Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

TONEELKRING KUNST ADELT BLAAST 100 ONEELKRING KUNST ADELT BLAAST 100
     T     KAARSEN UIT
     Dat het amateurtheater in Brugge nog steeds leeft,      regisseur Herman Dauwe voor een
     daar is de Assebroekse vereniging Kunst Adelt het       nieuwe wind met de succesvoorstelling
                                    Antigone van Jean Annouilh. Later ntigone van Jean Annouilh. Later ntigone
     bewijs van. De toneelkring mag dit jaar niet minder      A A
     dan 100 kaarsen uitblazen. Een verjaardag die onder      volgde ook Oswald Maes met Ons
     meer gevierd wordt met De Naamlozen, de nieuwe        Stadje, een productie met maar liefst
     productie in maart. EXit sprak met voorzitter Peter De    21 spelers. In 1974 werd de huidige
     Sauter over het verleden, maar ook over de toekomst      toneelschuur op het domein De Zeven
     van Kunst Adelt.                       Torentjes in gebruik genomen. Een                         Kunst Adelt
                                    zoveelste mijlpaal.’
     EXit: Kunst Adelt gaat 100 jaar terug.  massaspelen in de tuin van de abdij. In       EXit: Werken jullie met een vaste  EXit: Met de jongerenwerking Enter
     Hoe is de kring destijds ontstaan?  1950 waren bij een openluchtspel over  EXit: In maart brengen jullie De  regisseur?  zetten jullie volop in op de toekomst?
            ‘Zoals heel wat verZoals heel wat ver
            ‘
     PETER DE SAUTER: ‘Zoals heel wat ver-- de heilige Benedictus meer dan 2.000  Naamlozen.  DE SAUTER: ‘Er zijn namen die terug- DE SAUTER: ‘Werken met jongeren is ‘Werken met jongeren is
     enigingen in Steenbrugge heeft de abdij  toeschouwers aanwezig.’ DE SAUTER: ‘De Naamlozen van Filip  keren, maar net als de meeste ama- e een must om het voortbestaan van de en must om het voortbestaan van de
     een belangrijke rol gespeeld. In 1919             Vanluchene is een zeer toegankelijk volks  teurtheaterkringen, kiezen we voor  k kring te verzekeren. We hadden eerder al ring te verzekeren. We hadden eerder al
                                                                   geprobeerd om jongeren te integreren in eprobeerd om jongeren te integreren in
     werd de zangvereniging ‘Kunst Adelt’  EXit: De jaren 1950/1960 waren een  stuk. Het heeft een zekere dramatiek,  elk stuk een andere regisseur. We zijn  g
                                                                   onze bestaande producties, maar er was nze bestaande producties, maar er was
     omgevormd tot ‘Zang en Toneelkring  kantelmoment?      zonder te zwaar te worden. We nemen  daarbij ook altijd op zoek naar nieuwe  o
     Kunst Adelt’ onder het patroonschap van  DE SAUTER: ‘Vanaf 1955 ging de  het publiek mee naar het Vlaanderen  mensen met frisse ideeën. Dat is zowel  g
                                                                   geen continuïteit. Als je jongeren blijvend een continuïteit. Als je jongeren blijvend
                                                                   wil engageren, moet je hen een eigen il engageren, moet je hen een eigen
     Vader Benediktus. In april van dat jaar  toneelkring Kunst Adelt een eigen  van vijftig jaar geleden, op de jaarlijkse  voor het publiek als voor de spelers een  w
     vond de allereerste voorstelling plaats in  leven leidden, los van de andere  busreis van de KWB. Een collectie oer- plus. We hebben iets meer dan twintig  p
                                                                   platform bieden waar ze hun ding kunnen latform bieden waar ze hun ding kunnen
                                                                   d
     de zaal van de herberg Leopold II. Het  verenigingen. Steenbrugge werd een  Vlaamse stervelingen passeert de revue,  acteurs in ons spelersbestand en ook  doen. Met Enter gebeurt dat sinds 2012 oen. Met Enter gebeurt dat sinds 2012
     werd de start van een succesverhaal. In  parochie en de parochiezaal werd  elk met hun tekorten, verlangens, frustra- zij kunnen die afwisseling appreciëren.  e en dat werkt wel. Frederik Deschepper n dat werkt wel. Frederik Deschepper
     de jaren 20 van de vorige eeuw verhuisde  de nieuwe toneelzaal. Eind jaren 50  ties en zorgen. Kleine en grote incidenten  Platgetreden paden moet je niet blijven  e en Joran Timmerman zijn onze twee n Joran Timmerman zijn onze twee
     de kring naar een toneelzaaltje in de  kregen ook vrouwen de toestemming  zorgen voor spanning en humor. Het is  volgen. Bekende namen in het Brugse zijn  gedreven coaches. Ze begeleiden 17
     meisjesschool van Steenbrugge. Na een  om mee op de planken te staan.  een genre dat ons publiek erg smaakt.  Bart Cardoen, Dominique Deckers, Johan  jongeren.’ (SD)
     pauze tijdens de Tweede Wereldoorlog  Jongeren konden er lessen volgen in  Luc Deruelle regisseert. Hij is een graag  Vandenbussche, Guy Brewee, Filip Lepez,
                                                                   www.kunstadelt.be
     volgden veelbesproken, grote  toneel en dictie. Eind jaren 60 zorgde  geziene gast in onze kring.’ Dirk Van den Broeck …’


