Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

MOOOV kleurt de Brugse museumzomer        De museumzomer in Brugge wordt, naast een reeks expo’s binnen het project
        ‘Mind the Artist’, mee gekleurd door MOOOV. Deze Brugse organisatie rond
        wereldfilm neemt Musea Brugge voor twee maanden over en zorgt, samen
        met een reeks partners, voor een warme filmzomer. Op het programma:
        openluchtvertoningen, films in verschillende musea op groot en klein scherm én
        een festival rond videokunst in september als afsluiter.
        Benny Haesebrouck: ‘Vanaf 12 juli starten  Švankmajer, een surrealistische, poëtische,
                                                                                     Benny Haesebrouck en Mathias Debevere
        we onze samenwerking met Musea Brugge.  ietwat sinistere bewerking van het bekende
        Een van onze speerpunten is ‘film op locatie’.  kinderverhaal. Deze keuze is geïnspireerd
        MOOOV heeft geen eigen zaal, dus slaan  door de collectie opgezette vogels van Guido
        we heel vaak onze vleugels uit. We gaan  Gezelle. Sphinx Cinema in Gent kiest dan weer
        daarbij telkens op zoek naar boeiende,  thematisch voor musea als stilteplekken met
        soms ook minder evidente locaties om ons  de film ‘In Pursuit of Silence’ van Patrick Shen.
        aanbod te presenteren. We zijn bovendien  Stilte wordt meer en meer een zeldzaam
        als educatieve partner vaak betrokken bij de  goed, of zelfs iets uit vervlogen tijden. Een
        organisatie van expo’s. We hadden dus vrij  contemplatieve film over de betekenis en
        snel een ‘match’ met Musea Brugge en bleken  het effect van (het gebrek aan) stilte op de
        een uitstekende partner voor een museum  hedendaagse mens.’
        take-over.’                                  inderdaad enkele locaties met fantastische  EXit: Wat aansluit bij het slotstuk van jullie
                           EXit: In augustus volgen ook      tuinen of pleinen, dus we konden niet anders  overname?
        EXit: Het publiek krijgt een gevarieerd  het Gruuthusemuseum en het     dan daar onze tenten opslaan. MOOOV  Haesebrouck: ‘We gaan er inderdaad in
        programma?               Volkskundemuseum?           schakelt daarbij ook het Wevelgemse  september uit met een vierdaagse rond
        Haesebrouck: ‘We gaan telkens twee   Haesebrouck: ‘Kinepolis Brugge haalt  bedrijf Cinemobiel in dat expert is in  videokunst. Een vrij nieuw medium waar veel
        weken in een bepaalde locatie van Musea  voor ons op het grote plein voor het  openluchtvertoningen. Zij hadden zwaar  over gepraat wordt en waar nog heel veel
        Brugge resideren. In de eerste week  Gruuthusemuseum de klassieker ‘The   te lijden onder de coronacrisis, dus op  mee mogelijk is. Aangezien Elviera Velghe,
        presenteren we samen met een andere  Name of the Rose’ nog eens uit de kast. Een  die manier onderschrijven we ook de  directeur Publiek en Tentoonstellingen
        Vlaamse filmprogrammator een film. In  bloedstollend detectiveverhaal over de  filosofie achter ‘Mind the Artist’, namelijk het  Musea Brugge, ons vroeg om ook te durven
        de tweede week zetten we de leden van  franciscanenmonnik William van Baskerville  ondersteunen van kunstenaars en makers.’ experimenteren, leek ons dit een goede
        onze jongerenwerking ‘PLATFORM’ aan  die samen met zijn leerling een onderzoek                   keuze. Voor Brugge wordt dit alvast erg
        het werk. Deze take-over leek ons een  voert naar een reeks bizarre sterfgevallen in  EXit: In de tweede week trekken jullie ook de  vernieuwend, aangezien dit genre hier nog
                              e
        uitstekende gelegenheid om hen in te  een 14 -eeuwse Italiaanse benedictijnenabdij.  musea in?           weinig aan bod kwam. We werken daarvoor
        schakelen. We sluiten af met een vierdaags  In een decor als dit komen de middeleeuwen  Debevere: ‘We plaatsen telkens een hele  samen met het Brusselse audiovisueel
        videokunstfestival van 23 tot en met 26  bijna weer tot leven … We sluiten het  week een kleine black box in of bij een van de  kunstencentrum ARGOS, een organisatie die
        september, in samenwerking met het   openluchtluik af met ‘Das weisse Band’ van  musea. Er is ruimte voor twee personen. Er is  heel wat (jonge) videokunstenaars kansen
        Brusselse centrum voor audiovisuele kunst  Michael Haneke in het Volkskundemuseum,  een scherm en er zijn koptelefoons voorzien.  geeft. Zij nodigen drie videokunstcollectieven
        ARGOS.’                de keuze van de Brugse collega’s van Cinema  Het publiek kan er de hele dag films bekijken.  uit om werk te presenteren. Op de laatste dag
                           Lumière. Net voor het uitbreken van de Eerste  We erg benieuwd naar wat dit oplevert. Hoe  werken we samen en overschouwen we het
        EXit: Een greep uit het aanbod voor de eerste  Wereldoorlog wordt een rustig protestants  lang zullen mensen blijven kijken? Gaan ze  videokunstlandschap en de relatie tot film en
        week?                 boerendorpje opgeschrikt door een reeks  überhaupt naar binnen? Is film voor hen  populaire cultuur.’ (RD)
        Haesebrouck: ‘We gaven onze collega’s uit  bizarre, onverklaarbare gebeurtenissen.  kunst? Het is vooral die discussie die we
        de sector carte blanche. Ze zochten elk op  De uiteindelijke waarheid hierrond blijkt  op gang willen brengen. Er zijn fervente
        hun eigen manier naar een thematische  verbijsterend …’           aanhangers die film beschouwen als ‘de
        insteek rond Musea Brugge en gaan daar                    zevende kunst’. Is dat zo of niet? Die vraag  www.museabrugge.be/MOOOV
        bovendien ook dieper op in tijdens een reeks  EXit: Jullie zoeken heel wat mooie, zomerse  willen we tijdens deze take-over in Brugse
        online gesprekken. De mensen van BUDA  plekken op?              (museum)middens gooien.’
        Kortrijk kozen voor ‘Alice’ van de Tsjech Jan  Mathias Debevere: ‘Musea Brugge heeft
        Kasteel Les Fayards vormt decor voor film en kunst

