Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

Needcompany bouwt open huis tijdens December Dance van 5 tot 15 december

     ‘EEN SCHERP FESTIVAL MET HEEL VEEL CREATIES’

     In 1986 riepen kunstenaars Jan Lauwers en Grace Ellen Barkey         Monteiro Freitas heeft me met haar laatste voor- dans zien. Ze toont waarom we op de scène staan
     Needcompany in het leven. Sinds 2001 is ook Maarten Seghers vast       stelling volledig weggeblazen. Ik hou ook enorm  en waarom dans zo vreugdevol kan zijn. Pie wordt
     verbonden aan het gezelschap. Wat Needcompany in meer dan          van de eigenzinnigheid van Miet Warlop. Ze gaat  een bom van energie met muziek van onder meer
     dertig jaar heeft gerealiseerd, is indrukwekkend. De manier waarop      stug door, is een eenzame krijgster en dat vind ik  Zappa en Queen in heel eigen live-versies. Pie wordt
     het gezelschap theater, dans, beeldende kunst en film vermengt, is      ontroerend. Haar beeldend vermogen is heel goed.  echt een feest. Net omdat Al het goede en Pie een
     uniek. Als gerenommeerd internationaal gezelschap zijn ze dit jaar      Ik beken dat we haar ook hebben uitgenodigd  tweeluik vormen, is het mooi dat we ze allebei kun-
     curator voor December Dance, het hoogtepunt voor hedendaagse         om haar te confronteren met het werk van onze  nen laten zien tijdens December Dance. Ik hoop ook
     dans in onze stad en ver daarbuiten.                     veelzijdige, vaste waarde Maarten Seghers. Er is een  dat mensen naar de twee komen kijken. Alleen dan
                                            link tussen hun werk. Ik denk dat Miet stopt waar  kunnen ze echt begrijpen waarover het gaat.’

