Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

EXit thuis
                                                                           bezorgd?
                                                                         Schrijf 15 euro over op
                                                                          rekeningnummer
                                                                         BE31 738-0012352-55
                                                                        (referentie ‘Abonnement
                                                                         EXit’) met vermelding
                                                                          van naam en adres
                                                                         en ontvang een jaar
                                                                         lang het maandelijkse
                                                                          cultuurblad in uw
                                                                             brievenbus!
            maandelijks cultuurblad - nr 303 - maart ‘20                                        P 4083356      Brugge eert haar     ‘objets trouvés –     Sunflower met       Toneelkring Kunst     Koninklijke        Herdenking Rik
      vergeten componist    verloren voorwerpen’:   nieuwe nummers       Adelt blaast 100     Stadsschouwburg      Bevernage
      Joseph Ryelandt      hedendaagse kunst     op vrijdag 27 maart    kaarsen uit met      wordt gamehal op      (De Werf) met
      met stadsfestival     palmt de stad in     in Villa Bota       ‘De Naamlozen’      6, 7 en 8 maart      tribute-concert

      p. 3           p. 4           p. 5            p. 6           p. 7            p. 8


       exitbrugge // www.exitbrugge.be // EXit onder 12 is terug te vinden op blz. 18-19
                                            MILJOENEN IN HET ROND         Bruggelingen noemt zich zelfs ‘ fiere Bruggeling’.
                                            Met (veel) meer middelen voor cultuur voor de  Uiteraard hangen we ook aan de alarmbel: 58 % voelt
                                            steden en gemeenten in Vlaanderen heeft minister  zich in zijn comfort bedreigd, 49 % wil minder groep-
                                            Bart Somers zijn collega en minister van Cultuur  stoeristen en 56 % pleit voor minder cruisetoeristen.
                                            Jan Jambon in snelheid genomen. De gemeen-
                                            ten mogen in deze legislatuur samen 900 miljoen  WELCOME ELVIERA
                                            euro extra middelen spenderen in cultuur, netjes  Musea Brugge steekt een tandje bij in de voorbe-
                                            verdeeld in 300 miljoen euro (extra investerin- reiding voor alle uitdagingen van de toekomst:
                                            gen infrastructuur) en 600 miljoen euro aan extra  grote tentoonstellingen, erfgoedfabriek en de
                                            exploitatie-uitgaven. Daarmee beschikken de steden  nieuwe museumsite op de gronden van het Sint-
                                            en gemeenten over 20 procent meer middelen.  Andreas-instituut, waar onder meer een kunsthal
                                            Bovendien beslissen de gemeenten zelf over  moet verrijzen. Daarvoor wordt nu een team
                                            de investeringen. Een buitenkans?   samengesteld met drie figuren met ervaring in de
                                                               Brugse museumwereld. Zij zullen de museumdirec-
                                            Die zit, maar waakzaamheid blijft geboden. Immers,  teurs Till-Holger Borchert en Jonathan Nowakowski
                                            pas na zes jaar kun je narekenen of dat bedrag  assisteren. Anne Van Oosterwijk en Alex Van der
                                            (900 miljoen euro) effectief aan cultuur besteed is.  Beke zijn sinds vele jaren vertrouwd met het huis en
                                            Bovendien moet streng afgebakend worden wat  hebben veel jaren op de teller. Opvallend is echter
                                            (niet) tot het domein cultuur behoort. Tenslotte  de terugkeer van nummer drie, Elviera Velghe, die
                                            is investeren in bakstenen een goede zaak, maar  sinds 2001 negen jaar lang werkzaam was in het
                                            essentieel is en blijft de ondersteuning van het cultu- Groeningemuseum. In 2010 verhuisde ze naar ze
                                            rele weefsel. Minister Somers merkt op dat het heer- naar het Fotomuseum in Antwerpen waar ze afscheid
                                            sende scepticisme in cultuurkringen niet heeft geleid  neemt met de succesvolle tentoonstelling met werk
                                            tot minder financiële middelen voor de cultuursector.  van fotograaf Stephan Vanfleteren. (LF)
                                            Maar of Jef Neve hiermee gesust is?


                                            1.328
                                            Zoveel Bruggelingen, ouder dan 18 jaar, wer-
                                            den bevraagd over hun houding tegenover het
                                            toeristisch monster dat jaarlijks zorgt voor meer dan
                                            8 miljoen bezoekers. Interessante cijfers. Zo tellen
                                            we voor elke honderd inwoners dagelijks gemiddeld
                                            120 bezoekers, met pieken in de vakantieperiodes.
                                            Hinderlijk? Niet echt, zo blijkt, want de Bruggeling
                                            blijft het toerisme omarmen: 67 % vindt de voor-
                                            delen opwegen tegen de nadelen, 8 op de 10
                                                                      maart ‘20 -  nr. 303 - 1
  390951_01-08 Redactioneel 303.indd  1                                                            14/02/2020  11:34
   1   2   3   4   5   6