        Een filmpje in open lucht meepikken? Het kan deze                            KUNSTEXPO FAYART
        zomer niet alleen op het strand van Zeebrugge, maar                           FAYARD blijft jaarlijks vernieuwen en organiseert dit jaar voor
        ook weer op de mooie site van Kasteel Les Fayards                            de eerste keer de kunstexpositie FAYART waarbij er een
        (Pelderijnstraat 54, Sint-Kruis). Voor de derde keer                          platform aangeboden wordt aan lokaal kunstentalent binnen
        vindt daar FAYARD pop up cinema plaats (tot en met                           verschillende disciplines. Van vrijdag 2 juli tot en met zondag
        zondag 29 augustus). Naast openluchtfilm bevat het                           29 augustus kunnen cultuurliefhebbers in Kasteel Les Fayards
        aanbod ook indoor voorstellingen, de kunstexpositie  FAYARD                      terecht voor een gratis kunsttentoonstelling met talent van
        FAYART en tal van randactiviteiten in een sfeervol                           eigen bodem. FAYART zal op driewekelijkse basis wisselen
        kader.                                                 en wil zo de volledige zomer een vernieuwend kunstaanbod
                                  Pelliculot verwent de FAYARD-bezoekers deze zomer alvast  brengen en zich ontpoppen tot een kunsthuis waarbij de
        Het programma biedt dit jaar opnieuw een mix van  met een alternatief filmaanbod binnen de klassieke film met  bezoekers vooral nieuw talent kunnen ontdekken. (ADC)
        filmklassiekers binnen alle genres. Zo zijn er openlucht  onder meer een openluchtvertoning van Gentlemen Prefer
        vertoningen van The Full Monty (26/06), American Pie  Blondes (23/7). Ook aan de ‘kleintjes’ wordt gedacht met
        (10/07), Footloose 17/07), Jaws (7/08) en Le Fabuleux Destin  kinder- en familiefilms zoals Aladdin (20/06), Belle en Het Beest  Online reserveren voor filmvoorstellingen kan via www.
        D’Amélie Poulain. Daarnaast biedt FAYARD ook kansen aan  (11/07) en Coco (1/08). In een ‘underground’ filmzaal staan  fayardbrugge.be
        film- en cultuurorganisaties die een filmvoorstelling willen  Belgische genrefilms in de kijker onder de noemer BELGICA
        programmeren los van het reguliere FAYARD-programma.  OBSCURA.

              eXit
       6  juli 2021        nr. 319


     413701_Exit319.indb  6                                                                   18/06/2021  09:44
                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11