Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

DE NIEUWE LUMIERE-BROTHERS

     Met Andreas Vermaut en Simon Vanbeylen komen bij Cinema Lumière in Brugge
     twee twintigers aan het roer. Een nieuw geluid, op een ogenblik dat de Vlaamse
     stadsbioscopen zich in het algemeen beraden over toekomstige Vlaamse steun aan
     de auteurscinema in Vlaanderen. Hallo, Jan Jambon?


     De cinema is dood, leve de cinema. Al  uiteindelijk kwam er toch een doorstart,  dùrven. De stadsbioscopen kunnen
     jaren wordt in publicaties allerhande de  onder meer dank zij de financiële inbreng  uitpakken met een abonnementsformule
     nakende dood van de cinema aange- van FinCo, die binnen de grote Lumière- zoals dat bij UGC al bestaat, ze kunnen
     kondigd. Eerst was er de opkomst van  groep een minderheidsparticipatie van  ook oude klassiekers in context brengen,
     televisie, later de commerciële zenders,  40% nam. Deze FinCo is een zogenaamd  of hun reguliere programma aanvul-
     nog wat later Netflix of streaming on  private equity investeringsfonds rond de  len met eenmalige vertoningen, zoals
     demand. En toch. In Europa neemt het  figuur van Hubert Plouvier, een man die  dat in de Sphinx in Gent en soms ook in
     aantal bioscooptickets niét af, wel inte- zélden in de schijnwerpers komt, maar in  de Budascoop in Kortrijk al succesvol
     gendeel: 1,26 miljard tickets in alle  de tabel van Rijkste Belgen van Ludwig  gebeurt.
     EU-lidstaten samen. Idem voor België. Al  Verduyn toch maar prominent op de
     jaren vrij stabiel: we komen van zo’n 20  131ste plaats prijkt: niet min, dus. Een tweede stap leidt de stadsbioscopen
     miljoen tickets in 1980 naar 19.500.000            naar hun respectieve stadsbesturen, want
     tickets in 2016 en 19.555.375 in 2017. Het  FinCo stelt zich op als middel- tot lange  zoals Bart Somers, gewezen burgemees-
     grootste pak daarvan komt natuurlijk van  termijn investeerder en richt zich op  ter van Mechelen, bij de omvorming van
     de multiplexen à la Kinepolis, maar ook  gevestigde KMO’s met goede cashflow  de oude stadsfeestzaal in Mechelen tot
     de arthousecinema’s doen het hier meer  en groeipotentieel. Verduyn: ‘FinCo heeft  nieuwe stadsbioscoop getuigde: ‘De
     dan behoorlijk.        een hands-on aanpak, bepaalt actief mee  komst van de stadsbioscoop is goed
                     de strategie, te samen met het manage- nieuws voor Mechelen, maar ook voor
     Met zes zijn ze in Vlaanderen, een  ment van het bedrijf, maar treedt niet  Vlaanderen. Want stadsbioscopen
     stedelijk fenomeen bij uitstek:  operationeel op.’ In de portefeuille van  liggen niet dik gezaaid en zeker niet die
     Cartoon’s in Antwerpen, Sphinx en  FinCo zitten onder meer de onlinedruk- die de auteursfilm in het hart dragen.
