Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

VERBEELDING AAN DE MACHT

     Op zondag 13 oktober om 11.30 uur geven Bart Geernaert van De Republiek en Lennart Claeys van            hier geen stadsontwikkelingsbedrijf bijvoorbeeld,
     het Brugse architectenbureau Dertien12 toelichting bij het ambitieuze project van de Stadsrepubliek.        wat in bijna alle andere Vlaamse centrumsteden een
     En even voordien om 10 uur kunnen belangstellenden ook deelnemen aan een speciale rondlei-             onmisbaar instrument is waarmee de overheid ook
     ding door het Schouwburgkwartier, met zijn vele mogelijkheden voor de toekomst. Tijdens de Open           sturend optreedt in de ruimtelijke ordening. Ok, zo’n
     Monumentendagen begin september kregen we al een voorproefje. ‘Een aanrader’, stelt Eric Van Hove          stadsontwikkelingsbedrijf is maar een middel, daar
     vast.                                                        gaat het nu niet om, wat telt is dat de overheid hier
                                                               ook een sturende taak heeft en dat je je ruimtelijke
     De Brugse stadsgids Maarten Noë nam tijdens OMD  geparkeerde wagens wel op een autokerkhof lijkt, of  hoogdagen van VAKA (Vlaams Aktiecomité tegen  ordening niét aan de vrije markt overlaat. Vooreerst
     ons gezelschap op sleeptouw, en deed dat voortref­ over de verloederde binnenruimtes in de schaduw  Atoomwapens) voor een …bomvolle zaal een debat  is die vrije markt voor al wie niét tot de middle of
     felijk. Het vroegere Schouwburgkwartier wordt nu in  van het Prinsenhof, of het binnenplein van het  met de Vlaamse partijvoorzitters in goede banen zag  de upper class behoort, helemaal niét vrij. Maar
     menige publicatie herleid tot een soort hoerenbuurt  stedelijk Conservatorium: officieel een openbare  leiden, die weet dat die Foyer ook een uitgelezen  bovendien mis je zo kleine, maar betekenisvolle
     avant­ la­lettre, maar in de praktijk was het anno 1865  plek, maar door zeer weinig Bruggelingen gekend  plek zou kunnen vormen voor grote maatschappelijke  impulsen die nooit van de privé komen, maar die
     nog altijd een belangrijke handelswijk: misschien niet  of bezocht. Wat met De Republiek, wat met de  debatten in de stad. buurten en wijken soms een heel nieuw leven kunnen
     meer zoals in de middeleeuwen hét mercantiele cen­ Biekorf, waar het cultuurcafé van zilveren Noël (Van      doen leiden.
     trum van Brugge, want dat was met de aanleg van  Oyen) toch ook tijdens de dag een uitnodigende  Kortom, het hele Schouwburgkwartier is een kwartier
     de Handelskom en de bouw van het eerste station  plek zou kunnen worden voor al wie de bib of de  bij uitstek waar men voor de nabije of verre toekomst  WATERPONTON
     van Brugge wel wat verschoven. Maar goed, in de  stad intrekt?       nog heel wat dromen kan projecteren: het delen van  Denk maar even terug aan het waterponton van
     buurt waren er inderdaad welgeteld vijf ontucht­                                  atelier Bow-Wow en Dertien12 aan de Sint­Annarei
     huizen en de plaatselijke legercommandant liet er                                  tijdens de eerste Triënnale, enkele jaren geleden:
     uit vrees voor ziektes en/of relletjes wel regelmatig                                hoe zo’n kleine ingreep meteen de beleving van
     patrouilleren, maar anderzijds was het toch ook nog                                 een heel traditionele omgeving in een handomdraai
     altijd een wijk met een goeie sociale en ruimtelijke                                kon veranderen: waar de Spiegelrei en de Spinolarei
     mix. Ga maar eens kijken naar de mooi opgebouwde                                  normaal alleen nog toeristische vaarroutes zijn, werd
     tentoonstelling over 150 jaar Stadsschouwburg in het                                dat ponton op het water nu in een mum van tijd de
     Arentshuis.                                                     rendez­vous­ en belevingsplek van heel wat jongeren
