Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

Met vertrek directeur Carlier komt einde aan ‘zwarte’ periode


     HET STEDELIJK CONSERVATORIUM AMBIEERT     NIEUW VERHAAL

     De voorbije twee jaar zullen zowel het stadsbestuur als de directie     Conservatorium kracht bij
     van het Conservatorium nog lang heugen. Of hoe een slecht          te zetten trekt de Stad ruim
     uitgevoerde selectieproef voor een nieuwe directeur Conservatorium      4 miljoen euro uit voor de
     vuile was en een juridisch kluwen heeft opgeleverd. Maar nu         dringende restauratie van
     weerklinkt op beide locaties een zucht van opluchting, want een       het hoofdgebouw, één van
     ‘gouden handdruk’ aan directeur Gunter Carlier maakt een eind        de vijf stadspaleizen die
     aan een personenstrijd du jamais vu. Twee leerkrachten van het        Brugge rijk is. Tijdens de
     Conservatorium, Michaël Vancraeynest en Marc Lambrecht, moeten        werkzaamheden, gepland
     het zwalpende schip terug in rustig vaarwater brengen.            voor eerstvolgend school­
                                            jaar, worden de lessen
     Dit onfrisse verhaal startte in 2015 met de zoek­ het principe ‘eigen volk eerst’ nogal letterlijk in de  ‘verhuisd’ naar andere
     tocht naar een nieuwe directeur, ter vervanging van  praktijk bracht, was voor het stadsbestuur de maat  gebouwen.
     Wilfried Deroo die met pensioen ging. De Stad wou  vol. Op de laatste dag van het vorige schooljaar werd
     niet over één nacht ijs gaan en engageerde een  de samenwerking stopgezet en werd de (tijdelijke)  RICHTING 2.000
     selectiebureau dat een examen uitschreef en finaal  leiding toevertrouwd aan twee leerkrachten uit het  INSCHRIJVINGEN
     op de proppen kwam met Gunter Carlier, een profes­ huis: Michaël Vancraeynest en Mark Lambrecht. Ook bekend gemaakt: in
     sionele (trombonist) freelance muzikant.                   Oostkamp is een nieuwe
                        GOUDEN HANDDRUK            vestigingsplaats opge­
     Carlier startte ambitieus: nieuwe instrumenten, een  Carlier bleef echter niet bij de pakken zitten en  richt. Woordkunst-Drama
     opleiding ‘oude muziek’, nauwe samenwerking met  diende een klacht in bij de Kamer van Beroep van  en Muziek zullen er
     Concertgebouw en Anima Eterna Brugge en een  het officieel onderwijs en die gaf Carlier zijn functie  terechtkunnen. Het
     reddingsoperatie voor de bedreigde bibliotheek.  terug. Consternatie alom en toenmalig bevoegde  Conservatorium telt
     Ambities en plannen genoeg, maar er kwam gaande­ schepen Pablo Annys (sp.a) noemde zich ‘ongerust  momenteel een honderd­
     weg weinig tot niets van in huis. Zijn beleid om heel  over de toekomst van het Conservatorium’. tal personeelsleden en
     veel te doen in heel korte tijd schudde wel stevig              plusminus 1.800 leerlingen,
     aan de boom, maar oogstte vooral een verdeeld  Hiermee geraakte ‘de affaire’ diep in het slop: een  (waaronder opvallend
                                                            Schepen Ann Soete, Michaël Vancraeynest, Mark Lambrecht en Colin Beheydt.
     lerarenkorps. Bleek al snel dat Carlier niet uit­ giftige sfeer, een verdeeld corps, het leerlingen­ veel meer meisjes dan
     muntte in communicatie en evenmin door het leven  aantal in vrije val en een dreigende malaise bij  jongens) en ambieert dit
     stapte als bruggenbouwer. Binnenshuis kreeg hij af  de start van een nieuw schooljaar. De Stad zette  schooljaar 2.000 inschrijvingen. Over de benoeming  hier ‘voltijds secundair muziekonderwijs te organise­
     te rekenen met stevige oppositie die tot in de lokale  grote middelen in en kocht de vrede af met een  van een nieuwe leiding wordt dit schooljaar nog  ren, want ‘West­Vlaanderen is op dat vlak een blinde