     Studio Skoop in Gent, Budascoop in  kerij Zwart op Wit, de 3D-specialist Argon  Dit project is een meerwaarde voor
     Kortrijk, ZeD in Leuven en Lumière in  Measuring Solutions en de Antwerpse  filmliefhebbers uit Mechelen en de ruime
     Brugge. Straks komt daar nog eentje bij in  Bafa-vliegschool, broederlijk naast de  omgeving en brengt bovendien ook
     Mechelen, maar wie hun cijfers bekijkt,  Lumière-groep. Op zich niks mis mee:  leven in het centrum van de stad. Deze
     merkt meteen dat deze stadsbiosco- als de auteurscinema in Vlaanderen wil  nieuwe bestemming van de stadsfeest- Beperkte Vlaamse steun voor de auteurscinema © Ellen De Meulemeester
     pen écht wel meer dan een kleine  overleven, dan kan zij maar beter een  zaal is een stadsvernieuwingsproject én
     niche bereiken. Heel concreet? In  stevige (ook financiële) structuur achter  een leefbaarheidsproject tegelijkertijd.’ nu aan een structurele erkenning van  auteurscinema in Vlaanderen kunnen
     Brugge trekt Lumière per seizoen  zich hebben, maar anderzijds wil dit           20.000 euro voor de periode 2020-2022,  organiseren, mét deelname van de zes
     meer bezoekers dan pakweg Cercle  natuurlijk wel zeggen dat ook een cultu- Om hun steden leefbaar en levendig te  maar anderzijds schaffen ze meteen de  arthouse-cinema’s in Vlaanderen? Thema
     Brugge. En in tegenstelling tot de  reel product als de auteurscinema zich zo  houden, moeten de diverse stadsbe- stimulanspremie van 17.500 euro af, zodat  van de dag: hoe kan de nieuwe Vlaamse
     gewezen ploeg van ’t Stad gaan de cijfers  niet straffeloos kan onttrekken aan winst-  sturen dus wel uit hun kot komen.  het voor de betrokken stadsbioscopen  regering de auteurscinema in Vlaanderen
     van Lumière hier nog altijd in stijgende  of rendabiliteitscijfers: de rekening(en)  Antwerpen deed dat tot nog toe eigenlijk  eigenlijk Tweedledee Tweedledum blijft. concreet en daadwerkelijk steunen? Met
     lijn: van 52.786 bezoekers in 2014  moet(en) kloppen.    niet, maar Gent bijvoorbeeld steunde             tegen het eind van de dag ook de verze-
     over 69.672 in 2016 tot 72.897 in 2018.            zowel Sphinx als Studio Skoop met een  Tja, keuzes maken? Vergelijk maar even  kerde aanwezigheid van de burgemees-
     Tweeënzeventigduizend bezoekers, dat  En daar wringt nu juist het schoentje.  jaarlijkse toelage van 10.000 euro ‘als erf- met de Vlaamse subsidies voor pakweg  ters van de vier grootste (en betrokken)
     moet je toch verdienen…    In zijn interessante thesis als master in  goedinstelling’. Kortrijk heft een belasting  toneel: met een tiende van het bedrag  Vlaamse steden. Beeldt u zich even een
                     cultuurmanagement (‘De stad als part- op cinematickets, maar voorziet hiervoor  dat het Vlaamse ministerie van Cultuur  groepsfoto in, met burgemeester Bart De
     Zeker, de tijden zijn lang voorbij dat de  ner voor het businessmodel van een  een vrijstelling voor de Europese en de  jaarlijks spendeert aan het Antwerpse  Wever van Antwerpen (N-VA), Mathias
     piepjonge Jan De Clercq hier in Brugge  stadsbioscoop’) toont Andreas Vermaut  derde wereldfilm, waardoor Budascoop  Toneelhuis alleen, namelijk meer dan 3  De Clercq van Gent (Open VLD), Dirk De
     met de filmclub Skratsj in alle mogelijke  overtuigend aan dat de stadsbiosco- de facto goed weg komt. Brugge inves- miljoen euro, met nog géén tiende van  fauw van Brugge (CD&V) en Mohamed
     en onmogelijke achterafzaaltjes aandacht  pen in Vlaanderen erg belangrijk zijn  teert dan weer fors in De Republiek,  dat bedrag zou men vanuit Vlaanderen in  Ridouani van Leuven (SP.A), eendrachtig