     De cup in het hoenderhok
                                            \ Workshops met Hendrik Opdebeeck


     \ ‘Ik weet niet hoe die boom                         over de aanpak van de ecologische crisis


     gaat evolueren’                                De Brugse professor en filosoof Hendrik Opdebeeck wordt op drie

                                            dinsdagavonden in maart (17, 24 en 31) uitgenodigd om mee na
     Nog tot het einde van het Concertgebouwseizoen brengt Peter De Bruyne     te denken over hetgeen de klimaatverandering doet met mensen.
     (verantwoordelijke fototentoonstellingen) een intrigerende installatie    Deze interactieve workshops zijn bedoeld voor ‘elke burger
     in een aparte ruimte op het gelijkvloers. U ziet een boomstructuur met    die bekommerd is om een klimaatvriendelijke planeet en stad’.
     plusminus 100 bekers die aanvankelijk elk één menselijke eigenschap      Opdebeeck ontwaart vandaag een nieuw humanisme, gestoeld
     vermelden. Een verhaal dat om duiding vraagt en thuishoort in het       op mededogen en solidariteit. Even actueel is zijn recentste boek:
     seizoensthema van het Concertgebouw, ‘Ik ben weer velen’.           Zingeving in ecologie, een elegie? Aanbevolen literatuur.


