Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

BRUGGE EERT HAAR VERGETEN COMPONIST RUGGE EERT HAAR VERGETEN COMPONIST
     B     JOSEPH RYELANDT MET STADSFESTIVALOSEPH RYELANDT MET STADSFESTIVAL
     J                                            opusnummers, ingevoerd in meer dan 100 archiefpusnummers, ingevoerd in meer dan 100 archief--
                                            o opusnummers, ingevoerd in meer dan 100 archiefpusnummers, ingevoerd in meer dan 100 archief
     Beroemd is de Brugse componist Joseph Ryelandt, bij leven en oemd is de Brugse componist Joseph Ryelandt, bij leven en
     Ber                                     o                   Rachmaninov. Zijn werk hoeft in die verzameling niet
                                            dozen. Ik heb dat alles geïnventariseerd en perfect ozen. Ik heb dat alles geïnventariseerd en perfect
     welzijn en nadien, nooit geweest. Nochtans hoort zijn rijke oeuvr      d                   onder te doen. Er bestaat dan ook geen grotere
     welzijn en nadien, nooit geweest. Nochtans hoort zijn rijke oeuvre e
                                            gebruiksklaar gemaakt. Studenten of musici die ebruiksklaar gemaakt. Studenten of musici die
     in het rijtje van groten als Fauré, Sibelius, Elgar en Rachmaninov. oten als Fauré, Sibelius, Elgar en Rachmaninov.
     in het rijtje van gr                             g                   Belgische componist die een grotere ‘symphonicus’
     De Brugse (muziek)historicus David V                     p                   is dan Ryelandt.’
                                            pakweg de vierde pianosonate van Ryelandt willen akweg de vierde pianosonate van Ryelandt willen
     De Brugse (muziek)historicus David Vergauwen pleit dan ook voor ergauwen pleit dan ook voor
     meer respect en bedacht er meteen een heus stadsfestival bij. ‘Na espect en bedacht er meteen een heus stadsfestival bij. ‘Na
     meer r                                    r raadplegen worden hier netjes bediend.’aadplegen worden hier netjes bediend.’
     21 maart moet elke Bruggeling weten wie Ryelandt is’, luidt zijn                          EXit: Wat betekende Brugge voor hem?
     21 maart moet elke Bruggeling weten wie Ryelandt is’, luidt zijn
     boodschap.                                  EXit: Wat vindt u zelf zijn beste werk? VERGAUWEN: ‘Veel. Vanaf 1923, hij was toen al 54,
                                            VERGAUWEN: ‘Moeilijke vraag. Ik hou nogal van ‘Moeilijke vraag. Ik hou nogal van  was hij directeur van het stedelijk Conservatorium
     EXit: Waarom een stadsfestival gespreid over                 z zijn intieme vocale muziek met daarin vooral deijn intieme vocale muziek met daarin vooral de ‘Flos  en in die functie bracht hij jaarlijks concerten naar
                                            Carmeli’ uit 1932. Een werk met een prachtige melo uit 1932. Een werk met een prachtige meloarmeli’ uit 1932. Een werk met een prachtige meloarmeli’
     bijna een maand?                               C C                -  Brugge, hoewel slechts sporadisch met eigen werk.
                                            dische opbouw, geschreven ter ere van de heilige ische opbouw, geschreven ter ere van de heilige
     DAVID VERGAUWEN: ‘Het verhaal en het concept                 d                   Zijn belangrijk aandeel in de Brugse muziekgeschie-
     is mijn idee geweest en heeft een voorgeschiedenis.             T                   denis heb ik trouwens uitvoerig beschreven in een
                                            Theresa van Liseux. Een ander favoriet werk uit dat heresa van Liseux. Een ander favoriet werk uit dat
                                            s
     Vijf jaar geleden kreeg ik een hartaanval tijdens een            soms mystieke oeuvre is zijn oms mystieke oeuvre is zijn ‘Idylle Mystique’. Maar of ‘Idylle Mystique’. Maar of ‘Idylle Mystique’ biografie die op 21 maart verschijnt. Vanaf nu moet
     voordracht (mijn moeder zat nota bene in de zaal               d                   elke Bruggeling weten wie Ryelandt was. Hij is hier
                                            dat nu zijn beste werk is? Het is in elk geval het werk at nu zijn beste werk is? Het is in elk geval het werk
                                            waar ik het meest van houd.’aar ik het meest van houd.’
     en gelukkig ook een dokter). Nadien kreeg ik rust              w                   trouwens begraven.’ (LUC FOSSAERT)
     opgelegd en in die gedwongen rust bedacht ik dat
                                                               Het volledige programma rond Ryelandt vindt u op
     Vlaamse en Belgische componisten nogal snel in                EXit: Toch is ook Ryelant internationaal niet  www.concertgebouw.be/ryelandt/
     de vergetelheid belanden. Zoals de figuur van de               doorgebroken.
