Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

DRUMMER KOBE GREGOIR INVITES IN DE WERF

     Onder de vleugels van KAAP mag de jonge Brugse        release van hun eersteling ‘Horns that sit’.  Afsluiten doen we met het Bruteleiir  van dit jaar werd op het ECM­label
     drummer Kobe Gregoir (24) de affiche voor een         Deze jonge band met groeimarge opent  Collectiif, een sextet samengesteld uit  het album ‘Avec le temps’ uitgebracht,
     volledige concertavond samenstellen, waarbij drie       de concertavond.        jonge Belgische, Franse en Nederlandse  een titel verwijzend naar het gelijk­
     verschillende bezettingen aan bod komen . Kobe koos                     jazzmuzikanten : Ambroos De Schepper  namige nummer dat in 1969 door de
     er onder andere voor een aantal jonge bevriende        Na Sitting Horns is het de beurt aan het  (altsax), Sylvain Debaisieux (tenorsax),  toen al 53-jarige Léo Ferré gecompo­
     muzikanten uit de Haagse jazzscene naar Brugge te       Claudio jr. De Rosa 4tet. De uit Napels  Pierre­Antoine Savoyat (trompet), Simon  neerd werd, en dat als melancholisch
     brengen. Een proevertje van wat zich op jazzpodia       afkomstige saxofonist De Rosa releaste in  Groppe (piano), Matteo Mazzu (bas) en  onderwerp het verscheiden van de tijd
     afspeelt in de bestuurlijke hoofdstad van Nederland kan    mei 2017 de in Nederland opgenomen  ­ de link naar Nederland ­ Denis Baeten  heeft en het verlies dat dit met zich
     men op vrijdag 18 oktober gaan beluisteren in De Werf.    eersteling ‘Groovin’Up!’ (Incipit Records).  (drums), allen twintigers. Te ontdekken  meebrengt. Naast Giovanni Guidi op
     Daarnaast heeft KAAP met nog twee concerten in De       Een paar muzikanten die deze opname  jeugdig enthousiasme!  piano vinden we Francesco Bearzatti
     Werf een goedgevulde affiche voor de maand oktober.      mee tot stand brachten delen het podium            op sax, Roberto Cecchetto op gitaar,
                                                                   Joe Rehmer op contrabas en Joao
     Kobe Gregoir was een erg prille tiener  door Erik Ineke, Felix Schlarmann, Stefan                     Lobo op drums. Naast de interpretatie
     toen het muziekvirus zich onder zijn huid  Kruger. Het is in die Haagse biotoop dat                    van het titelnummer van Ferré hoort u
     nestelde. Na de plaatselijke jeugdmu­ Kobe kennismaakte met een paar jonge                         op deze concertavond eigen werk van
     ziekschool in Assebroek trok hij op zijn  muzikanten die ondertussen al onder de                      de 34­jarige Guidi zelf. In het nummer
     vijftiende naar de Kunstacademie van  naam Sitting Horns het podium opzoch­                        Tomasz wordt hommage gebracht
     Knokke waar ­ lang voordat zoiets in het  ten. Componist/saxofonist Kasper Moliin                     aan de vorig jaar op 76­jarige leeftijd
     Brugs Conservatorium geduld werd ­  (Denemarken) neemt in deze band het                          overleden Poolse trompettist Tomasz
     jazzdocenten aan de slag waren. Daarna  voortouw. Daarnaast vinden we Simon                        Stanko.
     zette hij zijn opleiding verder aan de  Kalker (NL) op contrabas, Magnus Baugis
     kunsthumaniora MUDA (Gent) en liet zich  (Letland) op trompet en op vocals, en                       Tot slot is het ook uitkijken naar vrijdag
     daar in zijn verdere ontwikkeling begelei­ Ukko Heinonen (Finland) op tenor sax.                      25 oktober. Dan komen niemand minder
     den door muzikanten die zich inmiddels al  Deze laatste prominent aanwezig op het                     dan Dave Douglas (trompet) en Uri
     stevig op het pad van de ervaring bevon­ podium : de ‘Peter Sagan’ van de sax                       Caine (piano) in duo naar De Werf. Twee
     den : Lander Gyselinck, Lionel Beuvens,  mag ik graag over hem denken, omwille                 Kobe Gregoir kleppers van formaat die ongetwijfeld in
     Bruno Catellucci, Antoine Pierre… van de combinatie van streven naar pro­                         de kortste keren zullen zorgen voor een
                     fessionaliteit, ongedwongen speelsheid  voor dit concert in De Werf om te komen  HET VERSCHEIDEN VAN DE  uitverkocht huis. (RUDI VANMARCKE)
     DEN HAAG VANDAAG        en een vleugje aanstekelijke nonchalance.  tot een kwartet dat een afwisseling  TIJD
                                                                   www.kaap.be
     Sinds september 2015 studeert Kobe  Sitting Horns was al een aantal keer te  van lyrische en dynamische momen­ Enkele dagen daarvoor, op woensdag
     aan het Koninklijk Conservatorium in Den  gast in 27b flat in Brugge, op 9 maart  ten belooft. 16 oktober, krijgt De Werf het Giovanni
     Haag. Hij laat er zich verder opleiden  jongstleden nog ter gelegenheid van de       Guidi Quintet over de vloer. In maart