     moest vragen voor wat toen nog de  voor de toekomst van de auteursfilm in  wat indirect ook Lumière ten goede komt.  elke stadsbioscoop een publiekswer- achter deze eenvoudige, beperkte maar
     ‘niet-commerciële film’ heette. Nu maakt  Vlaanderen, maar dat zij het financieel  Kortom, de steden doén een inspanning,  ker kunnen betoelagen, die dan zélf  heel duidelijke vraag: Vlaanderen, kom
     Lumière in Brugge deel uit van een  lang niet altijd makkelijk hebben. Het  omdat ze ook wel de maatschappelijke  verdere inspanningen zou leveren om een  over de brug met financiële steun voor
     grotere Lumièregroep, met hoofdzetel in  Vlaams Audiovisueel Fonds, of kortweg  meerwaarde van een bioscoop in het  breder publiek voor de auteurscinema  één publiekswerker in elke Vlaamse
     Gent, waar de eigen cinema-activiteiten  VAF, publiceert jaarlijks cijfers waar- stadscentrum beseffen: goed voor het  te winnen. Publieksonderzoek bij de  arthouse-cinema. Kostprijs: nog geen
     maar een klein onderdeel meer vormen  uit alvast het volgende blijkt: zonder  uitgaansleven, voor de veiligheid en voor  Antwerpse Cartoon’s wees al uit dat  300.000 euro op de totale Vlaamse
     en met name de distributie van films  een bescheiden Europese steun - zo’n  de levendigheid van de stad. de stadsbioscopen goed scoren in de  cultuurbegroting…
     en vooral ook televisieseries steeds  13.000 tot 20.000 euro per jaar via het        leeftijdscategorie van 55 tot 70 en van
     meer gewicht én aandacht krijgen: de  programma Europa Cinemas - en zonder  EXTRA INSPANNING midden de 20 tot 35. Maar in de tus- Wie weet zou zo’n breed gedragen
     digitale wereld is bij een uitstek een snel  de 17.500 euro ‘stimulanspremie’ van  Rest nog de derde stap, de Vlaamse  sengeneratie van 35 tot 55 zit zeker nog  stedelijke démarche niet zonder gevolgen
     evoluerende wereld, en wie daarin niét  het VAF zélf, zouden nagenoeg àlle  overheid. Als steden hun stadsbioscopen  groei, als men deze mensen tenminste  blijven, met name bij de nieuwe Vlaamse
     mee is (of meegaat), die mag het zéker  Vlaamse stadsbioscopen in het rood  concreet tegemoetkomen, moet ook  via de juiste kanalen weet te bereiken: het  minister van cultuur, die nu globaal 6%
     schudden.           gaan. Vandaar: wie een mooie toekomst  Vlaanderen dan niet een extra inspanning  kleine verschil, de grote gevolgen. moet of liever wil bezuinigen. Hamvraag
                     wil voor de auteurscinema in Vlaanderen,  leveren voor de auteurscinema als dusda-     hierbij: durft men in Vlaanderen nog
     MOEILIJK MOMENT        moet nieuwe uitwegen zoeken.  nig? Want hoe wil Vlaanderen anders via  Welaan dan, I have a dream. Zou de  wel keuzes maken, of wordt het toch de
     Enkele jaren geleden nog, in 2014               het VAF een eigen Vlaamse filmproductie  Brugse schepen van Cultuur Nico  simpele kaasschaaf?
     met name, kende Lumière in Gent een  EIGEN DYNAMIEK     ondersteunen, als er straks geen plaatsen  Blontrock hier niet samen met De
     moeilijk moment en moesten er op de  Dat begint bij de eigen dynamiek van  meer zouden zijn waar dergelijke films  Republiek én Lumiere in Brugge  Hallo, Jan Jambon, is daar al/nog
     hoofdzetel zelfs mensen afvloeien, maar  de stadsbioscopen zélf. Creatief zijn,  vertoond worden? Ok, Vlaanderen denkt  een soort Staten-Generaal van de  iemand? (ERIC VAN HOVE)


                                                                    december ‘19 -  nr. 300 - 7
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  7                                                             14/11/19  11:44
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12