Page 12 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 12

MUSEA
                BRUGGE


                         VAN EYCK IN BRUGES          TEN HUIZE VAN JOSEPH          SIMON STEVIN VAN
                         Tentoonstelling            RYELANDT                BRUGGHE, 1620  2020
                         tot 08.11 / Groeningemuseum      Tentoonstelling            Tentoonstelling
                                            tot 08.11 / Arentshuis         tot 29.11 / Stadsarchief
                         In deze tentoonstelling staan twee
                         absolute topstukken van de Bourgondische  150 jaar geleden werd componist Joseph  De in Brugge geboren wetenschapper
                         hofschilder Jan van Eyck centraal: 'Ma- Ryelandt in Brugge geboren. Vandaag  Simon Stevin zorgde in de 16e-17e eeuw
                         donna met kanunnik Joris van der Paele'  geldt hij als één van de belangrijkste com- voor revolutionaire vernieuwingen op het
                         en het portret van zijn echtgenote Marga- ponisten van het Belgische fin-de-siècle. vlak van onder meer waterbouwkunde,
                         reta van Eyck. Authentieke documenten  Ryelandt schreef religieuze oratoria, sym- navigatie, fysica, architectuur, steden-
                         belichten zijn werk en leven in Brugge.  fonieën, liederen en intieme kamermuziek.  bouw, wiskunde, politieke wetenschappen,
                         Daarnaast kom je alles te weten over de  Hij had contact met (inter)nationale  enz... Dit jaar is het exact 400 jaar geleden
                         figuur van Joris van der Paele.    componisten, schrijvers en muziekuitge- dat hij stierf. Deze tentoonstelling brengt
                         Deze expositie vindt plaats in het compleet  vers. Als componist en directeur van het  voor het eerst alle werken en manuscrip-
                         heringerichte en opgefriste Groeningemu- Stedelijk Conservatorium werkte hij zijn  ten van Simon Stevin samen. Op basis van
                         seum. Het vernieuwde parcours houdt nog  leven lang in Brugge, een stad waarvan hij  twee films kom je meer te weten over zijn
                         sterker rekening met de gevarieerdheid  innig hield. De tentoonstelling schetst een  levensloop en over hoe zijn inzichten en
                         van de unieke kunstwerken uit de 14e tot  levendig portret in woord, noot en beeld. ontdekkingen nog steeds aanwezig zijn in
                         en met de 20e eeuw.                             het leven van alledag.
                                            Gratis vr inwoners van Brugge.
                         Gratis vr inwoners van Brugge.    Reserveren aanbevolen via       Gratis. Reserveren aanbevolen via
                         Reserveren aanbevolen via museabrugge.be www.museabrugge.be/reservatie   www.museabrugge.be/reservatie

      ALS DE TIJD DAAR IS          HANDMADE IN BRUGGE           BRIKL'YOUNG              KRIKRAK
      Tentoonstelling            Tentoonstelling            Masterclasses             Familiefestival
      tot 06.12 / Gezellehuis        tot 17.01.'21 / Gruuthusemuseum    tot 28.11 / Diverse musea       07 & 08.11 / Diverse musea

      Stadsdichteres Tania Verhelst lanceerde  Brugge is de thuisbasis voor vele ont- Jongeren van 16 tot 25 jaar gaan aan de  Tijdens Krikrak worden gezinnen - steeds
      een oproep aan het publiek om haar vers  werpers en ambachtelijke ondernemers.  slag met vier hedendaagse kunstenaars:  tijdens de herfstvakantie - getrakteerd op
      ‘Als de tijd daar is …’ aan te vullen. Haar  Jaarlijks reikt 'Handmade in Brugge'  Sammy Slabbinck, Klaas De Roo, Nel  theater, muziek, zoektochten en heel wat
      wederdienst: de creatie van een passend  labels uit aan Brugse vakmensen die  Bonte en Carmien Michels. Gebaseerd  doe-activiteiten. Spelen staat centraal,
      beeld bij het ingezonden vers. Zo ontstond  uitblinken in hun ambacht. Ondertussen  op de expo "Memling Now" zoeken ze  want dat is wat kinderen en kunstenaars
      een coproductie van meer dan 100 inzen- telt dit netwerk 75 labelhouders. In deze  naar originele invalshoeken en hoe  met elkaar gemeen hebben.
      dingen, die samen met het originele werk  expositie op de zolder van het Gruuthuse- ze hun werk betekenis kunnen geven.  Alle activiteiten tijdens Krikrak zijn gratis.
      te zien zijn.             museum is werk te zien van 25 van hen. Tijdens een publieksevent in december
                                            krijgen hun creaties een plaats in het  Reserveren is verplicht via
      Gratis vr inwoners van Brugge.    Gratis vr inwoners van Brugge.     Sint-Janshospitaal.          www.krikrak.be
      Reserveren aanbevolen via       Reserveren aanbevolen via
      www.museabrugge.be/reservatie     www.museabrugge.be/reservatie     www.briklyoung.be                         SCHEMERTIJD / CULTUREN NA DE UREN
                         Avondopening
                         19.11 van 17 tot 21 u. / Sint-Janshospitaal
                         Musea Brugge opent elke derde donderdag van de maand de deuren na sluitingstijd. Elke
                         keer staat een andere locatie centraal; deze keer is dit de tentoonstelling "Memling Now"
                         in het Sint-Janshospitaal. Gidsen zullen klaarstaan om je rond te leiden in deze boeiende
                         tentoonstelling over hoe Hans Memling tot op vandaag nog kunstenaars beïnvloedt. Onder
                         begeleiding van studenten beeldende kunst kun je je zelf bovendien ook laten inspireren
                         door deze Vlaamse primitief en (leren) schetsen.

                         Gratis voor inwoners van Brugge I Reserveren aanbevolen via
                         www.museabrugge.be/reservatie     12 -   nr. 311 - november ‘20                                                                                                                                    november ‘20 -  nr. 311 - 13                                                                                       391837_12-22 Cupa's 311.indb  13
                                                                                                                                                                     15/10/2020  09:12
                                                                                15/10/2020  09:12
  391837_12-22 Cupa's 311.indb  12                                                              15/10/2020  09:12 391837_12-22 Cupa's 311.indb  13                                                           15/10/2020  09:12
  391837_12-22 Cupa's 311.indb  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17