       \ WAVE Expo verenigt surf, kunst en muziek in Jeugdhuis Comma     Al wie het surfen een warm toedraagt, zal op vrijdag     EXit: Vonden jullie inspiratie bij  water en in school. Dit met één simpele  water aantreffen. Veel mensen worden
     4 en zaterdag 5 oktober ruim aan zijn trekken komen      topfotograaf Stephan Vanfleteren die  regel ‘no school, no surfing’! aangetrokken door het surfen en de lifes­
     in Jeugdhuis Comma (Binnenweg 4 in Brugge).          enkele maanden geleden hoge ogen               tyle die het surfen met zich meebrengt.’
     Daar organiseren Bram Baas en Jovi Cauwels          gooide met zijn fototentoonstelling  BRAM: ‘Jovi en ik hebben een zeer spe­
     ‘WAVE Expo’ ofte een perfecte mix van surf, kunst       ‘Surf Tribe’?         ciale band met de Kovalam Surfclub en  JOVI: ‘In Brugge en in onze naburige
     en muziek. ‘We hebben zoveel lokale talenten die       BRAM: ‘We zijn samen naar de expo  Sebastian Indian Social Projects (SISP). We  kuststeden zijn er heel wat surfers, maar
     oceaangeïnspireerde kunst maken, maar er is tot        gaan kijken en stonden versteld van de  hebben daar allebei onze buitenlandse  amper tot geen events die inspelen op de
     op heden in Brugge geen specifiek platform waar        prachtige foto’s en unieke verhalen die  stage gedaan in het kader van onze  surfcultuur. Met WAVE proberen we in te
     ze kunnen tentoonstellen. Met WAVE willen we hier       dit wereldwijd met zich meebrengt. Surf  opleidingen sociaal werk en orthopeda­ spelen op het community­gevoel.’
     verandering in brengen.’                   Tribe was zeker een inspiratiebron voor  gogie. We hebben vanop de eerste rij
                                    ons concept.’         kunnen zien wat een krachtige tool surfen  EXit: Wat maakt surfen zo boeiend en
     EXit: ‘WAVE Expo ‘ is een tweedaagse  brengen. Voorts komt Simon Desmidt van        kan zijn om kinderen en jongeren in  zo aantrekkelijk voor jullie?
     met een goed gevuld programma. Shaperslap zijn handgemaakte Brugse  JOVI: ‘Toen ik op de expo rondliep dacht  extreme armoede een sprankeltje hoop  JOVI: ‘Kort gezegd: tijd doorbrengen in
     BRAM BAAS: ‘In ons onderdeel surf en  surfplanken tentoonstellen.’ ik: dit moeten we ook doen met lokale  te geven. We zien het als een privilege  de natuur en even ontladen van het
                                    fotografen, filmmakers, shapers, grafische  en een hele eer om hier ons steentje aan  drukke werkleven.’
                            JOVI CAUWELS:  vormgevers … We hebben zoveel lokale  bij te dragen. Via ‘WAVE Expo’ proberen
                            ‘We koppelen   talenten die oceaangeïnspireerde kunst  we op een andere manier onze connectie  BRAM: ‘Surfen is zo boeiend omdat je
                            muziek aan ons  maken, maar er is tot op heden in Brugge  hiermee te bewaren en bij te dragen in  echt ‘in the moment’ leeft. Je gaat voor
                            evenement met  geen specifiek platform waar ze kunnen  de strijd tegen armoede.’ die ene golf en je bent enkel hier­
                            een afterparty. Dj  tentoonstellen. Met WAVE willen we hier          mee bezig. Al je zorgen, stress en pro­
                            Friendzone, Joran  verandering in brengen.’  EXit: Bestaat er in Brugge een  blemen laat je achter op het land en die
                            Vereecke, Alexia                surfcommunity? Zeebrugge is uiter- verdwijnen voor even. Dit is zo voor ons,
                            Glensy en Wansin  EXit: De opbrengst van dit evene- aard niet veraf…     maar ook voor arme kinderen in India.
                            zullen de beats  ment gaat naar de Kovalam Surfclub.  BRAM: ‘Ik denk dat er in en rond Brugge  Dit universele aspect maakt het surfen zo
                       Bjorn Haeck
                            verzorgen. Van al  Hebben jullie een speciale band met  en de kuststeden zeker al een community  mooi. Via het surfen hebben we ook al
                            dat dansen krijg  deze surfclub uit Zuid-Indië? is die steeds maar groeit. We hebben in  veel mooie reizen gemaakt en interes­
     kunst nodigen we twee surffotografen  je natuurlijk een hongertje! The Jarawa  JOVI: ‘Het is een project dat ons zeer na  België niet zo’n goede surfcondities  sante mensen leren kennen.’ (ADC)
     uit (Björn Haeck en Daan Verstrepen)  Foodtruck zal heerlijk authentiek Indisch  aan het hart ligt. De Kovalam Surfclub  als in het buitenland, maar vanaf er een
                                                                   www.kovalamsurfclub.com en
     die de surfscene prachtig in beeld  eten koken.’       haalt kinderen uit de sloppenwijk, in het  minigolfje staat, zul je hier mensen in het  www.sisp.in


                                                                     oktober ‘19 -  nr. 298 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14