Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

WINTERGLOED BAADT IN HET LICHT

     Het stond aangekondigd in het beleidsplan van het nieuwe           over de plat commerciële invulling van de kerstmarkt  staaltje van ‘ijsbrekende technologie’ die het energie-
     stadsbestuur: ‘De kerstmarkt wordt geheroriënteerd naar een         op de Markt. Het concept werd herleid tot kraampjes  en waterverbruik tot nul herleidt.

     vernieuwend concept’. Het resultaat daarvan kunt u nog tot 5 januari     met wollen mutsen, straffe likeuren en kerstgeflikker
     beleven tussen Station en Minnewaterpark, samen met een bezoekje       rond een energieverslindende ijspiste. Bovendien  Veel aandacht is ook gegaan naar de belichting.
     aan de (eerste?) ecologische schaatspiste die nul komma nul         moest steeds vaker in de late uren opgetreden wor- Brugge klopte aan bij het Genkse bureau ‘Painting
     voetafdruk achterlaat. Wintergloed wil een nieuw soort winterfestival    den tegen lallende en dronken toeristen. with light’ dat de twee parcours heeft uitgelicht,
     worden.                                                       die de site-Station verbinden met zowel het
                                            Het stadsbestuur veranderde het wapen van schou- Minnewaterpark als het Koning Albertpark. Beide
                              Na de weinig sfeer- en smaakvolle  der, schrapte het concept-Markt, inclusief de term  wandelingen worden gecombineerd met lichtkunstin-
                              kerstedities van de voorbije jaren was  kerst, en koos resoluut voor een nieuwe invulling.  stallaties en projecties.
                              de Brugse kerstmarkt inderdaad aan  Zo werden twee ‘licht- en belevingswandelingen’
                              een dringende restyling toe. Vorig  uitgewerkt tussen Station en Minnewater en tussen  De site-Minnewater voorziet ook in een winterbar
                              jaar telde Toerisme Brugge nog 1,3  Station en ’t Zand. De traditionele ijspiste op de  (279 vierkante meter) die wordt uitgebaat door
                              miljoen bezoekers tijdens de kerst- Markt wordt vervangen door een ‘ecologische  vier Brugse horeca-mensen, terwijl de commer-
                              periode, maar het kerstaanbod kon  kunstijsbaan’. ‘Ecologisch’ staat hier niet voor nep,  ciële invulling van de deze ontmoetingsplek is toever-
                              weinig bezoekers bekoren. Er groeide  maar voor synthetisch ijs dat een realistische kopie is  trouwd aan Brugse handelaars. Wintergloed is de
                              de voorbije jaren bij Bruggeling  van het natuurijs waarop professioneel ijsschaatsen  naam, een mooie woordvondst overigens. (LF)
               De nieuwe schaatspiste aan het Minnewaterpark
                              én bezoeker steeds meer ergernis  en trainen mogelijk is. Deze piste is bovendien een


       \ Kookeet op de buiten: nieuw recept in Grootseminarie     Het wijd en zijd bekende foodfestival Kookeet zoekt, na negen succesvolle          hoort er ook bij: gezond en bewust  koken’ op het terrein. Ze laten zich daarbij
     edities, andere oorden op. Gestart op de Markt, nadien uitgeweken naar ’t Zand        consumeren en rekening houden met de  verrassen door the catch of the day of ze
     en tenslotte ruim plaats gevonden op het Stationsplein, zo groeide Kookeet          ecologische voetafdruk.’    gaan werken in clusters met seizoensge-
     uit tot een culinair festival dat in de recordedities bijna 100.000 bezoekers over                     bonden producten.’ (LF)
     de drempel haalde. Iedereen tevreden en houden zo, dacht u, maar niet zo bij         De West-Vlaamse ‘ambassadeur’ Wim
                                                                   Praktisch: 26, 27 en 28 september 2020.
     organisator Brugge Plus dat z’n succesformule steeds vaker gekopieerd zag.          Lybaert koos als thema ‘grond’. www.kookeet.be
     Daarom streeft men nu naar ‘een nieuwe formule en een duurzame aanpak’.
     September 2020 wordt de eerste editie nieuwe stijl. Het wordt eventjes wennen,        EXit: Waarom, Wim?
     maar een schone lei was noodzakelijk.                            WIM LYBAERT: ‘Het thema ‘grond’ wekt
                                                    misschien verwondering, maar het is de
     Inhoudelijk worden de sterke pun- koeien telt onder haar vaste klanten.  EXit: Wat mag het trouwe en culinair  oorsprong van alles. Grond geeft voeding
     ten behouden, maar in de nieuwe formule  ‘Hoe geraken we ter plekke?’ wordt nu  hooggestemde Kookeet-publiek  en leven. Alles begint bij goede grond,
     wordt er gewerkt met ‘een inspirator’  al geopperd, maar geen nood, er wordt  verwachten? het is de basis voor de moestuin.’
     (Bruggeling Wim Lybaert, televisiepro- gedacht aan een shuttlebussysteem  LIEVE MOEREMANS (DIRECTEUR
     grammamaker) en een thema (‘grond’).  dat parkeeroverlast in de buurt-Peterse- BRUGGE PLUS): ‘Door te werken met een  EXit: Wat zal de bezoeker merken van
     De nieuwe locatie wordt, in navolging  liestraat moet beperken. De organisatie  thema en een inspirator willen we elk jaar  de nieuwe aanpak?
     van het circusfestival Cirque Plus, de tuin  van zomerfestival Cirque Plus geldt hierbij  een nieuw verhaal brengen. Zo kunnen  LYBAERT: ‘In elk geval meer dan bij een
     en enkele zalen van het Grootseminarie  als vingeroefening. we inspelen op nieuwe ontwikkelingen  gewone restaurantervaring. Dat zal zich
     (Potterierei 72). Zoals bekend, een oase           binnen de eetcultuur en het verhaal  uiten in een parcours met verschillende
     van groen en geschiedenis die zelfs              vertellen achter het eten. Sensibiliseren  ‘eetbelevingen’. De koks gaan weer ‘echt  Wim Lybaert