     pers werd uitgevochten. De (bij)naam ‘Assad’ ging  ‘gouden handdruk’ die een eind maakt aan dit  geen beslissing genomen. In de marge hiervan note­ vlek’. (LF)
     vrolijk rond. Toen Carlier op een gegeven moment  onverkwikkelijk verhaal. En om haar ambities met het  ren we ook nog een voorstel van de lokale N­VA om
       \ Boeiende expo over geschiedenis Stadsschouwburg     De Brugse Stadsschouwburg opende zijn deuren op 30 september         dichtgelegd. Maar de organisch gegroeide wijk  zijn verhuurd. De eigenaars zijn dokter, advocaat,
     1869 met de opvoering van ‘Les Mousquetaires de la Reine’, een        heeft zijn middeleeuwse structuur behouden. Grote  ambtenaar of grootgrondeigenaar. Er woont en werkt
     ‘opéra comique en 3 actes’. In de loop van de voorbije 150 jaar       handelshuizen wisselen af met kleine woningen. De  een mix van arm en rijk. Studenten architectuur van
     beweegt er in en rond het gebouw heel wat. De tentoonstelling in       straatjes zijn smal en kronkelen zich tussen de huizen  Howest hebben de omgeving voor en na de bouw
     het Arentshuis (Dyver) gaat dieper in op het stedenbouwkundige,       waardoor er weinig licht en lucht binnen stroomt. van de schouwburg gevisualiseerd.
     architecturale en programmatorische verhaal. Bezoek aanbevolen.
                                            Op het moment waarop beslist wordt een kleine vijf­ Het ontwerp voor de schouwburg is het werk van
     Voor de bouw van de schouwburg werden heel  EEN NIEUW STADSKWARTIER     tig gebouwen af te breken, wordt de wijk nog volop  een jonge architect uit Brussel. Gustave Saintenoy
     wat middeleeuwse huizen afgebroken, straten  De wijk waar de nieuwe Stadsschouwburg wordt  gebruikt voor handelsactiviteiten. Heel wat huizen  is drieëndertig als hij zijn ontwerp in 1865 indient.
     recht getrokken en werd er een nieuw theaterplein  gebouwd, is eeuwen­                       Zijn plan voorziet een schouwburg volgens de regels
     gecreëerd. Er werd aan zes architecten gevraagd om  lang het commer­                        van de kunst. Hij herwerkt zijn ontwerp in 1866, haalt
     plannen te tekenen. Uiteindelijk mag de Brusselse  ciële hart van de                        een koepel weg boven de foyer en past de afmetin­
     architect Gustave Saintenoy het gebouw realiseren.  stad. Hier stroomt                       gen wat aan. De trappen worden verbreed. De zaal
     Het gebouw straalt rijkdom uit en het wordt bejubeld  de Reie, bevindt                       heeft een ellipsvorm omwille van de akoestiek. In
     door een deel van de elite, een ander deel van  zich de stadskraan                         de meeste theaters is trouwens de evolutie te zien
     de bevolking vindt het pompeus.    en rond het Oude                               van een langwerpige naar een min of meer ronde of
                        Beursplein staan                               ellipsvormige zaal. (LF)
     Ook de invulling van de programmering ondergaat  diverse natiehuizen.
                                                               De expo over 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg
     gedurende 150 jaar een enorme verandering. Het  Op het einde van de                        Brugge loopt in het Arentshuis (Dyver) tot 1 maart
     Grand Théâtre de Bruges evolueert van een elitaire  18de eeuw verhuist                       (www.museabrugge.be).
                                                               Bruggelingen mogen gratis binnen.
     schouwburg waar de klassen letterlijk in een ran­ de havenactiviteit
     gorde gescheiden worden naar een open cultuurhuis  naar de rand van de
     dat modern theater, muziek en dans verwelkomt. stad, de Reie wordt           Hoe de Stadsschouwburg er vroeger uitzag


                                                                     oktober ‘19 -  nr. 298 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12