Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

A travers Bruges met Alfred Ronse


        Een droom van een boek
                                                                                          Er komt maar geen einde aan de groeiende boekenstapel over de Brugse geschiedenis. De mooie uitgave van ‘A Travers
                                                                                          Bruges’, geschriften over erfgoed en architectuur in Brugge’ redt Alfred Ronse (1835-1914) uit de vergetelheid. Het boek is het
        Eric Van Hove: ‘Het wordt hoog tijd dat we                                                             resultaat van de samenwerking tussen Brigitte Beernaert en Marc Ryckaert, beiden hebben grote verdiensten in de Brugse
                                                                                          Monumentenzorg. Merkwaardig: het boek verschijnt in twee talen: het Nederlands en het Frans.
                                             ’
        het totale plaatje zien                                                                       Het is bekend: vanaf het midden van de 19de eeuw won de beweging van de neogotiek aan belang en invloed in Brugge.
                                                                                          Historici, kunsthistorici en architecten pleitten in boeken en tijdschriftartikelen voor een terugkeer naar de gotische vormentaal. Tegelijk
                                                                                          vroegen zij meer respect en zorg voor het bouwkundig erfgoed, dat vaak ook gotisch was. Onder die publicisten nam Alfred Ronse (1835-1914)
                                                                                          een aparte plaats in, omdat hij nadien als schepen zijn overtuiging in beleid kon omzetten. Een dertigtal artikels in (het dagblad) ‘La Plume’
                                                                                          was oorspronkelijk anoniem door ‘E.’ ondertekend. Slechts door recent onderzoek van het privéarchief van de familie Ronse werd ontdekt dat de
                                                                                          schrijver Alfred Ronse was. Ronse heeft scherpomlijnde opvattingen die hij in een snedige stijl neerschreef.
        Weet zeker: we worden al maanden verwend met    Voilà. Een beetje chargeren mag natuurlijk, maar ‘te’ is erover.
        goede Brugge-boeken. Eerst was er ‘Brugge, een   Van Hove schreef daarop een soort wederwoord in veertien
                                                                                          Deze reeks artikelen - onder de algemene titel ‘A travers Bruges’ - vormen de basis van deze publicatie, waarbij Brigitte Beernaert telkens duiding
        middeleeuwse metropool’ van de Brugse historicus  hoofdstukken.                                                  geeft.
        Jan Dumolyn. Onlangs verraste de Brugse fotograaf
        Jan Darthet met ‘Stilleven’, een bijzonder fotoboek  Waarom luidt Van Eeghem de alarmbel?                                     Brigitte Beernaert: ‘In 1872 werd Alfred Ronse tot gemeenteraadslid verkozen voor de katholieke partij, die dan nog in de oppositie zat. Toen in
        over Brugge in lockdown. Heel recent kwam ook Stad  Het is bekend, hij tackelt graag met beide voeten vooruit                           1875 de katholieke partij de gemeenteraadsverkiezingen won in Brugge, werd Alfred Ronse schepen van Openbare Werken onder burgemeester
        Brugge op de proppen met ‘Beeld van de Stad’, een  om de fiere goegemeente wakker te schudden. Zo noemt hij                            Visart de Bocarmé. Zo kon hij uiteindelijk zijn opvattingen in beleid omzetten. Dat had ingrijpende gevolgen voor de manier waarop omgegaan
        wandeling langs hedendaagse kunst en architectuur.  het nieuwe Brugge zelfs ‘walgelijk’. Hij vindt het ‘wellicht de                        werd met de stedelijke ruimte. Het nieuwe stadsbestuur wilde, in tegenstelling tot zijn liberale voorganger Jules Boyaval, Brugge niet langer
                                                                                          een vooruitstrevende en moderne allure geven. Het accent werd verlegd naar het bewaren en restaureren van het bouwkundig erfgoed. Voor
        Nu is er het langverwachte boek ‘Een droom van een  lelijkste stad van het land en een van de dieptepunten op de
                                                                                          nieuwbouw van zowel openbare gebouwen als private woningen werd neogotiek de norm.’
        stad’ van voormalig journalist Eric Van Hove.    wereldranglijst.’

