Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

MUSEA
 BRUGGE


 VAN EYCK IN BRUGES TEN HUIZE VAN JOSEPH  SIMON STEVIN VAN
 Tentoonstelling RYELANDT  BRUGGHE, 1620  2020
 tot 08.11 / Groeningemuseum Tentoonstelling Tentoonstelling
 tot 08.11 / Arentshuis tot 29.11 / Stadsarchief
 In deze tentoonstelling staan twee
 absolute topstukken van de Bourgondische  150 jaar geleden werd componist Joseph  De in Brugge geboren wetenschapper
 hofschilder Jan van Eyck centraal: 'Ma- Ryelandt in Brugge geboren. Vandaag  Simon Stevin zorgde in de 16e-17e eeuw
 donna met kanunnik Joris van der Paele'  geldt hij als één van de belangrijkste com- voor revolutionaire vernieuwingen op het
 en het portret van zijn echtgenote Marga- ponisten van het Belgische fin-de-siècle. vlak van onder meer waterbouwkunde,
 reta van Eyck. Authentieke documenten  Ryelandt schreef religieuze oratoria, sym- navigatie, fysica, architectuur, steden-
 belichten zijn werk en leven in Brugge.  fonieën, liederen en intieme kamermuziek.  bouw, wiskunde, politieke wetenschappen,
 Daarnaast kom je alles te weten over de  Hij had contact met (inter)nationale  enz... Dit jaar is het exact 400 jaar geleden
 figuur van Joris van der Paele.  componisten, schrijvers en muziekuitge- dat hij stierf. Deze tentoonstelling brengt
 Deze expositie vindt plaats in het compleet  vers. Als componist en directeur van het  voor het eerst alle werken en manuscrip-
 heringerichte en opgefriste Groeningemu- Stedelijk Conservatorium werkte hij zijn  ten van Simon Stevin samen. Op basis van
 seum. Het vernieuwde parcours houdt nog  leven lang in Brugge, een stad waarvan hij  twee films kom je meer te weten over zijn
 sterker rekening met de gevarieerdheid  innig hield. De tentoonstelling schetst een  levensloop en over hoe zijn inzichten en
 van de unieke kunstwerken uit de 14e tot  levendig portret in woord, noot en beeld. ontdekkingen nog steeds aanwezig zijn in
 en met de 20e eeuw.  het leven van alledag.
 Gratis vr inwoners van Brugge.
 Gratis vr inwoners van Brugge.  Reserveren aanbevolen via  Gratis. Reserveren aanbevolen via
 Reserveren aanbevolen via museabrugge.be www.museabrugge.be/reservatie www.museabrugge.be/reservatie

 ALS DE TIJD DAAR IS  HANDMADE IN BRUGGE BRIKL'YOUNG KRIKRAK
 Tentoonstelling Tentoonstelling Masterclasses Familiefestival
 tot 06.12 / Gezellehuis tot 17.01.'21 / Gruuthusemuseum tot 28.11 / Diverse musea 07 & 08.11 / Diverse musea

 Stadsdichteres Tania Verhelst lanceerde  Brugge is de thuisbasis voor vele ont- Jongeren van 16 tot 25 jaar gaan aan de  Tijdens Krikrak worden gezinnen - steeds
 een oproep aan het publiek om haar vers  werpers en ambachtelijke ondernemers.  slag met vier hedendaagse kunstenaars:  tijdens de herfstvakantie - getrakteerd op
 ‘Als de tijd daar is …’ aan te vullen. Haar  Jaarlijks reikt 'Handmade in Brugge'  Sammy Slabbinck, Klaas De Roo, Nel  theater, muziek, zoektochten en heel wat
 wederdienst: de creatie van een passend  labels uit aan Brugse vakmensen die  Bonte en Carmien Michels. Gebaseerd  doe-activiteiten. Spelen staat centraal,
 beeld bij het ingezonden vers. Zo ontstond  uitblinken in hun ambacht. Ondertussen  op de expo "Memling Now" zoeken ze  want dat is wat kinderen en kunstenaars
 een coproductie van meer dan 100 inzen- telt dit netwerk 75 labelhouders. In deze  naar originele invalshoeken en hoe  met elkaar gemeen hebben.
 dingen, die samen met het originele werk  expositie op de zolder van het Gruuthuse- ze hun werk betekenis kunnen geven.  Alle activiteiten tijdens Krikrak zijn gratis.
 te zien zijn.  museum is werk te zien van 25 van hen. Tijdens een publieksevent in december
 krijgen hun creaties een plaats in het  Reserveren is verplicht via
 Gratis vr inwoners van Brugge.  Gratis vr inwoners van Brugge.  Sint-Janshospitaal. www.krikrak.be
 Reserveren aanbevolen via  Reserveren aanbevolen via
 www.museabrugge.be/reservatie www.museabrugge.be/reservatie www.briklyoung.be SCHEMERTIJD / CULTUREN NA DE UREN
 Avondopening
 19.11 van 17 tot 21 u. / Sint-Janshospitaal
 Musea Brugge opent elke derde donderdag van de maand de deuren na sluitingstijd. Elke
 keer staat een andere locatie centraal; deze keer is dit de tentoonstelling "Memling Now"
 in het Sint-Janshospitaal. Gidsen zullen klaarstaan om je rond te leiden in deze boeiende
 tentoonstelling over hoe Hans Memling tot op vandaag nog kunstenaars beïnvloedt. Onder
 begeleiding van studenten beeldende kunst kun je je zelf bovendien ook laten inspireren
 door deze Vlaamse primitief en (leren) schetsen.

 Gratis voor inwoners van Brugge I Reserveren aanbevolen via
 www.museabrugge.be/reservatie 12 -  nr. 311 - november ‘20                                                    november ‘20 -  nr. 311 - 13  391837_12-22 Cupa's 311.indb  13
                                                                                15/10/2020  09:12
 15/10/2020  09:12
 391837_12-22 Cupa's 311.indb  12 15/10/2020  09:12 391837_12-22 Cupa's 311.indb  13                                    15/10/2020  09:12
 391837_12-22 Cupa's 311.indb  12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18