Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

Triënnale Brugge 2021: TraumA versus corona


        Driejaarlijks kunstenfestival
        in de startblokken


        De titel TraumA (de T en A verplichte  Renaat Landuyt mee in het verhaal met een
        hoofdletter) van Triënnale Brugge   nieuwe editie van de triënnale, maar deze
                                                                                   ’
        2021 mag u niet afschrikken of op   keer op internationaal niveau. De eerste  ‘De opening zal klinken tot in de huiskamers
        het verkeerde been zetten, want ook  editie liep voorzichtig van stapel, maar u
        voor deze derde editie is een keur   herinnert zich wellicht nog de Tree Huts in het  Curatoren Els Wuyts en Shendy Gardin lichten kort de plannen toe.
        van nationale en internationale    Begijnhof of de Canal Swimmer’s Club aan
        kunstenaars aangezocht. De       de Carmersbrug van Atelier Bow-Wow. Het
        twee voorgaande edities (2015 en    publiek genoot.             Els Wuyts: ‘De vorige editie hebben wij als
        2018) waren succesvol, zowel wat                        fenomenaal ervaren. Er was veel publiek
        publieksopkomst betrof als qua     Drie jaar later, 2018, pakte de organisatie  op stap en veel elementen zijn blijven
        algemene appreciatie. Over de nieuwe  groots(er) uit onder de noemer Vloeibare  bestaan, zoals het zwemplatform of House
        editie hangt natuurlijk de sluier van  Stad. Het paviljoen van het Spaanse   of Time (Pakhuizen site DuPont). Andere
        corona, maar het organiserende     architectenduo selgascano op de Coupure  elementen kregen elders een bestaan of
        Brugge Plus belooft een vlekkeloze   lokte de massa. De Belgische kunstenaar  werden kundig gerecycleerd.
                                                                  Els Wuyts en Shendy Gardin © Ellen De Meulemeester
        editie met de nodige publieksspreiding  Wesley Meuris zette zijn paviljoen neer op de  De nieuwe triënnale was quasi klaar toen
        en her en der een inschrijving.    Burg, Renato Nicolodi verraste met ACHERON  corona zich meldde, maar uiteindelijk
                           I, een prachtige sculptuur op de Langerei.  hebben we op artistiek vlak weinig
        Het verhaal Triënnale Brugge heeft een  De blikvanger was Skyscraper (the Bruges  moeten aanpassen. We tekenen natuurlijk
        lange voorgeschiedenis die startte in 1968  Whale) of de Brugse walvis op het Jan van  voor een gespreid bezoekerspatroon,
        met een tentoonstelling (vooral) Belgische  Eyckplein. Het weer zat mee, het publiek was  want Triënnale Brugge loopt toch tot 24
        hedendaagse kunst in de Stadshallen. De  enthousiast en Triënnale Brugge werd een  oktober.’
        meningen waren uiteraard sterk verdeeld  begrip in kunstmiddens.
        in het slaperige Brugge van toen, maar de                    ‘Triënnale Brugge 2021 wil aantonen dat
        organisatie tekende voor heel wat kwaliteit.  Met een bescheiden budget en dito team  er in Brugge een meervoudig perspectief
        Er kwam zelfs een tweede en, helaas, een  is Brugge Plus er alweer in geslaagd om  is. Er is meer dan het cliché Brugge, meer
        (geflopte) derde editie. Tijdens de tweede  een smaakmaker eerste klas neer te zetten.  dan alleen maar het mooie. Er gebeurt
        editie, in 1971, haalde kunstenaar Roger  Corona eist natuurlijk ook hier zijn tol, maar  hier veel achter de schermen, maar wie
        Raveel de krantenkoppen met zijn vier  een gespreid publiek en bezoek moet veel  alleen komt zien voor de mooie beelden,
        houten zwanen die hij op de reien plaatste  mogelijk maken. De opening op 9 mei  komt ook aan zijn trekken.’
        als protest tegen de vervuiling. De zwanen  wordt er een met klokkengelui over de hele               klokken garant voor het verspreiden van
        mochten het slechts een dag uitzingen,  binnenstad en de stadsrand. Iedereen is  Shendy Gardin: ‘Het openingsmoment  een sfeer, de klokken die een bepaalde
        maar het statement was gemaakt. Liepen  welkom, maar graag niet allemaal tegelijk,  wordt er eentje met klokkengelui over heel  melancholie over de stad uitdragen. Het
        de eerste twee edities behoorlijk succesvol,  er is nog tijd tot 24 oktober om de installaties  de stad. Een kwartier lang, van 14 tot 14.15  feestelijk moment kan online mee gevolgd
        met de derde uitgave ging het fout en na  te ontdekken en de tentoonstelling ‘De  uur, zullen een veertigtal kerk- en andere  worden vanaf 14.00 uur via onze website
        een weinig geslaagde tentoonstelling (in de  poreuze stad’ in de Poortersloge te bezoeken.  klokken op 9 mei een bronzen deken over  en sociale mediakanalen.’ (LF)
        vroegere Beurshalle) werden de boeken (met  Zondag 9 mei wordt vooral een moment om  de stad leggen. Iedereen zal weten dat
        rode cijfers) dichtgeklapt.      online mee te volgen en een blik achter de  Triënnale Brugge er aan komt. De idee
                           schermen te krijgen. Een uitnodiging om erna  verwijst naar (de vaak mis begrepen)  www.triennalebrugge.be
        Het was wachten op Michel Dewilde, curator  dus zelf op stap te gaan. (LUC FOSSAERT) Georges Rodenbach en Bruges-la-Morte.
        hedendaagse kunst in het Cultuurcentrum,                    Tijdens de lockdown was Brugge heel
        om de draad weer op te nemen met een                      erg la morte. Bij Rodenbach staan de
        overzichtstentoonstelling over het belang  Triënnale Brugge 2021 loopt van 8 mei tot
        van Triënnale Brugge 1968. In 2015 stapte  24 oktober
        de toen nieuw verkozen burgemeester
        Anima Eterna Brugge kiest voor Italiaanse topdirigent Giovanni Antonini