     Brugse, ietwat vergeten, componist Joseph Ryelandt.             VERGAUWEN: ‘Hoewel, hij heeft toch wat succes
     Hij schreef nochtans een groot oeuvre bij elkaar               gehad in het buitenland. Zijn missen en oratoria zijn
     met symfonieën, oratoria, kamermuziek en liederen.              opgevoerd geweest in Amerika en Canada (welis- WIE IS DAVID VERGAUWEN?
     Wie wel aandacht vroeg voor Ryelandt was Patrick               waar vooral voor een publiek van émigrés), en ook in  Geboekt als (kunst)historicus en musicoloog, stu-
     Peire, de dirigent van het Collegium Instrumentale              Nederland en Frankrijk behaalde hij successen.  deerde aan de universiteiten van Gent en Brussel
     Brugense. We hebben veel te danken aan Peire.’                Nadien, na de Tweede Wereldoorlog, is hij wat weg- en doctoreerde op ‘De muzikale cultuur van de
                                            gedeemsterd. Hij telde ook geen schare leerlingen  Belgische vrijmetselarij’. Afkomstig uit het rode
                              David Vergauwen © Ellen De Meulemeester
     EXit: U vraagt meer respect voor de componist                die hem steunden. Bovendien dateerde zijn muziek  nest Zelzate, maar sinds lang Bruggeling. Naam en
     Ryelandt?               (LF. waar Ryelandt directeur is geweest), een deel in , een deel in  uit de late romantiek en het interbellum en in die  faam met zijn talloze spreekbeurten (Amarant) en
     VERGAUWEN: ‘Ik wil Ryelandt uit de vergetelheid  de Brusselse muziekbibliotheek en een groot aantal  periode diende zich een vernieuwende generatie  diverse cultuurreizen. Bezit een bibliotheek die het
     halen. Waarom wordt zijn muziek zo weinig uitge- werken bij de familie Ryelandt zelf. Ik ben er dan  musici aan. Hij heeft nooit de sprong gemaakt naar  label ‘erfgoed’ verdient en weet alles, zo niet bijna
                                            de nieuwe muziek. Eind jaren dertig was het vet e nieuwe muziek. Eind jaren dertig was het vet
     voerd? Zijn oeuvre is - of liever: was - natuurlijk moei- toch in geslaagd om dat hele archief naar het  d     alles, over Joseph Ryelandt.
                                            dan ook van de soep. Toch liet hij zich beïnvloeden an ook van de soep. Toch liet hij zich beïnvloeden
     lijk toegankelijk en zat heel verspreid. Een deel zat in  Brugse Stadsarchief over te brengen. Dat was een  d
     de kasten van het Brugse stedelijk Conservatorium  hele klus, want het archief bevat nu meer dan 133  d
                                            door grote tijdgenoten als Fauré, Sibelius, Elgar en oor grote tijdgenoten als Fauré, Sibelius, Elgar en

     \ Brugotta Awards: de spots op de Brugse                           \ De dichter sneeuwt

     pop- en rockscene                                      Het blijft een merkwaardig fenomeen: jonge (en oudere) mensen die koste wat kost een


                                                    dichtbundel met eigen werk uitgeven, vrijwel altijd in eigen beheer. Ze krijgen amper
     In 2017 organiseerde Cultuurcentrum Brugge de allereerste editie van Brugotta        een plekje in de betere boekhandel, maar blijven op zoek naar een publiek. Romans
     Awards. Op deze driejaarlijkse awarduitreiking in de Koninklijke Stadsschouwburg       en poëzie in eigen beheer, er zijn er hier de voorbije maanden al een aantal de revue
     kr                                              gepasseerd en we houden dat vol. Wie schrijft die blijft en een teken van aandacht is epasseerd en we houden dat vol. Wie schrijft die blijft en een teken van aandacht is
     kreeg de Brugse pop- en rockscene lof toebedeeld, maar ook – vandaar de naam eeg de Brugse pop- en rockscene lof toebedeeld, maar ook – vandaar de naam
                                                    g
                                                    het absolute minimum dat de schrijver verdient. et absolute minimum dat de schrijver verdient.