                                                               die in de buurt school lopen. Waar Brugge een oud
     Ook nu nog is het hele gebied ten noordwesten van                                  imago heeft en het toeristisch circuit ook helemaal in
     de (Grote) Markt van Brugge – laten we gemakshalve                                 traditionele zin opgevoerd wordt, werd één van de
     zeggen: de buurt van De Republiek – een plek in                                   oudste elementen van de stad, namelijk het water van
     de stad waar men een heel eigen mix heeft van                                    Brugge, nu opeens een kans: een plek waar het jonge
     stadsbewoners, stadsgebruikers én stadsbezoekers.                                  volkje gewoon kon chillen en zonnen en een frisse duik
     Hier niét zoals in de gouden driehoek, waar het                                   nemen: de stad als een plek waar weer wat te beleven
     toeristisch bedrijf de overhand genomen heeft op  Dromen van een stadsrepubliek:                  viel, niet enkel als een toeristisch postkaartje…
     het gewone leven in de stad, maar anderzijds toch  delen van ruimtes en ideeën
     ook nog wat anders dan die oude woonbuurten à                                    Die ingesteldheid, deze manier van werken zou
     la Sint-Gillis en Sint-Anna, waar de tijd wat stiller is  BONBONNIÈRE    ruimtes, het delen van ideeën vooral. Wat ooit door  men nu opnieuw in de ruimtelijke ordening moeten
     blijven staan en je niet direct meegezogen wordt in  En dan heb je natuurlijk nog de Stadsschouwburg  Jorijn Neyrinck als een uitdagend Stadsportaal was  kunnen doortrekken: wijken en buurten niet enkel
     een stedelijke dynamiek.       zélf, inmiddels 150 jaar jong. De brede parallelstraten  opgestart, is inmiddels een heus Vlaams stadsver­ zien als mooie, maar versteende relicten uit een ver
                        rond de Schouwburg lopen er momenteel nog wat  nieuwingsproject geworden, met inmiddels ook 2  verleden, maar als plekken waar men mits wat durf
     VERTREKPUNT              slonzig bij, de afgelopen maanden zorgde URB EGG  miljoen euro Vlaams geld. en verbeelding weer heel wat mogelijkheden tot
     Die plek dus, dat wordt ons vertrekpunt. En dan gaan  ter plekke wel voor wat animatie, al hoorde je bij een    leven kan roepen. Komaan dan, ook een lange tocht
     we op wandel, van de Stadsschouwburg naar Hof  aantal mensen toch ook wel de klacht dat het dit jaar  DEELPLANNEN start met een eerste stap. Laat de uitnodiging voor
     Bladelin in de Naaldenstraat: enige jaren geleden  een wat tochtige plek was, vooral de dagen dat het  Eigenlijk is dat zelfs iets dat niet alleen voor het  de Stadsrepubliek niet links liggen, laten we daar
     zag Rik Torfs dat wel zitten als pied à terre van de  zonlicht er niet echt doorkwam. Op zo’n dagen zou  Schouwburgkwartier of de Stadsrepubliek zou  alvast de kansen grijpen die dit boeiende stads­
     K.U. Leuven in Brugge, maar toen zijn opvolger Luc  je natuurlijk graag kunnen terugvallen op de Foyer  moeten gelden, je zou dat ook naar de hele stad  kwartier onmiskenbaar in zich heeft. En laat dit dan
     Sels enige jaren later de rekeningen inkeek, ging  van de Stadsschouwburg, die eigenlijk alles in huis  kunnen doortrekken. Dat was trouwens oorspronke­ de aanloop zijn naar een meer structurele aanpak in
     dit plan terug naar af. En dus blijft het nu uitkijken  heeft om tot een waar Grand Café van Brugge uit  lijk ook zo voorzien in het structuurplan begin jaren  de ruimtelijke ordening, die terug aanleunt bij de
     wat er in de toekomst te gebeuren staat met dat  te groeien. Maar in tegenstelling tot haar eerbied­ zeventig, bij de start van Groot­Brugge: eerst zou  ambitie van de deelplannen van vroeger: de stad is
     prachtige stadspaleis, ooit één van de belangrijkste  waardige leeftijdsgenoot de Bourla in Antwerpen,  men in de binnenstad pand per pand heel precies in  wat we er zélf van maken.