     EXit: Waarom heeft Needcompany de curatorsrol  een heel scherp programma samengesteld met  Maarten begint. Samen kunnen ze de cirkel rond
     opgenomen?              heel veel creaties.’          maken. Misschien gaan zij niet akkoord, maar dat zien  EXit: In de Poorterlsoge is de expo ‘Groetjes uit
     JAN LAUWERS: ‘Needcompany is een gezelschap                 we dan wel na het festival (lacht).’   Molenbeek’ te zien. Wat mag het publiek daarvan
     met een uitermate open geest en visie. We openen  EXit: Een opvallende naam is William Forsythe.          verwachten?
     zoveel mogelijk deuren en proberen zoveel mogelijk  Hij presenteert nieuw werk tijdens December  EXit: Als het gaat om voer voor discussie, dan  LAUWERS: ‘Needcompany mixt op het podium
     kunstenaars met elkaar te verbinden. We doen dat in  Dance?         komt Al het goede in beeld, jouw nieuwste crea- zowat alle disciplines: dans, muziek, beeldende
                                            tie die het festival afsluit?     kunst… Maar die kunstvormen leiden binnen ons huis
                                            LAUWERS: ‘Al het goede bevat een heel duide- ook een autonoom bestaan. Deze expo bewijst dat.
                                            lijke boodschap. Er wordt te veel over flauwekul  De werken vormen geen onderdeel van een voor-
                                            gediscussieerd. We moet durven opnieuw echt over  stelling, maar staan op zichzelf. In de Poortersloge
                                            kunst en politiek te praten. Ik worstel al een paar jaar  zal beeldend werk te zien zijn van Grace Ellen Barkey,
                                            met volgende vragen: Wat betekent politieke kunst?  Maarten Seghers, William Forsythe en mezelf. Op
                                            Waarom zou kunst politiek als doel hebben? Dan  uitnodiging van curator Michel Dewilde hebben we
                                            moet je ook fascistische kunst toelaten? Ik geloof  een heel ruime selectie kunnen maken. Er zijn ook
                                            daar totaal niet in. Ik vind niet dat kunst aan een  heel wat nieuwe creaties bij. De expo loopt twee
                                            ideologie gekoppeld kan worden. Politieke kunst  maanden lang in Brugge.’
                                            vernietigt de schoonheid van politiek, maar daar heb
                                            ik lang over getwijfeld. Al het goede is een verslag  EXit: December Dance sluit af met Egged On By
                                            van die zoektocht, een weerbarstig zelfportret waarin  Music van Cinemaximiliaan?
                                            ik al mijn twijfels vormgeef.’     LAUWERS: ‘Naast Wim Vandekeybus hebben we
                                                               ook deze Molenbeekse buur uitgenodigd. Sinds
                                            EXit: Een radicaal verslag?      bijna vier jaar organiseert Cinemaximiliaan filmver-
                                 December Dance © Phile Deprez
                                            LAUWERS: ‘Op de scène danst Elik Niv, een voor- toningen en ontmoetingen in hun huis in Molenbeek.
                                            malige Israëlische elitesoldaat. Hij vocht verschillende  Nieuwkomers in ons land krijgen er de kans om mee
     Molenbeek waar we gevestigd zijn, maar ook ver  LAUWERS: ‘Forsythe is na een jarenlange samen- jaren in Libanon en vertelt zijn verhaal van dood  te werken aan artistieke projecten. In Brugge gaan
     daarbuiten. Als curator van een festival kun je men- werking een goede vriend geworden, maar hij is  en vernieling. De confrontatie met onze veilige  ze aan de slag met een komische film van Charley
     sen kansen geven en kom je in contact met makers,  bovenal een van de grootste choreografen van de  thuishaven in Molenbeek was heftig. De repetities  Bowers uit 1926. Die wordt live begeleid door
     dansers… die je anders misschien nooit tegen het  laatste veertig jaar. Hij heeft het danslandschap gron- waren heel emotioneel. Ik wist niet of iedereen met  muzikanten uit Syrië, Irak, Iran, Afghanistan en West-
     lijf zou lopen. We leidden al vaker festivals in goede  dig veranderd. In principe produceert hij geen nieuw  hem wilde werken. Al het goede sluit het festival af  Europa. Humor en poëtische momenten wisselen
     banen in het buitenland, maar dit is de eerste keer in  werk meer, maar ik kon hem, als vriend, overtuigen  en staat eigenlijk lijnrecht tegenover Probabilities  elkaar af. Cinemaximiliaan is de meest ontroerende
     eigen land. Voor ons is het dus ook een beetje  om voor dit festival een nieuw stuk te creëren. Hij  of Independent Events van Grace Ellen Barkey, de  organisatie die ik de laatste jaren ben tegengeko-
     thuiskomen. December Dance is bovendien een  doet dat speciaal voor de Kamermuziekzaal van het  openingsvoorstelling van December Dance.’  men. Ze laten de gastvrijheid van die landen ook
     gereputeerd festival. We verbinden er graag onze  Concertgebouw. Unsustainables, Bruges/Alignigung         letterlijk zien, wat uitmondt in een heerlijk buffet als
     naam aan.’              wordt een unicum. Het is fantastisch dat hij in Brugge  EXit: In welke zin? afsluiter van het festival.’ (SIGRID DEVISCH)
                        een nieuwe creatie opzet. Alleen dat al maakt van dit  LAUWERS: ‘Grace en ik zijn eigenlijk altijd yin en
                                                               December Dance, van 5 tot 15 december,
     EXit: Jullie nodigen heel wat artistieke verwanten  festival een geweldig, niet te missen event.’  yang geweest. Pie werd speciaal voor het festival  www.decemberdance.be
     uit?                                     gecreëerd. Grace laat met een groep van vijfentwin-
     LAUWERS: ‘Het geeft een heel fijn gevoel om op  EXit: Jullie zetten ook Wim Vandekeybus op het  tig heel jonge dansers de oerkracht van theater en
     zo’n hoog niveau artistieke gesprekken te voeren  programma?
     en andere makers te ontmoeten. Het unieke aan  LAUWERS: ‘We zijn al jaren buren in Molenbeek.
     Needcompany is dat we na dertig jaar nog steeds  In wezen staat zijn werk lijnrecht tegenover dat van
     werken met verschillende kunstenaars. Naast vaste  mij, maar net dat is interessant. Ik kijk uit naar de
     waarden Grace Ellen Barkey, Maarten Seghers  discussies die we zullen hebben. Dat we ons werk, als
     en mezelf, zijn er in de loop van de jaren makers  tegenpolen, naast elkaar kunnen tonen, is zo mooi.
     geweest uit alle hoeken van de wereld. We waren  Hij legt al dertig jaar een enorme energie aan de dag
     destijds de eerste om anderstalig theater te bren- en opent met veel liefde zijn archief voor December
     gen. Ons huis MILL in Molenbeek is een open huis  Dance. Met Traces, zijn nieuwste creatie, volgt hij
     waar verschillende nationaliteiten en kunstdisci- zijn vroegste sporen. Hoeveel dier leeft er nog in de
     plines thuis zijn. December Dance brengt eveneens  mens? Dat is voor hem een centrale vraag.’
     een pak internationale kunstenaars samen en
     vormt zo een voedingsbodem voor mogelijke  EXit: Er zijn ook heel wat opvallende vrouwelijke
     nieuwe samenwerkingen. Die kunstenaars hoeven  makers aan zet?
     niet eens mijn eigen artistieke overtuigingen te  LAUWERS: ‘Daar hangt geen statement aan vast.
     delen. Ik heb mijn voorkeuren, maar wil eigenlijk  Identiteit kan geen doel zijn. Ik koos voor hun werk,
     met iedereen de discussie aangaan. We hebben  omdat het gewoon steengoede makers zijn. Marlene                  Jan Lauwers © Phile Deprez


                                                                    december ‘19 -  nr. 300 - 3
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  3                                                             14/11/19  11:44
   1   2   3   4   5   6   7   8