Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

BELEEF DE KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG
     ‘VAN KOP TOT TEEN’
     Het programma van Cultuurcentrum Brugge staat                                  loodst je  Conservatorium zullen de pauze van een
     dit najaar in het teken van 150 jaar Koninklijke                                doorheen de  streepje muziek voorzien.’
     Stadsschouwburg. Als eerbetoon wordt de                                     derde route
     schouwburg gedurende het weekend van 5 en 6                                   aan de hand  EXit: Voor het tweede deel wordt
     oktober volledig opengezet voor het publiek tijdens                               van een   iedereen op scène uitgenodigd?
     het performancefestival ‘Van kop tot teen’. Elke                                theaterpar­ LORE: ‘We sluiten de namiddag af met
     voorstelling van het festival is een zelfgekozen                                cours en in  de voorstelling ‘INVITED’ van choreagraaf
     route doorheen het gebouw met een bijzondere                                  de houten  Seppe Baeyens wiens werk steeds focust
     performance op een unieke locatie. ‘We willen de                                zolder van  op inclusie. Deze keer wil hij het publiek
     magie van het theater tot bij het publiek brengen’,                               de schouw­ laten proeven hoe het voelt om mee deel
     zegt medeorganisator Lore Missinne.                                Van Kop Tot Teen burg trans­ uit te maken van een dansvoorstelling.
                                                             formeert  De scenografie speelt in deze voor­
     LORE MISSINNE: ‘We palmen de stads­ EXit: Het eerste deel van het fes- groepsperformance, ‘Trying to be’, meet  kunstenaar Joris van Oosterwijk met  stelling een belangrijke rol. Met ‘ROPE’,
     schouwburg volledig in, van de kelder tot  tival bestaat uit vier verschillende  elke deelnemer zichzelf een personage  ‘Stamping’ je lichaam in een levensgroot  een blauwe verbindende slang van 65
     de nok van de zolder. Samen met Michel  voorstellingen?   aan, compleet in kostuum en maquillage.  kunstwerk tijdens route vier.’ meter, gecreëerd door kunstenaar Ief
     Dewilde, mijn collega met wie ik het fes­ LORE: ‘De bezoeker kiest zelf een route  Route twee leidt naar de kelders van het  Spincemaille worden alle deelnemers
     tival op poten heb gezet, zijn we bewust  uit een van de vier voorstellingen, die  gebouw waar het jonge Gentse Collectief  ‘Aangezien elke voorstelling anders is en  op een heel speelse manier met elkaar
     op zoek gegaan naar kunstenaars die  telkens op een verschillende locatie  Elan(d) met ‘Loving is Allowed’ een visu­ je er ook maar één kan uitkiezen hebben  verbonden.’ (LDD)
     werken op de snijlijn van beeldende  plaatsvindt. Bij de eerste route neemt  ele voorstelling brengt, met koptelefoon,  we een langere pauze dan gebruikelijk
                                                                   ‘Van kop tot teen’ vindt plaats op zaterdag
     kunst, dans en theater. Zo konden we een  kunstenaar Emilio Lopez Manchero je  als theatrale ode aan het feest waar men­ voorzien. Nieuwsgierigen krijgen zo de  5 en zondag 6 oktober. De voorstellingen
     mooie cohesie vormen die buiten alle  mee op een ontdekkingstocht door­ sen elkaar ontmoeten. Het jonge talent  kans om hun ervaringen uit te wisselen  zijn toegankelijk voor iedereen vanaf
                                                                   12 jaar. Tickets en info: www.ccbrugge.be
     traditionele vakjes valt.’   heen de Stadsschouwburg. Tijdens die  van Academie Kunsthumaniora Brugge  met elkaar. Enkele leden van het stedelijk
       \ ‘Zoektocht naar verbindingen tussen                           en leeftijden, met dansers, performers  Vanuit die workshops ontstaan ook mijn
                                                    en muzikanten. Aan INVITED nemen ook
                                                                   creaties. Alle performers in INVITED heb
     mensen en gemeenschappen                                   kinderen deel, er zijn enkele mensen met  ik daar ontmoet. Ik doe nooit audities,
                                                                   maar rekruteer mijn mensen tijdens de
                                                    een beperking en er staan er ook op de
     met dans als woordeloze taal’                                planken die een stuk ouder zijn. Léon, die  workshops.’
                                                    ik eerder al castte, is ondertussen 96 jaar.
                                                    De beste voorstellingen van INVITED zijn  EXit: Je werk groeit heel organisch?
