Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Sunflower op 27 maart in Villa Botaunflower op 27 maart in Villa Bota
     S
     ‘WE ZIJN WIE WE WILLEN ZIJN’ WE ZIJN WIE WE WILLEN ZIJN’
     ‘
                                            de voorronde en de finale heeft gezien. Zij zorgden e voorronde en de finale heeft gezien. Zij zorgden
     ‘The next big thing’ horen we in de wandelgangen weergalmen als en we in de wandelgangen weergalmen als
     ‘The next big thing’ hor                           d                   ‘neen’ krijgen bij Humo’s Rock Rally heel gezond voor
                                            e
     de naam van de band Sunflower valt. De postpunkband-met-nog-         ervoor dat we snel op enkele mooie podia konden rvoor dat we snel op enkele mooie podia konden  ons.’
     de naam van de band Sunflower valt. De postpunkband-met-nog-
     meer                                     s staan. Deuren heeft het dus zeker geopend, maar taan. Deuren heeft het dus zeker geopend, maar
     meer-invloeden-dan-alleen-maar-postpunk van Brent De Wulf, Daan -invloeden-dan-alleen-maar-postpunk van Brent De Wulf, Daan
                                            we leerden ook dat je vooral op je eigen tempo e leerden ook dat je vooral op je eigen tempo
     Soenens, Hart Cornelis, Jasper en Jonas Hollevoet stelde in het
     Soenens, Hart Cornelis, Jasper en Jonas Hollevoet stelde in het       w                   EERLIJKHEID
     voorjaar van 2019 zijn debuut-ep ‘The Spiders We Caught’ voor en e Caught’ voor en
     voorjaar van 2019 zijn debuut-ep ‘The Spiders W               m                   Mooie naam, trouwens, Sunflower, maar misschien
                                            moet groeien en elke stap moet zetten als je er klaar oet groeien en elke stap moet zetten als je er klaar
                                            v
     voegt met ‘Ordinary Feelings’ straks een nieuwe ep aan hun jonge dinary Feelings’ straks een nieuwe ep aan hun jonge
     voegt met ‘Or                                voor bent. Het label van ‘winnaar’ werkt in de eerste oor bent. Het label van ‘winnaar’ werkt in de eerste  net iets te simpel om die als groepsnaam te gebrui-
                                            weken na zo’n concours, maar je moet jezelf ook eken na zo’n concours, maar je moet jezelf ook
     oeuvre toe. Sunflower stelt die verse nummers live voor op vrijdag e toe. Sunflower stelt die verse nummers live voor op vrijdag
     oeuvr                                    w                   ken? En ga met die term maar eens op zoek op het
     27 maart in Villa Bota.                           g                   wereldwijde web… ‘De naam hebben we gevon-
                                            gewoon met elk optreden weer opnieuw bewijzen. ewoon met elk optreden weer opnieuw bewijzen.
                                            De muziek wordt niet beter door zo’n titel’, zegt e muziek wordt niet beter door zo’n titel’, zegt
                                            D                   den in het gedicht/verhaal ‘Sunflower Sutra’ van Allen
                                            Soenens die samen met Jasper Hollevoet ook nog bij oenens die samen met Jasper Hollevoet ook nog bij
     ‘The Spiders We                               S                   Ginsberg die het in 1955 neerschreef. Het woord
     Caught’ is een plaat                             Ventilateur speelt.          dreef boven… We hebben lang de term ‘verborgen
     met vijf nummers                                                  romantiek’ op onze muziek gekleefd, want daar
                                            NIEMAND HEEFT OOIT ZO MOOI IEMAND HEEFT OOIT ZO MOOI
     (waaronder de single                             N                   draaide ons concept rond. Alle draadjes kwamen
                                            NEEN TEGEN HEN GEZEGDEEN TEGEN HEN GEZEGD
     ‘Heroin’), opgeno-                              N                   samen en van daaruit is Sunflower open gebloeid’,
                                            D
     men in de zomer van                             Door die overwinning liepen ze met hun hoofd oor die overwinning liepen ze met hun hoofd  verklaart Brent.
     2018 in Track (Kortrijk)                           h
                                            hoog in de wolken. Te hoog, zo bleek. De ontnuchoog in de wolken. Te hoog, zo bleek. De ontnuch-
     onder het toeziend                              t tering kwam enkele maanden na de preselecties van ering kwam enkele maanden na de preselecties van  ‘De sterkste eigenschap van onze band is eerlijkheid:
     oog van Michael Neyt,                            H                   ten opzichte van elkaar en ten opzichte van ons
                                            Humo’s Rock Rally, de moeder aller rockwedstrijden. umo’s Rock Rally, de moeder aller rockwedstrijden.
