Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

Damme Stadsfestival

     JAN MOEYAERT (‘BROERE’) IJVERT VOOR EEN     KUNSTIG DAMME

     Nog tot 8 december kunt u Damme wandelgewijs verkennen langs een parcours vol verhalen, poëzie,           EXit: Wat kunnen Brugge en Damme samen bete-
     beeldende kunst, fotografie en... natuur. Een prima gelegenheid om toeristisch Damme te bekijken          kenen op het vlak van kunst?
     vanuit een andere, minder clichématige invalshoek. Die voert van vertrekpunt (de oude jongensschool,        MOEYAERT: ‘Veel, maar de gesprekken daarover zit-
     Burgstraat 5) naar de historische site van het Sint-Janshospitaal, de Margarethavleugel (van het vroegere      ten nog in de voorbereidende fase. Wij zoeken vooral
               de
     rusthuis) en de 16 eeuwse Onze-Lieve-Vrouw-kerk. In de vroegere jongensschool is een onthaal inge-         naar ‘verbindingen’. De grote moeilijkheid is natuurlijk
     richt met een boekwinkel en een exporuimte. Drijvende kracht achter dit kunstproject is Jan Moeyaert        de afstand tussen beide locaties. Wij bieden met
     (broer van…) en zijn Kunst en Stichting IJsberg die sinds 2008 ook kunstenfestival Watou organiseert.        onze projecten een ‘behapbare belevingsplek’ en
                                                               onze bezoekers willen natuurlijk het volledige plaatje
     De tot voor kort leegstaande site van de Damse jon- Joachim Coens is de huidige aanpak gunstig gezind  voor de lekkere appeltaart annex een bezoek aan de  zien. Dat wordt dan een moeilijke puzzel, maar er
     genschool is sinds enkele jaren in handen van de vzw  en wil er graag ‘iets moois’ voor Damme realise- kapper. Later kwamen de dancings op en rond het  is interesse bij beide partijen.’
     ‘Kunst en Stichting IJsberg’. Zij huurt het gebouw gra- ren. Moeyaert noemt Coens dan ook ‘een joviale  Marktplein. Damme is altijd een deel van mijn jeugd
     tis, maar investeert op haar beurt in nieuwe ramen,  allemansvriend’.    geweest.’               EXit: Hoe ziet de toekomst van Stichting IJsberg
     elektriciteit en onderhoud. Het gebouw zelf blijft in                                eruit?
     handen van de stad. Curator Jan Moeyaert hoopt dat  EXit: Wat verbindt Jan Moeyaert en Damme? EXit: Damme blijft toch moeilijk werkterrein. Het  MOEYAERT: ‘De IJsbergformule willen we jaarlijks
     straks nog eens over te doen met de leegstaande  JAN MOEYAERT: ‘Veel. Als kind (de familie  project Boekendorp bijvoorbeeld is nooit echt  herhalen met een jaarwerking die zich opsplitst in
     hospitaalsite, een complex erfgoeddossier dat pas  Moeyaert woonde toen in de Karel Van Manderstraat,  van de grond gekomen. een winter- en een zomereditie. Daarnaast brengen
     vanaf 2025 zou aangepakt worden. Burgemeester  LF) stapten wij langs het Zuidervaartje naar Damme  MOEYAERT: ‘Dat klopt. Men heeft steken laten  we geregeld tentoonstellingen. Volgend jaar
                                            vallen, maar dat verhaal is al lang verteld. Bovendien  willen we de leegstaande vleugel van het Sint-
                                            is het boekenvak de voorbije jaren grondig veran- Janshospitaal inschakelen en we bogen een
                                            derd. Daarom combineren wij hier de boekenwinkel  samenwerking met de stad Brugge. Watou blijft op
                                            met een leescafé. We bieden ook een ruim aanbod  ons menu staan, al is het vechten tegen de bierkaai.
                                            boeken, want we genieten van een retourrecht. Zo  Er wordt nu al jaar na jaar gehakt in de subsidie. Het
                                            houden wij de zaak draaiende.’     festival is zeer bedreigd.’ (LF)


                                            EXit: Jullie varen onder de vlag van Stichting  p.s. Jan Moeyaert meldt dat de vzw Kunst stopt
                                            IJsberg. Dat betekent…         met Watou. En Damme?
                                            MOEYAERT: ‘… een puntje boven water en een  ‘Of we daarmee doorgaan is nog onzeker.’
                                            massa onder water. De symboliek is dat we alleen het
                                                               Stadsfestival Damme, onthaal en start Burgstraat 5,
                                            puntje zien en niet wat eronder zit. Wij proberen dat  open van woensdag tot en met zondag,
                                            te tonen met beeldende kunst, literatuur en poëzie.  van 11 tot 18 uur. Nog tot 8 december.
                                            Intussen hebben wij ons programma verbreed met
                                            ‘Winter Zinnen’ en ‘Zomer Zinnen’ en met activiteiten
                                      Jan Moeyaert
                                            die een brug slaan naar de verschillende disciplines.’

