Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

Het Stedelijk Conservatorium, Stedelijke
        Academie en SNT krijgen nieuwe leiding
        Hoge functies in het (stads)onderwijs zijn (weer) in trek. Twee belangrijke
        instellingen, het Stedelijk Conservatorium en de Stedelijke Nijverheids- en
                                                                                     Anthony Strubbe, schepen Ann Soete en Dirk mmerman
        Taalleergangen (kortweg SNT) kregen zopas een nieuwe leiding. Sinds 1 mei is
        Bart Naessens aan de slag als nieuwe directeur van het Stedelijk Conservatorium
        Brugge (SCB). Op 1 juni startte Anthony Strubbe als directeur van de Stedelijke
        Nijverheids- en Taalleergangen (SNT). En op de valreep werd Jo Decoster
        benoemd tot directeur van de Stedelijke Academie.        STEDELIJK CONSERVATORIUM        kamermuziekverband wordt hij vaak gezien op
        BRUGGE                 concertpodia in binnen- en buitenland met
        U kon het in een vorige EXit al nalezen,  vooraanstaande musici en gerenommeerde
        maar na een overgangsperiode, waarin het  ensembles.
        Stedelijk Conservatorium van Stad Brugge
        geleid werd door interim-directeurs Mark  De verwachtingen zijn hoog gespannen.
        Lambrecht en Michaël Vancraeynest, neemt  Het Conservatorium torst een moeilijke
        sinds 1 mei Bart Naessens de taak van  voorgeschiedenis met onder meer de  huidige directeur, Dirk Temmerman, ging  Anthony Strubbe behaalde een master in
        directeur in de school op zich.    betwiste benoeming van trombone-speler  op 1 juni met pensioen na een succesvolle  Business Economics en een postgraduaat
        Schepen van Onderwijs Ann Soete prijst de  Gunter Carlier. Na een roerige beleidsperiode  carrière van meer dan twintig jaar. Onder  bedrijfsmanagement. Strubbe werkt intussen
        houding van de interim-directeurs: ‘Door  en heel wat onenigheid onder het corps  zijn leiding groeide de school uit tot de zeer  al tien jaar in het secundair onderwijs waar
        hun grote inzet en engagement hebben zij in  volgde vrij snel zijn ontslag. De krant schreef:  succesvolle onderwijsinstelling die het op  hij de laatste jaren ook al de kans kreeg om
        de voorbije jaren voor continuïteit gezorgd.  ‘Het Conservatorium herademt’. Met de inzet  vandaag is met meer dan 150 jaar ervaring  leiding te geven. Daarnaast is hij sinds 2019
        Daarnaast ben ik heel enthousiast over de  van Mark Lambrecht en Michaël Vancaeynest  en een breed opleidingsaanbod: Nederlands  ook gastprofessor in de hogeschool Howest.
        aanstelling van Bart Naessens. De school is  keerde enkele jaren geleden de rust terug en  voor anderstaligen, negen vreemde talen,
        klaar voor dit nieuwe hoofdstuk.’   werd het belangrijke verbouwingsdossier van  bedrijfsbeheer, mode, koken, informatica,  STEDELIJKE ACADEMIE
                           het Conservatorium aangevat. Bovendien  grafische vormgeving en fotografie.  De aanstelling van Jo Decoster als de
        Bart Naessens is een Brugse dirigent, orgelist  nam het aantal inschrijvingen, na enkele jaren           nieuwe directeur van de Stedelijke Academie
        en klavecinist met tonnen ervaring die  van terugloop, opnieuw een vlucht.  Via een selectieprocedure zocht het  tenslotte is dan weer geen verrassing, want
        zelf ook oud-leerling is van het Stedelijk                  stadsbestuur een opvolger en vond die  hij was al waarnemend-directeur sinds 2017.
        Conservatorium Brugge. In zijn nog jonge  STEDELIJKE NIJVERHEIDS- EN    in de persoon van Anthony Strubbe (40).  Bovendien was hij de enige die slaagde in de
        carrière bouwde hij een sterke reputatie  TAALLEERGANGEN          Hij slaagde als enige kandidaat voor de  selectieproeven. Decoster is ‘meester in de
        op als gerespecteerd en gewaardeerd  SNT is in heel West-Vlaanderen een begrip  selectieproeven. Sinds 1 juni neemt hij de  dramakunst, optie toneelregie’. (LF)
        continuospeler. Ook als solistisch en als lid in  voor kwaliteitsvol volwassenenonderwijs. De  functie van directeur voltijds op. Bruggeling
        Zes dagen openluchtplezier in tuinen Grootseminarie


