SPRUYTTE: ‘Muzikaal neem ik die  song aan en laat zijn partijen rijpen tot  nu met Marooned?
     I Break’. Wie stout is en dit concert mist, krijgt van de   taak graag op mij, wat niet wil zeggen dat  hij voelt dat hij het nummer een zekere  MIGUEL WENSCH: ‘We opteren om niet
     Sint een herkansing op 26 maart 2020 in De Snuffel.      de rest van de groep geen inspraak heeft.  meerwaarde kan bieden. Fre en ikzelf  overhaast te willen werken. De full length
                                    Integendeel. Ik kom naar de repetitie met  denken gedurende het schrijven continu  is uiteraard komende, maar zal moeten
     EXit: Mogen we Marooned als een  zijn vier verschillende personen met  ofwel een handvol ideeën waar ik thuis al  na over onze eigen partijen en dit kan  rijpen. Je hebt echter slechts één keer de
     nieuwbakken band bestempelen?  uiteenlopende muzikale interesses en  aan werkte of er ontstaan leuke ideeën  blijven wijzigen tot we er zelf pas 100%  kans om een debuutelpee op de markt te
     FREDERIK ROGER DENOLF:     achtergronden. Maar het is de som van  tijdens de repetitie. Lynne, Miguel of Fre  tevreden over zijn. Op dat vlak zijn we  brengen.’
     ‘Marooned is zeker en vast een ‘nieuwe’  die delen die ervoor zorgt dat Marooned  geven al snel aan of een riff sterk genoeg  van in het begin erg streng voor onszelf,
     band, maar voor ons staat dat niet  klinkt als Marooned.’  is om op verder te bouwen. We nemen  vooral omdat we muzikaal graag van elk  ‘Wat optredens betreft, hoe meer hoe lie-
     synoniem met een                                ook heel vaak  nummer een ‘song’ willen maken.’ ver. We gaan ervan uit dat als we telkens
     ‘beginnende’ band.                               losse ideeën op               een sterke live show kunnen neerpoten,
     Samen komen we                                 om dan later op  EXIt: Achter elke sterke frontvrouw  die optredens ook makkelijker komen. Er
     immers al aan een mooi                             verder te bou- staat ook een sterke band. Wie schrijft  zijn ook een aantal festivalorganisatoren
     aantal jaren muzikale                             wen en de juiste  de teksten bij jullie?  die al hebben laten blijken ons volgend
     ervaring. Wat wel tijd                             riffs bij elkaar te  LYNNE MAES: ‘Op een nummer tekst en  jaar te willen programmeren. Wel zou
     vraagt bij een nieuwe                             plaatsen. Eens  zanglijnen zetten, dat zijn twee verschil- ik graag volgend jaar een kleine tour
     band is zorgen dat                               het nummer  lende zaken voor mij. Het start altijd met  organiseren door Duitsland en Oostenrijk
     je samen een groep                               een bepaalde  een gevoel dat een bepaalde riff teweeg- en dan met een mooie afsluiter in België.’
     vormt en je muziek ook                             structuur heeft  brengt. Ik probeer dat gevoel eerst te  (ADC)
     zo klinkt. Dat proces                             gekregen, gaat  ‘horen’ in een zanglijn en daarna in woor-
                                                                   www.facebook.com/MarooneddenooraM
     zijn we nu volop aan                              Lynne aan de  den te vertalen… redelijk letterlijk zelfs.
     het doormaken. We                       Marooned © Fien Cools slag om de  Voor die vertaling graaf ik vaak diep in


     4 -   nr. 300 - december ‘19
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  4                                                             14/11/19  11:44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9