Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

EXit thuis
                                                                           bezorgd?
                                                                         Schrijf 15 euro over op
                                                                          rekeningnummer
                                                                         BE31 738-0012352-55
                                                                        (referentie ‘Abonnement
                                                                         EXit’) met vermelding
                                                                          van naam en adres
                                                                         en ontvang een jaar
                                                                         lang het maandelijkse
                                                                          cultuurblad in uw
                                                                             brievenbus!
            maandelijks cultuurblad - nr 298 - oktober ‘19                                           P 4083356      Iedereen Klassiek     Schrijfster Dalilla    Drummer Steven Van     Beleef de Koninklijke   Harpiste Mathilde     WAVE Expo
      is het feest van de    Hermans is seizoens-   Havere trakteert op    Stadsschouwburg      Wauters scoort hoog    verenigt surf,
      klassieke muziek     denker in het       verjaardagsconcert met   tijdens performancefes-  in Amerikaanse       kunst en muziek in
      in de stad        Concertgebouw       ‘Nothin’ but covers’    tival ‘Van kop tot teen’ ‘Elisabethwedstrijd’    Jeugdhuis Comma

      p. 2           p. 3           p. 5            p. 6           p. 7            p. 9


       exitbrugge // www.exitbrugge.be // EXit onder 12 is terug te vinden op blz. 20-21
                                          KLAVERTJE VIER              groei van het bezoekerspubliek’. Sluit daar nauw bij aan:
                                          Er is lang op gewacht en het is er nu: een ambitieus plan  sterker inzetten op meeting­ en congrestoerisme, iets
                                          voor het toerisme in de historische binnenstad. Voortaan  waarin het nieuwe Beurs- en Congresgebouw op het
                                          kiest Brugge voor beter in de plaats van meer, en dat in  Beursplein een prominente rol zal vervullen. Minister
                                          het belang van de inwoners, de bezoekers en de toeristi- Ben Weyts heeft daarvoor vele miljoenen veil. In het
                                          sche ondernemers.            vrijetijdssegment gaat de aandacht naar ‘de culturele
                                          Diegenen die Brugge voorbije zomer ‘desolaat’ (De  meerwaardezoeker’. Tenslotte wordt de toeristische
                                          Morgen) noemden, worden meteen op hun nummer  vloed zowel ingeperkt als gespreid: buiten de kern­
                                          gezet, want de teller staat op meer dan 8 miljoen bezoe­ zone geen uitbreiding meer, in ruil een gericht aanbod
                                          kers per jaar. Die komen vooral tijdens vakantieperiodes en  voor ‘groepen’. Voor hotels en vakantiewoningen in de
                                          in de weekends. Ze bezoeken braafjes de bekende pleis­ binnenstad blijven de beperkende maatregelen gelden.
                                          terplaatsen, vaak slechts voor een paar uur per bezoek.  Het cruisetoerisme deelt (eindelijk) in de klappen:
                                          Het is een verontrustende vaststelling: ‘men’ neemt steeds  ‘het bezoek moet gespreid worden in tijd en in ruimte.’
                                          minder de tijd om de stad te ontdekken. De buitensporigheden van het moderne toerisme, die
                                          Tweede vaststelling: jaar na jaar stijgt het aantal buiten­ het imago van de stad bekladden, worden streng aan­
                                          landse ‘excursionisten’, een weinig wervende benaming  gepakt. Ook de kerstmarkt moet over een andere leest:
                                          voor die bezoekers die een verblijf in (pakweg) Amsterdam  ‘heroriënteren naar een vernieuwend concept’ en ‘een
                                          combineren met een korte trip naar Brugge. Ze werken  bredere winterbeleving’.
                                          hier vooral op de zenuwen en leveren de stad weinig tot
                                          niets op. Deze groep is uiteraard minder interessant dan de OPPOSITIE
                                          toerist die op zoek gaat naar ‘authenticiteit en verdieping’.  Het klavertje vier voor het toerisme in Brugge geniet
                                          Dit flitstoerisme leidt natuurlijk ook tot verschraling van de  hierbij de steun van de NV­A­oppositie, bij monde van
                                          diversiteit. Gevolg: 1 op 3 Bruggelingen vreest voor de  Pol Vandendriessche, die de visienota ‘positief’ vindt en
                                          leefbaarheid van de stad, 1 op 4 waarschuwt voor toeristi­ ‘een grote pluim’ geeft aan het team van toerismema­
                                          sche overlast. Hier moet aan worden toegevoegd: de klas­ nager Dieter Dewulf. Toch pleit de NV­A­woordvoerder
                                          sieke toeristische ondernemer komt onder druk. Toerisme  voor rust in de tent: ‘Wil men eindelijk eens ophouden
                                          via alternatieve wegen, van vakantiewoning tot airbnb,  met de dagjestoerist te culpabiliseren?’ PVDD bere­
                                          wint steeds meer aan belang. Nogal wat locals pikken een  kende hun return en kwam uit op een bedrag van 450
                                          steeds groter deel van de toeristische koek. Het was dus  miljoen euro per jaar. Voorts bepleit hij ‘een correcte
                                          hoog tijd dat de Stad zijn toeristisch beleid hertekende. Ze  behandeling van de reguliere horeca en enkele pop­
                                          doet dat nu met een masterplan en 7 expliciete keuzes, 7  ups’ en ‘een garantie op gelijke spelregels’. ‘Brugge is
                                          werven met 40 acties.          een sterk merk’, luidt het, ‘maar we scoren nauwelijks bij
                                                              de jongeren’. Er is bijgevolg ‘nood aan extra­aantrek­
                                          DE BELANGRIJKSTE?            kingspunten voor de jongere generatie’.
                                          De groei van het dagtoerisme wordt afgeremd, verblijfs­ Samengevat: laat het klavertje vier maar groeien.
                                          toerisme is prioritair. De keuze gaat naar ‘kwalitatieve  (LUC FOSSAERT)
                                                                     oktober ‘19 -  nr. 298 - 1
   1   2   3   4   5   6