     Op 5 en 6 oktober nodigt Cultuurcentrum Brugge iedereen van 12 tot 150 uit          trouwens die waarin ook het publiek nog  SEPPE: ‘Ik geloof heel erg in procesmatig
     voor het allereerste performancefestival ‘Van kop tot teen’. Twee dagen lang staan      eens een weerspiegeling is van de cast.’ werken en in tijd als een soort kwaliteit­
     voorstellingen op het programma die theater en/of dans naadloos vermengen met                        slabel. Leren van elkaar, wat mijn makers
     beeldende kunst. Het publiek zelf speelt een cruciale rol. Het festival sluit af met     EXit: Net als het gros van je perfor- doen, vraagt tijd en geduld. Daarom
     de bejubelde voorstelling INVITED van choreograaf/performer Seppe Baeyens.          mers, heb je ook zelf geen professio- maak ik maar om de drie jaar een nieuw
                                                    nele dansopleiding achter de rug? stuk. Ik blijf ook zoeken naar nieuwe
     EXit: In INVITED nodig je letterlijk het  gecreëerd door beeldend kunstenaar Ief  het publiek mee de choreografie laten  SEPPE: ‘Nee, maar ik was al vrij  vormen. Waar Tornar een vrij klassieke
     publiek uit om mee de scène op te  Spincemaille.’      schrijven?’          vroeg bezig met theater en performance  voorstelling was met het publiek in de
     gaan?                                            en ik kwam heel snel tot de ontdekking  zaal, zet ik in INVITED spelers en publiek
     SEPPE BAEYENS: ‘INVITED is inder­ EXit: Hoe wordt ROPE geïntegreerd? EXit: Vanwaar die grote aandacht voor  dat je zonder woorden onnoemelijk  samen op de scène. In Birds wil ik nog
     daad een heel interactieve voorstelling.  BAEYENS: ‘De spelers gaan samen  het publiek?  veel kunt vertellen. Na een auditie om  verder gaan, het theater verlaten en de
     Spelers en publiek bevinden zich samen  met het publiek met en rondom de  SEPPE: ‘De mens is voor mij een thema  mee te doen bij fABULEUS ging de bal  publieke ruimte opzoeken. Ook toevallige
     op het podium. Drie muzikanten en  slang bewegen. De interactie verloopt  op zich. Ik laat mensen graag zien zoals ze  aan het rollen. Ik maakte er kennis met  voorbijgangers zullen deel uitmaken van
     twaalf performers gaan heel gestaag  zeer organisch. Het stuk is heel toe­ zijn. In 2011 ben ik bij Ultima Vez gestart  gewezen Bruggeling Randi De Vlieghe.  de performance.’
     de dialoog aan met de kijkers in de  gankelijk. We demonstreren eenvou­ met workshops voor buurtbewoners.  Zijn danstaal was voor mij een grote
                              dige bewegin­ Daar is de kiem gelegd voor mijn manier  bron van inspiratie. Ik stond in drie van  EXit: Het performance genre zit in de
                              gen, leiden  van werken. Ik zoek naar verbindingen  zijn stukken en werken met hem, leidde  lift. Kun je het succes verklaren?
                              het publiek,  tussen mensen en gemeenschappen met  tot mijn beslissing om zelf choreograaf  SEPPE: ‘Ik denk dat het vooral te maken
                              wisselen rol­ dans als woordeloze taal. In Tornar, mijn  te worden. Na fABULEUS, volgden  heeft met een tijdsgeest, met de plek
                              len … Spelers  eerste creatie, moest een gemeenschap  samenwerkingen met onder meer  van theater en dans in de maatschap­
                              worden    na de doortocht van een tornado alles  Kabinet K, Kopergietery en Miet Warlop.  pij. Die evolueert voortdurend. Ik voel
                              publiek en  terug opbouwen, een metafoor voor het  Vandaag ben ik resident bij Ultima Vez,  alvast dat er – ook bij mezelf ­ een heel
                              omgekeerd.  afbrokkelen en weer doen groeien van  het gezelschap van Wim Vandekeybus.’ grote behoefte leeft om het theater
                              Nu en dan  solidariteit.’                        opnieuw aan de mensen te geven. In
                              laten we ook                EXit: Van waaruit je ook nieuw werk  een maatschappij waarin vaak grote ver­
                              het publiek  EXit: Die gemeenschap is telkens zeer  creëert?       deeldheid heerst, onder meer op politiek
                     UV Seppe Baeyens Invited
                              zelf beslissen.  divers?          SEPPE: ‘Ultima Vez is voor mij  vlak, kan het theater verbindend werken.
                              ROPE biedt zo  SEPPE: ‘Wat ik op het podium laat  een belangrijke basis. Elke zaterdag  Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof heel
     zaal. Zo ontstaat stap voor stap een  een antwoord op een van mijn cen­ zien, moet een weerspiegeling zijn van  tijdens het schooljaar zet ik er Atelier  erg dat theater een sociaal­maatschappe­
     gezamenlijke choreografie. Centraal  trale vragen bij de creatie van dit stuk:  de maatschappij. De cast is daarom  Quartier op. Een heel open atelier waar  lijke taak heeft.’ (SD)
     binnen de voorstelling staat ROPE,  hoe kan ik de afstand tussen spelers  altijd een mix. Ik werk met mensen met  iedereen uit de buurt welkom is. We
                                                                   www.cultuurcentrumbrugge.be
     een verbindende slang van 65 meter,  en publiek wegwerken en hoe kan ik  verschillende culturele achtergronden  gaan er aan de slag met dans als taal.


     6 -   nr. 298 - oktober ‘19
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11