                                                           Eric Van Hove                        van de nog bestaande subsidie voor ‘kunstige herstellingen’ en van de ‘Commissie voor Stedenschoon’. Ronse startte met een ambitieus
        Aanleiding voor dit boek is de fusie die 50 jaar geleden  De Brugse rand heeft het overduidelijk verkorven bij Kurt,                        ‘Zo lag Alfred Ronse mee aan de basis van de restauratiepolitiek die tot vandaag een invloed heeft op het uitzicht van Brugge. Hij was de vader
        Brugge met de randgemeenten verbond waardoor deze  want ‘zodra je de stad verlaat via een van die fraaie poorten,                         restauratieprogramma voor een hele reeks monumenten in de stad, waaronder het Gruuthusepaleis, het Sashuis en het Tolhuis. Hij steunde ook
        stad van 50.000 naar 100.000 inwoners groeide. In wat wij het  betreed je de banaalste stukjes stedelijk weefsel ten westen
                                                                                          volop stadsarchitect Louis Delacenserie bij de realisatie van enkele iconische neogotische gebouwen: het Provinciaal Hof, de Rijksnormaalschool en
        ‘historische ei’ van de stad noemen, woonden toen 28.000  van de Chinese muur.’ Voorts pleit hij ervoor ‘om in de                         de Minnewaterkliniek.’
        inwoners, een aantal dat vandaag is afgekalfd naar 20.000.  binnenstad NIETS te veranderen. U hoort het goed: NIETS.’ (de
        Het is bijgevolg hoog tijd (vindt de auteur) dat we, wanneer we  hoofdletters zijn van Kurt).     gaat naar een groots project dat nu nog in alle stilte vorm  Herlezen
        spreken over Brugge, ‘het totale plaatje’ zien. Vandaag immers                     krijgt: de nieuwe Stadsvaart ter hoogte van de Dampoortsluis  Voor een goed begrip van het huidige stedelijke landschap van Brugge is het interessant om de geschriften van Alfred Ronse te herlezen. Daarom
        wonen vier op de vijf Bruggelingen in de rand. Dat ‘totale  Wat valt er te ontdekken in dit boek?   en de twee bruggen. Het ene plan oogt al gekker dan het   zijn ze nu – ruim voorzien van commentaar en illustraties – voor het eerst in dit boek samengebracht. (LF)
        plaatje’ wordt in het boek op een zeer toegankelijke wijze  Veel. Het boek opent met enkele stevige portretten van  andere, en Brugge moet hier waakzaam blijven en minstens
        verteld. Van Hove splitst zijn verhaal in veertien ‘staties’, telkens  architecten die aan de basis liggen van hoe Brugge er  een oogje in het zeil houden.
                                                                                          _____
        opgehangen aan een markante woning of een belangrijke  vandaag uitziet. Uiteraard is dat Huib Hoste, een van de
        architect en afgerond met een essay over ‘Een droom van  vaandeldragers van de modernistische beweging in België.  ‘Een droom van een stad’ rondt af met een essay van de
        een stad’. Een stadskaart en een uitvoerige bibliografie  Ten onrechte een beetje vergeten is architect-urbanist Jozef  auteur waarin het verhaal hertaald wordt van de periode 1970
        vervolledigen dit project.             Lantsoght die als geen ander het beeld van Brugge heeft  (de fusie) tot vandaag.
                                                                                          ‘A Travers Bruges ’ , geschriften over erfgoed en architectuur in Brugge ’ , Uitgeverij Van de Wiele, 2020
                                  bepaald. Zo tekende hij voor het AZ Sint-Jan, de kliniek
        Voor wie is dit boek bedoeld?            psychiatrie in Sint-Michiels, menig BPA en tal van kerken. Totaal  Plus est en vous              Tweetalige publicatie: Nederlands en Frans, 29 euro
        Voor een ruim publiek. Zegt de auteur: ‘We gaan te werk als  becijferd: 77 gebouwen uitgebreid, 55 beperkter. Zijn plan voor  Eric Van Hove besluit zijn ‘droom’ met een bemoedigende
        een stadsgids. We zijn geen historici, maar we proberen ons  een congresgebouw (waar nu het Concertgebouw staat)  gedachte: ‘We moeten als mens bescheiden genoeg zijn om
        goed te documenteren. En we kijken ook naar de stad van  haalde het niet. Volgens de toenmalige stadsadministratie  ons te realiseren dat we allemaal gewone mensen zijn, maar
        morgen.’                      getuigden de plannen van – u leest het goed - ‘geestelijk  ambitieus genoeg om te beseffen dat een gemiddelde mens
        Het boek (172 blz) bevat ook een overzichtskaart met de  armoedig internationalisme’. Voorts is er veel aandacht  tot grootse dingen in staat is.’ En uiteraard mocht het devies
        adressen van de besproken realisaties. Klaar voor een  voor Arthur Degeyter en Axel Ghyssaert (bouwde de  ‘Plus est en vous’ niet ontbreken. (LF)
        wandeling of een fietstocht.            gevangenis Sint-Andries) die beiden op hun domein
                                  beeldbepalend waren.
        Wat doet Kurt Van Eeghem in deze?                                    ‘Een droom van een stad’ van Eric Van Hove, uitgave van het Stads-
        Kurt, (Zee)Bruggeling van geboorte, schreef inleidend een  Wat met de Brugse rand?           archief, kost 19,95 euro, te vinden in de Brugse boekhandels.
