Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

‘objets trouvés – verloren voorwerpen’

     HEDENDAAGSE KUNST PALMT DE STAD INEDENDAAGSE KUNST PALMT DE STAD IN
     H
     Van 8 tot en met 29 maart organiseren curator Bert Puype en kunstenaars Daniël        EXit: Welke kunstenaars nemen deel?  ‘De plakpalen verspreid over de Brugse
     Dewaele en Hans Demeulenaere ‘objets trouvés – verloren voorwerpen’. Dit is         BERT: ‘Verschillende artiesten werden ‘Verschillende artiesten werden  binnenstad worden het speelterrein
     een hedendaags kunstproject dat vertrekt vanuit Sint-Anna, maar over het hele        uitgenodigd om oud en nieuw werk in  voor een werk van Thomas I’Anson. Bart
     centrum van Brugge werk van hedendaagse kunstenaars in een nieuwe context          Brugge te presenteren. Een overzicht:  Lodewijks blikt via een ‘lecture perfro-
     plaatst, buiten het reguliere museum- en galerijcircuit.                   Raffaella Crispino zal haar werk Weather  mance’ terug op zijn eerder in Brugge
                                                    Forecast tonen in de vitrine van de recast tonen in de vitrine van de recast
                                                                   g
                                                    Fo Fo             gemaakte werk. Hannah Mevis zet emaakte werk. Hannah Mevis zet
                                                                   e
     EXit: Wat houdt het concept  winkels, maar het zal bijvoorbeeld ook            Raaklijn. Daniël Dewaele plaatst de instal- een project op poten met nachtwinkel en project op poten met nachtwinkel
                                                                   Dupty. Het werk van Jeancy Nsumbu upty. Het werk van Jeancy Nsumbu
     precies in?          via de radio – met een interventie van            latie Binnen is niet gelijk aan buiten op  D
     BERT PUYPE: ‘In essentie is het een  kunstenaar Kris Van Dessel – verspreid         de ramen van het Rijksarchief. Hans  v vindt een nieuwe context in de vitrine indt een nieuwe context in de vitrine
     onderzoek naar het model van de ten- worden.’                        Demeulenaere & Dimitri Vangrunderbeek  van Antiquariaat Marc Van De Wiele. an Antiquariaat Marc Van De Wiele.
                                                                   v
                                                                   S
     toonstelling. Iedereen is onze klassieke                           zullen Sylvette & Promenade (circulair),  Stijn Van Dorpe gaat actief aan het werk tijn Van Dorpe gaat actief aan het werk
                                                                   met een groep Brugse jongeren met et een groep Brugse jongeren met
     musea gewend, waarbij vaak het White  EXit: Het is uitgestippeld als een          de uitkomst van een maandenlange  m
     Cube model wordt gebruikt (witte muren,  kunstparcours met als vertrekpunt         samenwerking, presenteren bij iemand in  e een gezichtsbeperking rond het vierkant en gezichtsbeperking rond het vierkant
     wit plafond en, indien mogelijk, een witte  Sint-Anna?                   de living. Chloé Op de Beeck zal één  v van Malevich, resulterend in een nieuw an Malevich, resulterend in een nieuw
                                                                   v
     vloer). Dit is een makkelijke en evidente  BERT: ‘De geografische spreiding en de      van haar video’s, Movement (17), laten  videowerk. De nieuwe films van Ingel ideowerk. De nieuwe films van Ingel
     situatie om in aan de slag te gaan: veel  spreiding in de tijd van de verschillende     zien in de inkomruimte van de Brugse  Vaikla (Double Exposure)(Double Exposure) en Benjamin (Double Exposure) en Benjamin (Double Exposure)
     hedendaagse kunst is gemaakt met het  werken en interventies zorgen ervoor         kasregister Service in de Langestraat. (the  Verhoeven (Square Albert I)(Square Albert I) zullen worden (Square Albert I) zullen worden (Square Albert I)
                                                                   g
