Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Cartoonist Marec verzamelt de beste tekeningen van de afgelopen decennia in nieuw boek

     ECHTE MANNEN BLIJVEN VENTJES TEKENEN

     Onze huiscartoonist Marec kan niet alleen prachtig en grappig        maar je wilt natuurlijk altijd de beste tekening maken.  moet je per se mensen afkraken omdat ze politie-
     tekenen, hij beschikt ook nog over een vlotte pen om zijn gedachten     Ik stop ook niet met denken en tekenen als ik één  kers zijn? Je moet ze beoordelen op hun daden
     over zijn dagelijks tekenwerk van de laatste twintig jaar op een       idee heb gevonden. Ik ga meteen op zoek naar iets  en dan nog. Dehaene zei dat hij meer aandacht
     gevatte, beschouwende en humoristische wijze te ordenen. Hij         anders en het liefst iets beters. Al kan het eerste idee  had voor de cartoon dan voor de standpunten van
     deed dat in zijn nieuwste boek ‘De keuze van Marec. Mijn favoriete      natuurlijk ook altijd de beste vondst zijn.’ de commentaarschrijvers.’
     cartoons van vroeger en nu’ dat leest als een schitterende kroniek
     van de recente Belgische en wereldgeschiedenis.               EXit: Wijlen premier Jean- Luc Dehaene was  ‘Wat me wel opvalt, is dat politici nu veel sneller van
                                            een rabiaat bewonderaar van je tekenwerk. Hij  het toneel verdwijnen. Mijn tekeningen die ik deze
     EXit: 35 jaar cartoons waarvoor 25 jaar bij Dag  het algemeen. Vroeger tekende ik meestal gewone  was wellicht een uitzondering? Is het beter dat  week maak, zijn misschien volgend jaar al volledig
     Allemaal, 20 jaar bij Het Nieuwsblad en 20 jaar  figuurtjes in een cartoon, nu zijn dat de bestaande  een politicus wat schrik of afkeer heeft van een  passé. Zie bijvoorbeeld Theresa May: ze kwam recent
     bij uitgeverij Van Halewyck. Indrukwekkende  figuren die het nieuws beheren.’ cartoonist?             haast dagelijks in het nieuws, maar nu lijkt ze van
     cijfers. Hoe moeilijk was de selectie van de beste              MAREC: ‘Politici vinden het net leuk dat ze worden  de aardbodem verdwenen te zijn. Misschien heb
     cartoons voor je nieuw boek?     EXit: Je omschrijft jezelf als een politiek car- getekend. ‘Het probleem is niet dat je getekend  ik daarom wel mijn boek gemaakt, om die figuren
     MAREC: ‘Het heeft me in elk geval veel werk  toonist. Is dat geen te enge beschrijving van je  wordt, maar het probleem is dat je niet wordt  en momenten vast te leggen. Dat het niet allemaal
     gekost omdat ik al mijn cartoons van de afgelopen  metier?                                    verloren gaat.’
     decennia moest bekijken. Het was geen sinecure om  MAREC: ‘Misschien wel, want
     al mijn oude tekeningen terug te vinden. Honderd  uiteindelijk ben ik meer dan dat.                        EXit: Je beschouwt die paar
     tekeningen voor dit boek vond ik te weinig, dus heb  Die benaming geef ik meer om                         vierkante centimeters op
     ik er per thema nog tekeningen aan toegevoegd.  een onderscheid te maken tussen                          papier als een laatste haven
     Geschiedenis kun je niet zomaar weggooien, maar ik  de andere cartoonisten. Om te                         van vrijheid, las ik in je boek.
     stel vast dat de nieuwe generatie lezers moeite heeft  zeggen: zoek het nergens anders,                      Is het zo erg gesteld?
     met bepaalde figuren of situaties uit het verleden.  mijn basis is de politieke cartoon.                     MAREC: ‘Alles is tegen-
     Mensen die rond de millenniumwissel geboren  Politiek is in feite de vertaling van                        woordig zo gestuurd en
     zijn, zullen weinig affiniteit hebben met figuren  het leven.’                                  afgelijnd. Ik weet dat de krant
     als bijvoorbeeld Jean-Marc Connerotte of Eliane                                          een bepaalde visie, een afge-
     Liekendael. Ik kon natuurlijk geen boek maken enkel  EXit: Eigenlijk ben je dus meer                       sproken lijn volgt, maar ik maak
     voor nieuwe lezers, maar ik heb wel rekening gehou- een levenscartoonist?                             geen deel uit van de redactie.
     den met de keuze van mijn tekeningen. Zo koos ik  MAREC: ‘Als ik ooit zou slagen                         Ik doe mijn zin en daarom staat
     voor momenten die iedereen zich wel herinnert en  om dat te worden, dan ben ik                          het standpunt bovenaan blad-
     voor bijbehorende tekeningen die belangrijk waren.’ gelukkig.’                                  zijde twee vaak haaks op mijn
                                                                       cartoon onderaan op diezelfde
     EXit: Het boek is niet zomaar een bundeling  EXit: Elke dag lever jij een duel                          bladzijde. Het zijn geen fantas-
     cartoons, het heeft deze keer een zeer persoon- met die dekselse deadline. Wat                          tische tijden voor cartoonisten,
     lijke inslag. Je schreef twintig hoofdstukken over  doet dat met een mens na 35                          maar ik beschouw het als een