                                            Na één rondje werden ze er ongenadig uitgeknika één rondje werden ze er ongenadig uitgeknik
                                            Na één rondje werden ze er ongenadig uitgeknik--
     en verspreid via het                             N                   publiek. Dat straalt onze naam ook uit. We willen
     label Sentimental van                            kerd. Brent: ‘We dachten dat we alles aankonden.  zijn wie we willen zijn. We trekken geen rookgordijn
     Fenne en Kobe van                              Je wordt zo opgegeild en je voelt je de beste van  op. Elk optreden kost veel energie en na een show
     Whispering Sons.                      Sunflower © Daniil Lavrovski de wereld, maar dat was dus niet zo. Ik ben er echt  hebben we zeker een halfuur nodig om op onze plooi
                        drums en het ritme durfde in onze muziek al eens rums en het ritme durfde in onze muziek al eens
     ‘We krijgen veel steun van Whispering Sons’, zegt  d            ziek van geweest. Het was een serieuze reality check.  te komen. Het mooiste compliment krijgen we van
     Daan Soenens. ‘Zo mochten we al in Dortmund hun  t te ontbreken. Gitarist William Pitteljon heeft ons e ontbreken. Gitarist William Pitteljon heeft ons  Het is niet allemaal zo rooskleurig, je moet er nog  mensen die zeggen dat ze mee waren op onze trip’,
                        geleerd hoe we structuur in songs moesten steken. eleerd hoe we structuur in songs moesten steken.
     voorprogramma spelen. Dat we onze debuutplaat  g              altijd keihard voor werken. Het wordt niet zomaar in  zegt de zanger van Sunflower die, net als de andere
     op hun label mochten uitbrengen, betekent heel veel  V           je schoot geworpen als muzikant.’ Daan vult aan:  leden Jasper, Hart, Jonas en Daan de tijd wil nemen
                        Vanaf dan is Sunflower ontstaan en na drie maanden anaf dan is Sunflower ontstaan en na drie maanden
     voor ons.’              stonden we al in de finale van Westtalent die we  ‘Snel merk je echter ook dat wedstrijden zelden leuk  om van hun eerste full album een meesterwerk te
                        ook hebben gewonnen’, zegt zanger Brent De Wulf. ok hebben gewonnen’, zegt zanger Brent De Wulf.
                        o                   zijn voor muzikanten. Achteraf bekeken zijn we wel  maken. ‘We leggen de lat bijzonder hoog en waarom
     Vanaf het prille begin (2017) ging het al hard voor  Voor die wedstrijd nam Daan wel de plaats in van  blij dat het voor ons bij de voorrondes is gebleven.  ook niet? We zijn kritisch voor onszelf, maar binnen
     de band. ‘We werkten toen nog onder de naam  William. ‘We mogen als band niet onderschatten hoe  Het positieve aan zulke wedstrijden is de aandacht  drie jaar schrijven we een wereldhit!’ (ADC)
     L’Inconnu. Dat was veeleer een project om af te  snel we hierdoor een zekere bekendheid hebben  d
                                            die de muziek erdoor krijgt en die hadden we door ie de muziek erdoor krijgt en die hadden we door
                                                               www.cactusmusic.be
     tasten wat muziek maken eigenlijk inhield. We  verworven. Niet zozeer door de overwinning op zich,  W
                                            Westtalent al voldoende gekregen. Mentaal was een esttalent al voldoende gekregen. Mentaal was een
     speelden ruige muziek, veel geroep en geboenk op  wel door het groot aantal mensen dat ons tijdens
     George Dylan met full band in Daverlo op 28 maart


     ‘
     ‘MIJN NUMMERS KOMEN NU BETER MIJN NUMMERS KOMEN NU BETER     TOT HUN RECHT’
     Onze tweede favoriete Dylan heet sinds 2017 George Dylan. De ge Dylan. De
     Onze tweede favoriete Dylan heet sinds 2017 Geor                                  Aanvankelijk stond George Dylan alleen op het
     jonge Brugse twintiger die zijn studies ‘T                                     podium, met een akoestische gitaar rond zijn nek
     jonge Brugse twintiger die zijn studies ‘Toegepaste psychologie’ oegepaste psychologie’
     aan Howest aan het afronden is, koos een artiestennaam als een onden is, koos een artiestennaam als een
     aan Howest aan het afr                                               en een loopstation aan zijn zijde om de set wat inte-
     klok. Samen met Renée Sys mag hij op zater
     klok. Samen met Renée Sys mag hij op zaterdag 28 maart de avond dag 28 maart de avond                ressanter te maken. ‘Om het boeiend te houden,
     muzikaal kleuren in zaal Daverlo.en in zaal Daverlo.
     muzikaal kleur                                                   heb ik me laten omringen door goede muzikanten.