     White Cube model in gedachte. Maar wat  dat dit project niet gepercipieerd dient      last incandescent 500 Watt light bulb) gescreend in een leefruimte. In datzelfde escreend in een leefruimte. In datzelfde
     gebeurt er als we hedendaagse kunst uit  te worden als een parcours of route.        van Goele De Bruyn zal verdwijnen in de  h huis zal Peinture à la mouche van Jacques uis zal Peinture à la mouche van Jacques
     deze vertrouwde context halen? Hoe vereze vertrouwde context halen? Hoe ver
     d
                                                                   Charlier te bezichtigen zijn. Tot slot harlier te bezichtigen zijn. Tot slot
     deze vertrouwde context halen? Hoe ver-- De interventies moeten eerder worden        dagelijkse context van een woonruimte.  C
                                                                   worden vergeten vlaggenmasten terug orden vergeten vlaggenmasten terug
     anderen de werken - maar evenzeer de  gezien als toevallige ontmoetingen, allen       Kris Van Dessel maakt gebruik van de  w
                                                                   g
     perceptie van de kijker - als deze binnen- met een kans zowel gevonden als verlo- Bert Puype © Ellen De Meulemeester radiogolven van Villa Bota om zijn sons  geactiveerd met de collectie vlaggen van eactiveerd met de collectie vlaggen van
     dringen in onze alledaagse omgeving?  ren te worden. Ze vormen paddenstoelen  (verlorenvoorwerpen.org) wordt wel een  trouvés – verloren klanken te verspreiden.  kunstenaarscollectief 019.’ (ADC)
     Met ‘objets trouvés – verloren voorwer ‘objets trouvés – verloren voorwer
     Met
     Met ‘objets trouvés – verloren voorwer-- binnen het stedelijke landschap die even  overzicht gegeven van wat wanneer te  Leander Schönweger z’n What Kitty and
                                                                   verlorenvoorwerpen.org
     pen’ zal werk worden gepresenteerd bij  snel uit de grond komen gekropen als  zien is, alsook een kaart met de verschil- Els Were Afraid of zal schuilgaan achter ls Were Afraid of zal schuilgaan achter ls Were Afraid
                                                    E E
     mensen in de living, in de vitrines van  ze weer zijn verdwenen. Op de website  lende locaties.’ de deur van de Speel-o-theek.’
     \ Drie ‘frontpersonen’ maken collages tussen woord en muziek
     Poëzie op muziek? Of is het muziek op poëzie? Ontdek het zelf op       de mix iets nieuws oplevert; muziek kan een tekst  tekstprogramma vermeden door de liedjes. Enkel
     vrijdag 27 maart in Snuffel Hostel (Ezelstraat 42), want daar gooien    een heel andere betekenis geven of omgekeerd. Het  poëzie presenteren zou voor een breed publiek een
     muzikanten Bart Vlaeminck, Kries Roose en stadsdichteres Tania        is spelen met mogelijkheden en verrast worden en  overkill kunnen zijn. Alsof je soep zou presenteren
     Verhelst hun talenten samen voor een avondvullende performance        het is natuurlijk altijd fijn als je dat proces kunt delen  die enkel uit bouillon bestaat. Omgekeerd zou
     waarbij tekst en muziek interageren. ‘Het werkt verrijkend. De        met iemand anders, die je daarin volgt, tegenspreekt  alleen maar muziek net iets te entertainend kunnen
     afwisseling geeft het liedjesprogramma een frisse verpozing,         en aanvult.’              overkomen, te veel water, en zou je smachten naar
     en omgekeerd wordt het mogelijk monotone van een puur                                een beetje bouillon. Met ons drieën staan wij dus
     tekstprogramma vermeden door de liedjes.’                  KRIES: ‘We hebben alle drie eigen werk dat sterk  garant voor een evenwichtige mix.’
                                            genoeg is om solo gebracht te worden. De meerenoeg is om solo gebracht te worden. De meer
                                            g
                                            genoeg is om solo gebracht te worden. De meer--
                                   met Tania Verhelst.  waarde van de samenwerking is dat we met z’n  EXit: Zijn jullie alle drie evenwaardige partners?
                                   Tania en ik hadden al  drieën een bredere afwisseling kunnen bieden aan  Of primeert de tekst boven de muziek?