       \ Naakt uit vervlogen tijden     De middeleeuwen (en vroeger, én later) hielden er                      aanbiedt aan cliënten met een meervou- de hogere klasse, waarbij het insigne het
     op sensueel en erotisch vlak ruime opvattingen op                      dige handicap.         echte leven toont. Het hoogtepunt uit de
     na, een levenshouding die in de huidige #MeToo-                                       collectie is een prachtig erotisch insigne
     tijden nog weinig kans zou maken. Ten bewijze: de                      De kalender die zaad in het bakje  uit het begin van de 15de eeuw waarbij
     talloze seksuele insignes uit laatmiddeleeuwse tijden                    moet brengen is een ‘Archeologische  een vrouw een fallus berijdt. Een ander
     die getuigen van een vaak obsessieve fantasie. Je                      Naaktkalender’ die een fragment van het  sterk staaltje fantasie is een insigne uit
     bedenkt het, en zie: het bestaat, of wat dacht u van                     rijke archeologische erfgoed in beeld  de 14de eeuw die ‘een vulva op stelten’
     ‘een copulerend paar op mes’, ‘een gevleugelde fallus                    brengt. Twaalf maanden betekent twaalf  toont met een kroon van drie fallussen.
     en vulva op een ladder’, of een ‘schip met fallussen als                   archeologische voorwerpen, afkom- De oudste beelden uit de collecties gaan
     bemanning’.                                         stig uit de ondergrond van Brugge en  zelfs terug naar prehistorische tijden en

                                                    Ommeland die telkens worden voorzien  vondsten. Voor 16 +. (LF)
     Een aantal van die insignes met ero- Het bestaan van deze insignes inspi-          van een deskundige commentaar.
     tische inslag waren hier in 2006 nog  reerde de archeologische dienst Raakvlak  © Ellen De Meulemeester          De naaktkalender is te koop
                                                                   bij info@raakvlak.be of op
     te bewonderen in de tentoonstelling  tot een ludieke actie voor het goede  Het goede doel in deze gaat naar UNIE(K)  Zo leren we dat de ‘expliciete’ scènes een  tel 050-44 50 43.
                                                                   Kostprijs: 10 euro.
     ‘Geloof en Geluk’ in Gruuthuse. doel in het kader van De Warmste Week.  uit Brugge dat intensieve ondersteuning  reactie zijn tegen de hoofse liefde van


     EXit is een uitgave van EXit vzw Redactie: Antoine De Clerck, Sigrid Devisch,  Grafisch ontwerp: Bblau Info advertenties:  Info agenda:
     Hoofdredacteur / v.u. Luc Fossaert,  Rudi Vanmarcke, Lieselot De Deurwaerder,  Logo: Kaat Flamey (KA.AD) Wenst u te adverteren in EXit?  Griet De Prest, tel. 050/44.20.04,
     Korendragersstraat 24, 8000 Brugge,  Foto’s: Ellen De Meulemeester Opmaak & Druk: Vandenbroele.be Stuur een mail naar exitbrugge@gmail.com of  e-mail: griet.deprest@bruggeplus.be
     tel. 050/33.02.46, e-mail: luc.fossaert@gmail.com      Inlichtingen: Antoine De Clerck  neem contact op op het nummer 0495/37.35.28. De uitgever is niet verantwoordelijk voor
                                    (exitbrugge@gmail.com, 0495/37.35.28)             eventuele drukfouten en de inhoud van de
                                                                   advertenties.


     2 -   nr. 300 - december ‘19
  390514_1-9 Redactioneel 300.indd  2                                                             14/11/19  11:44
   1   2   3   4   5   6   7