     twintig thema’s die je na aan het hart liggen en  jaar cartoons tekenen?                             voorrecht dat ik dat mag doen
     je inspiratie bieden voor jouw teken- en denk- MAREC: ‘Het lukt me nog altijd                           en elke dag op mijn manier
     werk. Voelde je een soort noodzaak om je eens te  redelijk goed. Ik sta altijd versteld                      mijn denkwereld in dat klein
     ‘verantwoorden’?           van cartoonisten die heel snel                                vakje mag zetten. Ik heb mijn
     MAREC: ‘Het concept van het boek leende zich  een cartoon kunnen tekenen,                             kansen gekregen, maar ik hoop
     er goed toe om er dit keer ook eens iets over te  maar ik kan dat in feite ook wel.                        nog lang te kunnen tekenen
     schrijven. Het is geen jaaroverzicht geworden, maar  Als er in het kwartier voor de                        zodat ik een levenscartoonist
     een cartoonoverzicht van de laatste decennia. Door  deadline nog een dringend                           kan worden.’
     de selectie van mijn tekeningen kreeg ik zicht op the- nieuwsbericht binnenloopt, ben
     ma’s die een betekenisvolle rol hebben gespeeld in  ik in staat om daar nog een                          EXit: Tot slot: je hebt ook
     mijn tekencarrière. Het gaf me de kans om eens  goede cartoon over te maken.                           nog groot nieuws te melden
     mijn bedenkingen in woorden op papier te zetten.  Maar als het kan, heb ik graag                         over De Loge, je cartoon-
     Hoe ik zelf mijn werk interpreteer en hoe ik naar de  ietsje meer tijd om een tekening                      café in de Sint-Jakobsstraat
     wereld kijk. Ik wilde de structuur van het boek niet  te bedenken.’                  Marec in zijn atelier © Ellen De Meulemeester dat sinds kort onder je eigen
     chronologisch opbouwen, vandaar dat de thema’s                                           naam vaart. Vertel!
     centraal staan. Daardoor kon ik de cartoons van de  EXit: Je bent een diesel die warm loopt tijdens de  getekend’, zei Alexander De Croo ons ooit toen hij  MAREC: ‘Ja, eind november komt Kamagurka erbij.
     verschillende jaren in het boek spreiden.’ dag om dan ’s avonds te scheuren? samen met Charles Michel mijn vroegere winkel The  Het wordt dan ‘De Loge van Marec en Kama’. Dat
                        MAREC: ‘Die deadline heb ik nodig, anders zou ik  Cartoonist in Brussel bezocht. Pijnlijk detail: net hij  wordt tof, want het is de bedoeling dat we samen
     EXit: Hoe heb je je werk zien evolueren toen  nooit aan zo’n oeuvre geraken. Ik vind het fantastisch  werd en wordt door heel wat cartoonisten zelden  dingen gaan maken. Ik heb altijd een grote bewon-
     je bezig was met het grasduinen in je ondertussen  om in zo’n korte tijdsbestek iets te creëren. Het geeft  getekend…’ dering gehad voor hem en het feit dat hij ook al
     gigantische oeuvre?          met telkens een kick om iets te tekenen dat enkele              jaren in Brugge woont, versterkt onze band alleen
     MAREC: ‘Vroeger had ik altijd de neiging om werk  uren later in de krant staat. Tijdens de dag volg ik  ‘Dehaene was de eerste politicus die ons in 1995  maar. In De Loge zullen we zijn werk (tekeningen,
     van vijf jaar eerder slecht te vinden. Vijf jaar, dat was  constant het nieuws. Mijn antennes staan voortdu- uitnodigde in zijn ambtswoning in de Wetstraat 16.  boeken en merchandising) aan Bruggelingen en
     zo mijn houdbaarheidsdatum. Achteraf bekeken,  rend op scherp.’       Hij bleek een groot liefhebber te zijn van cartoons  toeristen aanbieden. Zo gaan onze tekeningen de
     snapte ik niet dat mensen dat toen goed vonden.               en liet zijn personeel dagelijks cartoons uit de krant  wereld rond.’ (ADC)
     Door te ploegen in mijn oeuvre, heb ik mijn vroegere  EXit: Kun je na 35 jaar tekenen al eens overscha- knippen om die te verzamelen. Achteraf dacht ik:
                                                               Het boek ‘De keuze van Marec. Mijn favoriete cartoons
     tekeningen weer omarmd en mijn appreciatie her- kelen op routine? Of is de waan van de dag daar  klopt dit wel? Ben ik nu niet mislukt als cartoonist?  van vroeger en nu’ (206 blz) is uitgegeven bij
     wonnen. Zo slecht was het dan toch nog niet… Je  te grillig voor?      Ik kreeg immers vaak het verwijt te horen dat we  Van Halewyck en is te koop in de boekhandels en in
                                                               De Loge van Marec, Sint-Jakobsstraat 6, 8000 Brugge.
     merkt wel dat er een grote evolutie zit in mijn teken- MAREC: ‘Ik heb niet meer de stress dat ik niets zal  hofnarren zijn. Dat willen we nu net niet zijn, want een
     werk, maar dat geldt ook voor de cartoonwereld in  vinden. Ik weet dat ik altijd iets op papier zal krijgen,  hofnar moet de koning en zijn volk doen lachen. Maar


                                                                    december ‘19 -  nr. 300 - 5
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  5                                                             14/11/19  11:44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10