                                                                      Circus Ronaldo is alweer van
                      De (voor)laatste week van juli staat in menige gezinsagenda  ziekenhuis lag met corona, voelde  de partij, nu met ‘Sono Io’ in de
                      met rode stift aangeduid: Cirque Plus, van dinsdag 20 tot en met  hij de nood om mensen een hart  circustent.
                      zondag 25 juli. Zes dagen openluchtplezier in het heerlijke decor  onder de riem te steken met een  • Op 20 en 21 juli staat een
                      van de tuin van het Grootseminarie. De weide bloeit als vanouds,  boodschap van hoop. Om uit te  voorstelling op het water:
                      de koeien blijven er loeien, de (mechanische) beiaard dreunt er  drukken dat we niet mogen opgeven,  Surcouf van het Franse
                      zijn liedjes af. Corona, hoezo? Er is gesleuteld aan het programma,  creëerde hij ‘À 2 mètres’. De titel  gezelschap Sakékripa. (gratis)
                      maar minder dan vorig jaar wordt het zeker niet. Integendeel, u  verwijst naar de afstandsregels,  • Op 21, 23 en 24 juli staat
                      krijgt twee dagen extra.                   maar ook naar de lengte van de   in de Magdalenazaal één
                                                     slang van de zuurstoftank die Jesse  avondvoorstelling (10 euro)
                      WAT IS NIEUW?         bijzondere voorstelling ‘À 2 mètres’  nodig heeft om zijn act aan de  • Van 13 tot en met 17 juli
                      Cirque Plus bij en rond het  van Jesse Huygh dat symbool staat  Chinese paal te kunnen uitvoeren.  komt Uitwijken met de
                      Grootseminarie past dit jaar het  voor een bewogen jaar. Voor de  Die tank wordt meegedragen door  circusvoorstelling ‘Cuyper vs
                      concept aan om zoveel mogelijk  meeste voorstellingen geldt een  circusartieste en danseres Rocio  De Cuyper’ naar vijf Brugse
                      mensen veilig en vooral volop te  ticketprijs van 3 euro. Voor de avond- Garrote. De duovoorstelling gaat over  wijken
                      laten genieten. De voorstellingen  en tentvoorstelling zijn andere  kwetsbaarheid en kracht, over hulp
                      worden gespreid over zes dagen. Tal ticketprijzen van toepassing. durven vragen en hulp bieden. (LF) Ticketverkoop start op 10 juni.
                      van nieuwe voorstellingen worden                                Geen tickets aan de deur. Info op
       cirque plus          deze zomer voor het eerst gespeeld  WIE IS JESSE HUYGH?                    www.uitwijken.be en via
                      voor een groot publiek. Ook ’s avonds Jesse Huygh is circusartiest, maar
                                                                      www.ccbrugge.be
                      is er circus te beleven. Zo is er de
                                      ook muco-patiënt. Toen hij in het        EXit is een uitgave van EXit vzw  Redactie: Antoine De Clerck, Sigrid Devisch,  Grafisch ontwerp: bloudruk Info advertenties:  Info agenda:
        Hoofdredacteur / v.u. Luc Fossaert, Rudi Vanmarcke, Lieselot De Deurwaerder Logo: bloudruk  Wenst u te adverteren in EXit?  Griet De Prest, tel. 050/44.20.04,
        Korendragersstraat 24, 8000 Brugge, Foto’s: Ellen De Meulemeester Opmaak & druk: Vandenbroele.be Stuur een mail naar exitbrugge@gmail. e-mail: griet.deprest@bruggeplus.be
        tel. 050/33.02.46, e-mail: luc.fossaert@gmail.com        Inlichtingen: Antoine De Clerck  com of neem contact op op het nummer  De uitgever is niet verantwoordelijk voor
                                        (exitbrugge@gmail.com, 0485/37.35.28) 0495/37.35.28    eventuele drukfouten en de inhoud van de
                                                                      advertenties.


              eXit
       2  juli 2021        nr. 319


                                                                                   18/06/2021  09:44
     413701_Exit319.indb  2
     413701_Exit319.indb  2                                                                   18/06/2021  09:44
   1   2   3   4   5   6   7