     – prijzen in de vorm van echte awar
     – prijzen in de vorm van echte awards. Op zaterdag 21 maart vindt de tweede ds. Op zaterdag 21 maart vindt de tweede  h
     editie van deze hoogmis voor de lokale muziekscene plaats. Naast verrassende
     editie van deze hoogmis voor de lokale muziekscene plaats. Naast verrassende
     optredens worden alle toeschouwers ook nog op een mooi cadeau getrakteerd.edens worden alle toeschouwers ook nog op een mooi cadeau getrakteerd.
     optr                                                         De jongste (maar eigenlijk de oud-
                                                                ste) in deze poëtische reeks is oud-journalist
     M
     Met de Brugotta Awards wil et de Brugotta Awards wil        ‘Lifetime Achievement Award’            Yves Slabbinck, bekend van vooral het Brugsch
     Cultuurcentrum Brugge op ultuurcentrum Brugge op
     C                                 uitgereikt. Die eer viel op de           Handelsblad en Het Laatste Nieuws, maar sinds
     e een originele manier Brugse en originele manier Brugse      vorige editie Raymond van het           vele jaren aan de slag bij Travel Magazine.
     muzikanten en artiesten in de uzikanten en artiesten in de
     m                                 Groenewoud te beurt. Zijn ‘tegel’
     bloemen zetten. In de afge-                    prijkt sinds kort in de inkomhal          Zijn poëziedebuut heet ‘Ik sneeuw over je droeve
     lopen maanden kon iedereen                     van de Stadsschouwburg.              o o
                                                                ogen’ en omvat veertig gedichten over liefde, gen’ en omvat veertig gedichten over liefde, gen’
     zijn/haar stem uitbrengen                                               emotie, geluk en ongeluk, passie en andere mal-
     op een favoriete groep in                     GRATIS BOEK!                    heuren, het resultaat van een halve eeuw zoeken.
     verschillende categorieën. Zo                   Als extra verrassing krijgt het          Vertrekkend vanuit de zekerheid dat het frisse
                                                    en speelse van koude sneeuw sowieso soelaas moet brengen over een lichaam dat n speelse van koude sneeuw sowieso soelaas moet brengen over een lichaam dat
     kon er gestemd worden voor                     publiek in primeur een gra- e
                                                    probeert in het reine te komen met een al dan niet zelf veroorzaakte portie droefenis, robeert in het reine te komen met een al dan niet zelf veroorzaakte portie droefenis,
     onder meer de strafste band       Een tegel voor Raymond van het Groenewoud tis (!) exemplaar van ‘Brupop  p
     v van het moment, de pittigste coverband, het meest dansbare an het moment, de pittigste coverband, het meest dansbare  Backstage’, de nieuwste publicatie over de Brugse pop- en  werd de titel geboren. (LF)
     d dj-collectief van het moment, de meest zinnenstrelende act, j-collectief van het moment, de meest zinnenstrelende act,  rockscene, geschreven door onze EXit-redacteur Antoine De
                                                    De bundel kost 15 euro (verzendingskosten inbegrepen) over te schrijven op ndel kost 15 euro (verzendingskosten inbegrepen) over te schrijven op
                                                    De bu
     de hotspot van Brugge en het Brugs monument. Tijdens de e hotspot van Brugge en het Brugs monument. Tijdens de  Clerck. Dit boek telt 240 bladzijden en bevat boeiende verhalen  BE78 0010 4659 9886, o
     d
                                                    BE78 0010 4659 9886, op naam van Yves Slabbinck, Kartuizerstraat 9, 8310 Brugge. p naam van Yves Slabbinck, Kartuizerstraat 9, 8310 Brugge.
                                                    Co
     u uitreiking van trofeeën en de obligate bloemenruikers zorgen de itreiking van trofeeën en de obligate bloemenruikers zorgen de  over zestig jaar Brugse pop- en rockgeschiedenis. Niet aanwezig  Contact yves.slabbinck@gmail.com en tel. 0475/48.28.90ntact yves.slabbinck@gmail.com en tel. 0475/48.28.90
     B Brugse artiesten voor optredens in vaak verrassende bezettinrugse artiesten voor optredens in vaak verrassende bezettin- op de Brugotta Awards? Geen nood! In het aprilnummer van
     g gen, onder leiding van de Metronoomband van Steven Van en, onder leiding van de Metronoomband van Steven Van  EXit zal er een bon staan waarmee het boek gratis kan worden
     Havere. De kans is niet gering dat het voor velen een trip down trip down  afgehaald. Hou de volgende EXit dus zeker in de gaten… (RD)
     t t to memory lane wordt. Op het einde van de show wordt nog de lane wordt. Op het einde van de show wordt nog de o memory lane wordt. Op het einde van de show wordt nog de o memory
                            www.ccbrugge.be
                                                                             nr. 303 -
                                                                      maart ‘20 -  nr. 303 -3
   1   2   3   4   5   6   7   8