       \ Printfestival Hyperdruk#2 in Het Entrepot     Begin dit jaar vormde Hyperdruk het grote           en hij heeft drie artiesten geselecteerd  enkele inspirerende panelgesprekken met  komen er hun zelfgemaakte kunstwerken
     openingsevent van het langverwachte grafiekatelier      om die line-up aan te vullen: Jogging  kunstenaars over de moeilijkheden en de  verkopen. Textiel, postkaarten of kera-
     Het Printlab in Het Entrepot. Na die eerste geslaagde     House (DE), Wouter van Veldhoven (NL)  pracht om een carrière op te bouwen als  miek, alles wat met print te maken heeft
     kennismaking pakt Het Lab op zaterdag 30 november       en Stijn Hüwels (BE). De illustratoren  illustrator.’    vind je er terug. (LDD)
     uit met Hyperdruk#2, een uitgebreidere opvolger van      zullen telkens per twee live met elkaar in
                                                                   Hyperdruk#2 is gratis en vindt plaats op
     het printfestival. Op het programma: workshops, live-     conversatie gaan via hun tekenkunst. Op  Wie graag de jonge kunstenaars wil  zaterdag 30 november van 13 tot 22 uur in
     illustraties en muziek, talks en een printmarkt.       het programma staan Randall Casaer, Jan  steunen of al op zoek is naar kerstca- Het Entrepot. Alle info: www.het-lab.be en
                                                                   facebook
                                    Van Der Veken, Lukas Verstraete, Martha  deaus kan op Hyperdruk#2 terecht op
     Het Lab is een verzameling van artistieke  MUZIEK EN ILLUSTRATIE Verschaffel, Thijs Desmet, Trui CHielens,  de Printmarkt. Tientallen jonge artiesten
     werkplaatsen die, naast het Printlab, ook  De workshops op Hyperdruk#2 waren in  Frieke Verlé en Maarten Derous. ‘Een
     het Het Videolab en Makerslab omvat.  een mum van tijd volzet, al vormt dat  onwaarschijnlijk mooie programmatie’,
     ‘Het is een ontmoetingsplaats voor jonge  volgens Willem zeker geen reden om  meent Willem, ‘dit zijn echt de illustrato-
     creatievelingen waar ze vrij zijn om te  het festival over te slaan. ‘Doorheen het  ren die vandaag relevant zijn in hun vak.’
     experimenteren en elkaar kunnen inspire- jaar kunnen we de workshops in een
     ren ‘ zegt Lab-coördinator Willem Roose.  andere setting zeker nog eens hervatten,  TALKS
     ‘Met Hyperdruk#2 focussen we ons vol- maar op Hyperdruk#2 valt er nog heel  Op Hyperdruk#2 worden ook panels
     ledig op print in al zijn facetten. Tijdens  wat interessants te beleven. Zo vormt  en talks georganiseerd die focussen op
     de eerste editie stond het grafiekatelier  het samenspel tussen livemuziek en  het leven als illustrator. ‘Veel jongeren
     zelf in de kijker aangezien het nog gloed- live-illustratie het centrale punt van het  die naar Het Lab komen dromen ervan
     nieuw was. Vandaag hebben al talloze  festival.’ De muziek wordt gecureerd door  om te kunnen leven van hun passie,
     jonge artiesten ons atelier bezocht en  het Gentse platenlabel Dauw waarbij  maar ze weten niet welke stappen ze
     hebben onze vaste leden, de printcrew,  grafiek en ambient muziek elkaar perfect  daarvoor moeten ondernemen. Samen
     het printfestival mee op poten gezet en  aanvullen. De bezieler van Dauw, Pieter  met TURBO, het Brugse ondernemings-
     geven ze er ook workshops.’  Dudal komt er zelf een liveshow geven  platform voor jongeren, houden we                 Hyperdruk © Rik Vannevel


     6 -   nr. 300 - december ‘19
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  6                                                             14/11/19  11:44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11