        Anima Eterna Brugge opent de deuren voor jonge(re)                           van nieuwe dirigenten. Daarmee zetten ze in op een bredere
                                  Anima en Antonini © Mario Leko
        dirigenten. Een belangrijke rol is hierin weggelegd                          zichtbaarheid in zowel thuisstad Brugge als het Vlaamse en
        voor de Italiaanse dirigent Giovanni Antonini. Deze                          internationale kunstenlandschap’, zegt algemeen directeur
        muzikant-pur-sang leidt de komende seizoenen                              Ann Truyens.
        telkens een project als eerste gastdirigent, én hij
        krijgt een cruciale rol als muziek adviseur.                              Terwijl Anima Eterna Brugge de weg die Jos van Immerseel
                                                            bouwde verder zal uittekenen, zet van Immerseel zijn
        Antonini is een vertrouwde gast op het Brugse podium.                         kamermuziek, solowerk en andere muzikale activiteiten
        Zowel voor Musica Antiqua (indertijd) als voor MAfestival en                      voort. De oprichter en dirigent zal in de toekomst nog als
        Concertgebouw is hij een zeer vertrouwd gezicht. Met zijn                       gastdirigent bij het orkest terugkeren en daarbij inzetten op
        orkest, Il Giardino Armonico (De Harmonische Tuin) wordt hij  door hun onderzoek naar passend instrumentarium en  overdracht van kennis. Voor de muzikanten was het eerste
        vaak geassocieerd met ‘flamboyante barok’. Zijn optredens  speeltechnieken. Samen met de diverse keuze van dirigenten  project onder leiding van Antonini alvast een meevaller. De
        staan meestal garant voor meerdere bisnummers.   dragen ze de missie van Anima Eterna: het collectief  première van het concert opgenomen in Concertgebouw
                                  geheugen verrijken en de oneindige verbeeldingskracht van  Brugge, de thuishaven van het orkest, is te volgen op VRT NU.
        Naast Giovanni Antonini bouwen de Vlaamse Bart Van Reyn,  publiek en muzikant stimuleren. Ze noemen deze missie ‘Het  (LF)
        violiste Midori Seiler, en internationaal topdirigent Pablo  orkest aan de bron’.
        Heras-Casado vanaf volgend seizoen ook hun eigen traject
        uit met dit gerenommeerde orkest. De orkestmuzikanten  ‘Anima Eterna Brugge wil zich volledig focussen op unieke  www.animaeterna.be
        zetten de zoektocht naar de bron van de klank voort  artistieke samenwerkingen tussen het orkest en een pool
                                                                           eXit
                                                                      mei 2021        nr. 317 3
                                                                                   16/04/2021  09:16
     392311_Exit317.indb  3                                                                   16/04/2021  09:16
     392311_Exit317.indb  3
   1   2   3   4   5   6   7   8