                                                            Mailen kan ook naar stadsarchief@brugge.be (25 euro op
        geruchtmakend essay over Brugge. Daarin spreekt hij  Van de veertien ‘staties’ wijdt het boek er tien aan realisaties in
                                                            BE 32 4700 3093 1102 van Levend Archief)
        weliswaar zijn bewondering uit voor het oude centrum van  de rand, waaronder de stationsomgeving, het Stubbekwartier
        Brugge (‘beeldschoon’), maar de rand, noemt hij ‘een ramp’.  (Kristus-Koning), Dudzele, Lissewege en de zee. Veel aandacht        A travers               Historici, kunsthistorici en architecten  oppositie zat. Toen in 1875 de katholieke  stad, waaronder het Gruuthusepaleis, het
                           pleitten in boeken en tijdschriftartikelen  partij de gemeenteraadsverkiezingen won  Sashuis en het Tolhuis. Hij steunde ook
        Bruges met               voor een terugkeer naar de gotische  in Brugge, werd Alfred Ronse schepen van  volop stadsarchitect Louis Delacenserie bij de
                           vormentaal. Tegelijk vroegen zij meer  Openbare Werken onder burgemeester  realisatie van enkele iconische neogotische
        Alfred Ronse              respect en zorg voor het bouwkundig  Visart de Bocarmé. Zo kon hij uiteindelijk zijn  gebouwen: het Provinciaal Hof, de

                                               opvattingen in beleid omzetten. Dat had
                                                                  Rijksnormaalschool en de Minnewaterkliniek.’
                           erfgoed, dat vaak ook gotisch was. Onder die
                           publicisten nam Alfred Ronse (1835-1914) een  ingrijpende gevolgen voor de manier waarop
                           aparte plaats in, omdat hij nadien als schepen  omgegaan werd met de stedelijke ruimte.  Herlezen
        Er komt maar geen einde aan de     zijn overtuiging in beleid kon omzetten.  Het nieuwe stadsbestuur wilde, in tegenstelling  Voor een goed begrip van het huidige
        groeiende boekenstapel over de Brugse  Een dertigtal artikels in (het dagblad) ‘La  tot zijn liberale voorganger Jules Boyaval,  stedelijke landschap van Brugge is het
        geschiedenis. De mooie uitgave van   Plume’ was oorspronkelijk anoniem door ‘E.’  Brugge niet langer een vooruitstrevende  interessant om de geschriften van Alfred Ronse
        ‘A Travers Bruges’, geschriften over  ondertekend. Slechts door recent onderzoek  en moderne allure geven. Het accent werd  te herlezen. Daarom zijn ze nu – ruim voorzien
        erfgoed en architectuur in Brugge’   van het privéarchief van de familie Ronse  verlegd naar het bewaren en restaureren van  van commentaar en illustraties – voor het eerst
        redt Alfred Ronse (1835-1914) uit de  werd ontdekt dat de schrijver Alfred Ronse  het bouwkundig erfgoed. Voor nieuwbouw  in dit boek samengebracht. (LF)
        vergetelheid. Het boek is het resultaat  was. Ronse heeft scherpomlijnde opvattingen  van zowel openbare gebouwen als private
        van de samenwerking tussen Brigitte  die hij in een snedige stijl neerschreef. woningen werd neogotiek de norm.’
        Beernaert en Marc Ryckaert, beiden                                                    ‘A Travers Bruges ’ ,
        hebben grote verdiensten in de Brugse  Deze reeks artikelen - onder de algemene titel  ‘Zo lag Alfred Ronse mee aan de basis van    geschriften over
                                                                             erfgoed en archi-
        Monumentenzorg. Merkwaardig: het    ‘A travers Bruges’ - vormen de basis van deze  de restauratiepolitiek die tot vandaag een
                                                                             tectuur in Brugge ’ ,
        boek verschijnt in twee talen: het   publicatie, waarbij Brigitte Beernaert telkens  invloed heeft op het uitzicht van Brugge. Hij   Uitgeverij Van de
        Nederlands en het Frans.        duiding geeft.             was de vader van de nog bestaande subsidie         Wiele, 2020
                                               voor ‘kunstige herstellingen’ en van de
                                                                             Tweetalige publica-
        Het is bekend: vanaf het midden van  Brigitte Beernaert: ‘In 1872 werd Alfred  ‘Commissie voor Stedenschoon’. Ronse startte      tie: Nederlands en
        de 19de eeuw won de beweging van de  Ronse tot gemeenteraadslid verkozen  met een ambitieus restauratieprogramma           Frans, 29 euro
        neogotiek aan belang en invloed in Brugge.  voor de katholieke partij, die dan nog in de  voor een hele reeks monumenten in de
                                                                           eXit
                                                                      mei 2021        nr. 317 7
     392311_Exit317.indb  7                                                                   16/04/2021  09:16
     392311_Exit317.indb  7
                                                                                   16/04/2021  09:16
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12