                                   eerder samengewerkt  het publiek, én dat we elkaars werken hier en daar  KRIES: ‘Tania heeft vooralsnog niet de behoefte
                                   en ik was ervan over-- kunnen inkleuren met een muzikale bijdrage. Ook  gevoeld te zingen, hoewel ik er stilaan aan twijfel of
                                   en ik was ervan overn ik was ervan over
                                   e
                                   tuigd dat die mix kon  een aantal gedichten wordt spaarzaam verrijkt met  er eigenlijk wel iéts is dat ze niet kan.’
                                   werken.’     muziek, of zelfs voluit wanneer Tania haar teksten laat
                                            duelleren met haar pianospel.’     TANIA: ‘Als je mij hoort zingen, zul je niet meer
                                   BART: ‘Die toevallige                  twijfelen, Kries.’
                                   ontmoeting bleek  EXit: Hoe stemmen jullie de muziek af op haar
                                                               Bart: ‘Het is een wisselwerking waarbij elk van ons art: ‘Het is een wisselwerking waarbij elk van ons
                                   een boeiend geheel  woorden?              B
                                                               a
                                   op te leveren van  KRIES: ‘Het is soms wat zoeken om het hoogst  afwisselend op het voorplan treedt. Er zijn dus drie fwisselend op het voorplan treedt. Er zijn dus drie
                                                               f
                                   muziek, poëzie en  mogelijke compromis te bereiken. Het moet voor  frontpersonen. En tekst en muziek interageren.’ rontpersonen. En tekst en muziek interageren.’
                     Kries Roose, Tania Verhelst en Bart Vlaeminck
                                   verbale plaagstoten en  Tania vooral matchen met de oorspronkelijke ziel die  (ADC)
     EXit: Vlaeminck, Verhelst en Roose: een nieuw  smaakte naar meer. Sindsdien hebben we verschil- ze in haar tekst nagestreefd heeft, en anderzijds zijn
                                                               Reserveren voor Vlaeminck, Verhelst en Roose kan via eserveren voor Vlaeminck, Verhelst en Roose kan via
                                                               R
     samenwerkingsverband?         lende keren samen op het podium gestaan.’ er uiteraard een aantal technische beperkingen. Je  ma
                                                               mail naar: elsieroose@gmail.comil naar: elsieroose@gmail.com
                                                               VVK: € 8 - AD
     BART VLAEMINCK: ‘Kries en ik waren elkaar al een               kunt nog altijd geen symfonisch orkest uit een akoes- VVK: € 8 - ADD: € 10 – voorafbetaling op rekening D: € 10 – voorafbetaling op rekening
                                                               BE63 7380 3145 5708 op naam van Elsie Roosep naam van Elsie Roose
                                                               BE63 7380 3145 5708 o
     paar keer tegen het lijf gelopen. Het klikte. Al snel  EXit: Twee muzikanten en een dichteres. Hoe  tische gitaar tevoorschijn toveren. Niet dat ze al ooit
     bleek dat Ik van zijn liedjes hield en hij van die van  vertaalt zich dat naar een podium? Worden de  gezucht heeft dat ze zoiets zou willen.’ (lacht)
     mij. De stap naar een samenwerking op het podium  gedichten op muziek gezet?
     was dan ook snel gezet.’       TANIA VERHELST: ‘Bart en Kries musiceren meestal  EXit: Hoe anders zijn
                        samen. Ik breng poëzie of cabaret afwisselend met  ‘optredens-met-een-dichter’?
     KRIES ROOSE: ‘Toen we vorig jaar gevraagd werden  of zonder muzikale ondersteuning. Het gaat eigenlijk  BART: ‘Het werkt verrijkend. De afwisseling geeft het
     voor een optreden Fot›oeil in Diksmuide, stelde ik  om een soort ‘collages’ tussen woord en muziek. Het  liedjesprogramma een frisse verpozing, en omge-
     voor om ons duo voor de gelegenheid uit te breiden  is boeiend om te zoeken naar de juiste match, waar  keerd wordt het mogelijk monotone van een puur


         nr. 303 - maart ‘20
     4 -   nr. 303 - maart ‘20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9