     Europese filialen van de Florentijnse bankiersfamilie  is de Foyer in Brugge tijdens de dag niét open voor  kaart brengen, daarna zou men deelplannen met
     de Medici. Nu huizen daar nog twee oude, eerbied­ al wie er pakweg een koffie met gebakje zou willen  noodzakelijke ingrepen per stadskwartier opmaken  Het oude structuurplan van 1972 begon overigens
     waardige zusters en van hen kreeg onze stadsgids  nuttigen. Mag ik dit zonde vinden? om dan daarmee terug te koppelen naar de alge­ met een mooi citaat van Aldo van Eyck: ‘Een stad die
     de sleutels mee waarmee je juist om de hoek, in de              mene beginselen van het structuurplan. In de praktijk  de creatieve potentie en de spontante initiatieven
     Grauwwerkersstraat, een poortje kunt binnengaan.  Ok, Peter Devisch geeft in een vriendelijk mailtje wel  werd er enkel van het eerste echt werk gemaakt:  van haar bewoners uitsluit en alleen weerspiegelt wat
     Wie hier ooit langs fietste, heeft zich zeker al eens  mee dat vorig jaar van september tot half mei er 147  die inventaris pand per pand kwam er, weinig  mensen erin doen en niet wat zij er zelf voortdurend
     afgevraagd wat er achter die muren wel verscho­ dagen activiteiten waren in de Foyer: inleidingen,  steden in België zijn zo goed gedocumenteerd over  aan doen, aan toevoegen en veranderen, schakelt
     len ging. Welnu, op zo’n rondleiding krijg je het  pauzes, persconferenties, workshops, etc… en verder  hun eigen huizenpatrimonium als Brugge, maar de  zichzelf uit – sterft.’
     antwoord: een prachtige binnentuin, met prieeltje,  ‘ook nog zeven dagen verhuring aan Foyeruitbater  deelplannen die verdere ingrepen in de wijken moes­
     fruitbomen en paden, alles piekfijn onderhouden.  voor bedrijven en congressen, maar geen particuliere  ten kaderen, zijn met de jaren weggevallen of naar de  We zijn inmiddels een halve eeuw verder, wie neemt
     Een heuse oase in de stad.      verhuur mogelijk.’ Dat is alvast genoteerd. Maar, plus  achtergrond verwezen. de draad terug op: verbeelding aan de macht?
                        est en vous, zou ik zo zeggen, Dertien12 gaf eerder              (ERIC VAN HOVE)
     Hoe zou zo’n juweeltje nu meer en beter gebruikt  al schetsen vrij waarin ze de droom van een Grand  Gevolg? Brugge is zeer goed geëquipeerd om indi­
                                                               Meer inlichtingen over het stadsvernieuwingsproject:
     kunnen worden? Dàt zijn vragen voor het project  Café met eigen, afzonderlijke toegang en terras  viduele aanvragen of kleine bouwprojecten met  www.destadsrepubliek.be, vooraf inschrijven voor de
     van de Stadsrepubliek. Zoals men dat ook kan  meteen concreet maakten. Voorlopig zijn dit nog  zorg te begeleiden, en doet dat ook, maar voor  wandeling van 13 oktober via elsie@derepubliek.be, de
                                                               tentoonstelling over ‘150 jaar Koninklijke
     vragen over de schepjes aan het eind van de straat,  (verre?) dromen, maar wie hier ooit een piepjonge en  structurele of gewoon inventieve ingrepen in de  Stadsschouwburg Brugge’ in het Arentshuis loopt nog
                                                               tot zondag 1 maart 2020
     over het Sint­Jakobsplein dat nu voor amper twaalf  (toen nog) hyperzenuwachtige Martine Tanghe in de  wijken missen we gewoon de juiste instrumenten:


     10 -   nr. 298 - oktober ‘19
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15