                        verder te kijken dan die ene eigenschap, en na te  HENDRIK OPDEBEECK: ‘Thema’s als klimaatverandering, milieuvervuiling
                        denken wat u zelf allemaal bent.    en verschraling van de biodiversiteit zijn in ons hedendaagse leven alomte-
                                            genwoordig. De angst leeft dat we als mens bedreigd worden. In mijn boek
                        PETER DE BRUYNE: ‘Op sociale en niet-sociale  ‘Zingeving in ecologie’ staat de vraag centraal in welke mate de ontwrichting
                        media worden we nochtans stevig gelabeld. We zijn  van de natuur haar wortels heeft in onze westerse filosofie. Men kan zich afvra-
                        voor of we zijn tegen. Zelfs op bumperstickers of kof--
                        v voor of we zijn tegen. Zelfs op bumperstickers of kofoor of we zijn tegen. Zelfs op bumperstickers of kof gen of het te rationeel denken deze evolutie gestuurd heeft, zoals ook bij de
                        fietassen lijkt het alsof we maar één eigenschap tellen.  economische en technologische ontwikkeling het geval was.’
                  Foto: Paul Willaert
                        Fout. We zijn allemaal variaties op hetzelfde thema: de
     De expo-box in de inkomhal heeft er schoon genoeg  mens met een veelvoud aan eigenschappen.’ EXit: Loopt onze poging om zin te geven aan wat er op ecologisch vlak
     van: mensen als u en ik worden al te vaak herleid               gaande is dan uit op een loutere klaagzang om dit proces te betreuren?
     tot één opvallende eigenschap. U bent klimaatont- Naast de boom (‘Ik weet niet hoe die gaat evolueren’) OPDEBEECK: ‘Dat risico bestaat. Gelukkig komen echter vele mensen, en niet het minst jongeren, vandaag op ‘Dat risico bestaat. Gelukkig komen echter vele mensen, en niet het minst jongeren, vandaag op
     kenner, cultuurbarbaar, bakfietser, links of rechts of  vindt de bezoeker een ideeënbus en een stapel  v voor de toekomstige generaties. De ecologische uitdagingen waar we voor staan, leiden tot de ontwikkeling oor de toekomstige generaties. De ecologische uitdagingen waar we voor staan, leiden tot de ontwikkeling
                                            v
     allebei. Fout, zegt Peter De Bruyne, een mens is  postkaarten met een lege koffietas erop. Zoek in die  van deugden als mededogen en matigheid, ook ten aanzien van de natuur. Met aangepaste technologie en an deugden als mededogen en matigheid, ook ten aanzien van de natuur. Met aangepaste technologie en
                                            wetten alleen redden we de natuur blijkbaar niet. De tijd is dan ook rijp voor een nieuw humanisme, waarbij etten alleen redden we de natuur blijkbaar niet. De tijd is dan ook rijp voor een nieuw humanisme, waarbij
     zoveel meer, een Syrische ingenieur is veel meer dan  boom naar een label waarin je jezelf herkent en vul  w
     een transmigrant. Daarom wordt de bezoeker van  aan met meerdere eigenschappen. Af en toe worden  z zowel de overheid als de burger voor transitie kiezen. Zoals solidariteit en rechtvaardigheid noodzakelijk zijn op owel de overheid als de burger voor transitie kiezen. Zoals solidariteit en rechtvaardigheid noodzakelijk zijn op
     het Concertgebouw uitgenodigd om bijkomende  de postkaarten, die vaak verrassend, ontroerend,  s sociaal vlak, zo blijken mededogen en matigheid de broodnodige deugden te zijn voor de aanpak van onze ociaal vlak, zo blijken mededogen en matigheid de broodnodige deugden te zijn voor de aanpak van onze
     menselijke eigenschappen op de cups te verzinnen. eerlijk en creatief zijn, uitgekozen en effectief op de  ecologische crisis.’ (LF)
                        koffietas aangebracht. Een twintigtal collega’s van
                                            WEER ZIN IN ECOLOGIE
     Met de installatie Human Labels/100 identity labels De Bruyne namen al de proef op de som en brachten  Op weg naar een mildere duurzaamheid
                                            Dinsdagavond 17, 24 en 31 maart, telkens van 19 tot 21.15 uur, in de Magdalenakerk, Schaarstraat, Brugge. Gratis. nsdagavond 17, 24 en 31 maart, telkens van 19 tot 21.15 uur, in de Magdalenakerk, Schaarstraat, Brugge. Gratis.
     gooit De Bruyne de cup in het hoenderhok en surft  hun boodschap in eigen taal. VRT-stem Marc Peirs  Di
                                            Elke avond kan afzonderlijk gevolgd worden. Liefst vooraf inschrijven via www.yot.be/klimaate avond kan afzonderlijk gevolgd worden. Liefst vooraf inschrijven via www.yot.be/klimaat
                                            Elk
     hij tegen de polarisatie in. Hij nodigt ons uit om  (correspondent Polen) is daarbij de hoofdstem. (LF)
         nr. 303 - maart ‘20
     6 -   nr. 303 - maart ‘20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11