                                                               Samen repeteren we ofwel in Het Entrepot ofwel in
     ‘
     ‘Mijn naam mag dan al verwijzen naar de beroemde Mijn naam mag dan al verwijzen naar de beroemde  op een podium zag staan, kreeg ik zin om hun  het Conservatorium van Gent waar een aantal van
     B Bob, ik heb dit niet bewust gedaan. Dylan is mijn ob, ik heb dit niet bewust gedaan. Dylan is mijn  plaats in te pakken. Zo begon dat te groeien… Toen  mijn bandleden nog studeren. We nemen het zeer
     v voornaam en ik vond dat in combinatie met ‘George’ oornaam en ik vond dat in combinatie met ‘George’  ik zestien was, heb ik een gitaar gekocht en lessen  professioneel op. Bij ons staat er geen bak bier in het
     g
     goed klinken. Het is gewoon een mooie naam die oed klinken. Het is gewoon een mooie naam die  gevolgd in Metronoom. Die lessen hebben me goed  George Dylan © Christophe Brysse midden van de ruimte, maar liggen wel alle partituren
     b
     blijft hangen en die ook buiten de landsgrenzen lijft hangen en die ook buiten de landsgrenzen  op weg gezet om de basis te leggen, de rest heb ik  h netjes klaar om zo efficiënt mogelijk te musiceren in
                                            hoort. Een writer’s block is niet aan hem besteed, oort. Een writer’s block is niet aan hem besteed,
     g goed tot zijn recht komt. Of ik vertrouwd ben met oed tot zijn recht komt. Of ik vertrouwd ben met  zelf bijgeleerd. Met al die kennis op zak, ben ik dan  want in een jaar tijd schreef hij gemakkelijk 30 à  vier uur tijd. Ik heb altijd gedroomd van een eigen
     h het oeuvre van Bob Dylan? Absoluut, ik ben ermee et oeuvre van Bob Dylan? Absoluut, ik ben ermee  nummers beginnen te schrijven. Over mijn eerste  35 nummers bijeen. Een repertoire heet dat dan  groep. Mijn nummers krijgen een vollere sound mee
     o opgegroeid. Mijn vader heeft me zijn muziek vaak pgegroeid. Mijn vader heeft me zijn muziek vaak  nummers was ik wel niet zo tevreden. Ik ben heel  waarin hitpotentie schuilt. Hij noemt zijn muziek zelf  en komen veel beter tot hun recht. Als ik nog eens
                                                               s
     l laten horen. Ik ben fan en ik kijk op naar hem. Zijn aten horen. Ik ben fan en ik kijk op naar hem. Zijn  kritisch.’ ‘melancholische pop met een dynamische twist’. ‘Ik  solo optreed, dan mis ik mijn band. Sinds kort heb ik olo optreed, dan mis ik mijn band. Sinds kort heb ik
                                                               onderdak gevonden bij IF HI, een Gents label dat me nderdak gevonden bij IF HI, een Gents label dat me
     teksten vind ik steengoed’, zegt Dylan die officieel eksten vind ik steengoed’, zegt Dylan die officieel  schrijf vlot, al neem ik er wel de tijd voor. Ik focus me  o
     t
     Dylan De Crop heet.          MELANCHOLISCHE POP MET EEN       vooral op mijn tekst. Om te componeren, moet ik  zal ondersteunen en helpen met promotie en sociale al ondersteunen en helpen met promotie en sociale
                                                               z
                        DYNAMISCHE TWIST            a altijd zittend gitaar spelen. Ik speel enkele akkoorltijd zittend gitaar spelen. Ik speel enkele akkoor media. Benieuwd naar de toekomst!’ (ADC)edia. Benieuwd naar de toekomst!’ (ADC)
                                            altijd zittend gitaar spelen. Ik speel enkele akkoor--
                                                               m
     ‘Er was en is altijd muziek bij ons thuis. Dat heeft  In het begin klonk zijn muziek nog te gevarieerd. Het  den, improviseer wat en dan komt er vanzelf wel
                                                               www
                                                               www.ccbrugge.be .ccbrugge.be
     veel geholpen, want ik werd continu geprikkeld. Mijn  was zoeken en aftasten om een eigen, goede stijl te  een melodie opzetten. Na het hummen komen er
     vader luistert naar tijdloze muziek en naar jazz en  ontwikkelen. Hij activeerde zijn voelsprieten en pikte  woorden en zinnen. Soms werk ik aan drie nummers
     heeft zijn smaak aan mij doorgegeven. Als ik artiesten  d          op hetzelfde moment.’
                        de beste elementen uit de genres die hij zelf graag e beste elementen uit de genres die hij zelf graag
                                                                             nr. 303 -
                                                                      maart ‘20 -  nr. 303 -5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10